Bildet er et illustrasjonsfoto tatt under Arendalsuka.

364 færre politifolk i distriktene på ett år

Siden august i fjor har politidistriktene mistet flere hundre politiårsverk.

Publisert Sist oppdatert

Det viser politiets bemanningstall for august.

Mens antallet politiårsverk i distriktene var 10.363 i august i fjor, hadde antallet blitt redusert med 364 årsverk ved utgangen av august i år (9.999).

Aller flest har forsvunnet fra Øst politidistrikt, som har mistet 83 politiårsverk. Bare for inneværende år har politidistriktet et estimert merforbruk på 95 millioner. 

Dersom Øst skal gå i budsjettbalanse i år innebærer det, at distriktet må kutte ytterligere 80-100 årsverk.

– Øst politidistrikt har i praksis innført ansettelsesstopp ved ledighet i stillinger som ikke vurderes som virksomhetskritiske, skriver politimester Cecilie Lilaas-Skari i Øst politidistrikt, i en e-post til Politiforum.

Sivile utfordringer

Samtidig ligger politidistriktets oppklaringsprosent på 45,9 prosent mot 42,6 prosent nasjonalt.

Politimesteren skriver videre i e-posten at Øst har god måloppnåelse på de fleste virksomhetsområdene per andre tertial, men at de har visse utfordringer innen sivil rettspleie.

Det vil bli krevende å opprettholde de gode resultatene dersom distriktet blir pålagt å prioritere nye oppgaver innenfor rammen eller dersom distriktet får vesentlige nasjonale inntrekk i 2024

Cecilie Lilaas-Skari

– Et område hvor vi har utfordringer, er innenfor den sivile rettspleien hvor det har vært en vesentlig økning i både saksbehandlingstid og restanser som følge av økt sakstilfang. Det vil bli krevende å opprettholde de gode resultatene dersom distriktet blir pålagt å prioritere nye oppgaver innenfor rammen eller dersom distriktet får vesentlige nasjonale inntrekk i 2024, fortsetter hun.

Viktig med forutsigbarhet

– Hvilke tiltak gjennomføres for å redusere eventuell risiko for manglende måloppnåelse?

– Øst politidistrikt er et stort distrikt som har hatt tilstrekkelig fleksibilitet til å rette innsatsen der behovet er størst. Vi blir nødt til å gjøre prioriteringer fremover, men vi vil gjøre det vi kan for å gi et godt tjenestetilbudet i distriktet, skriver hun videre.

– I dag vil flere mene at stillinger konkurrerer med investeringer. Hva skal til for at politidistriktet får økonomisk forutsigbarhet og langsiktighet?

– Det vil alltid være slik at politiet må se behovet for bemanning opp imot behovet for materiell og utstyr, hensiktsmessige lokaler og mer langsiktige investeringer. Det som imidlertid er viktig er å skape forutsigbarhet rundt politidistriktets økonomiske rammer, slik at vi unngår kortsiktige endringer i bemanning og investeringer fra år til år. Vi støtter Politidirektoratets forslag om at det bør lages en langtidsplan for politiet. Det vil kunne bidra til mer forutsigbare økonomiske rammer å prioritere innenfor, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS