Politisivile med lønnskrav til PF

- Sivile må få bedre lønnsutvikling i politiet enn det vi har erfart til nå, sier leder av PF's sivilutvalg, Gry Mossikhuset.

Publisert Sist oppdatert

Posisjoneringen før årets lønnskamp er i full gang innad i PF. Forbundsleder Arne Johannessen møtes med krav fra sine forskjellige medlemsgrupper om at nå er det deres tur. Mange PF-medlemmer fikk et resultat som følge av fjorårets politikonflikt, mens andre ble stående igjen på perrongen.

I en oppfølging til Agendarapporten, skriver Politidirektoratet følgende:

«Innenfor de gjennomgående stillingene i Politi- og lensmannsetaten har samtlige grupper hatt en betydelig lavere gjennomsnittlig lønnsutvikling enn gjennomsnittet i staten.»

Leder for PF's sivilutvalg, Gry Mossikhuset, skjerper nå den interne kampen i PF, og møter med et eget lønnsdokument utarbeidet av sivilutvalget.

- Ja, jeg føler vi er godt forberedt til årets lønnskamp. Vårt lønnsdokument er et innspill til PF's lønnstrategi for å sikre politisivile medlemmer gode lønnsvilkår, sier Mossikhuset. Hun ber PF vise at organisasjonen er den beste organisasjonen for å ivareta alle ansatte i etaten. Også de sivile.

- Vi forventer at dette dokumentet blir brukt aktivt i PF's lønnsarbeid, og mener vi har et berettiget krav om å bli prioritert fra PF's side. Gjennom hele politikonflikten har sivile stått side om side med sine kollegaer. Nå forventer jeg at de politiutdannede medlemmene støtter oss i vårt krav om å bli prioritert i årets lønnsoppgjør. Det handler om vilje til å satse med den styrke PF er kjent for å bruke, sier Mossikhuset.

Hun bedyrer at hun er lei av å få høre at sivile tar ut en forholdsmessig større del av lønnspotten enn de med politiutdanning.

- Problemet er at innsteget i lønnstrinnene er for lavt. Her må det gjøres en jobb ute i politidistriktene for å få utlyst stillingene med høyere startlønn. Politisivile har alltid vært en sterk ressurs i etaten og vil bli enda mer betydningsfull i framtiden. Det er mangel på politiutdannet personell. I mange tilfeller jobber politisivile parallelt med sine politiutdannende kolleger til langt lavere lønn. Det må PF være med å rette opp, sier Mossikhuset.

Berettiget kamp

På Norges nest største sentralvakt finner vi konsulent Christin Igland ved Bergen sentrum politistasjon.

- Jeg støtter fullt ut Mossikhuset og sivilutvalget. Jeg mener det er på tide at politiutdannede nå viser at de vil støtte oss sivile i lønnskampen. I mange tilfeller er vi er berettiget til å få de samme tilleggene de politiutdannede fikk i fjor. Men jeg føler at vi sivile blir hengende etter og blir satt på sidelinjen, sier Igland.

Hun jobber to-skiftsordning parallelt med politiutdannede.

- Politikollegene jeg jobber sammen med fikk et tillegg på 40.000 kroner ekstra som følge av fjorårets konflikt. Jeg fikk ikke fem flate øre, til tross for at jeg gjør mye av den samme jobben. Lønnsforskjellen kan være på både 10- og 20.000 kroner. Likt lønn for likt arbeid gjelder for oss også, sier Igland, som selv søkte om kompensasjon for belastende unntak fra Arbeidsmiljøloven. Hun fikk avslag med melding om å forholde seg til ordinært lønnsoppgjør.

På jobben renser hun sår. Hun tar imot drapsmenn og voldtektsmenn. Hun tar imot små barn som kommer til politiet og mennesker med en psykiatrisk historie. Hun fører anmeldelser med ukjent gjerningsperson, betjener datasystemene, PO og Indicia, samt bistår med administrativt arbeid for nærmeste leder. Hun er Bergen sentrum politistasjons ansikt utad i møte med publikum. Lønnstrinn 39.

Støtter sivil lønnskamp

Forbundsleder Arne Johannessen gir PF's Sivilutvalg ros for at de har jobbet med lønnspolitikken.

- Vi skal nå se på dokumentet de har laget, og sette det inn i en helhetlig lønnspolitikk. Dette skal forbundsstyret som Gry Mossikhuset er en del av, bruke inn mot hovedtariffoppgjøret, sier Johannessen. Han opplyser videre at PF har satt i gang et arbeid for å lage en ny lønnspolitiske plattform som skal behandles på landsmøtet senere i år.

- I tillegg har vi et eget lønnsstrategiutvalg som jobber helt spesifikt med lønn til sivile. De forskjellige typene arbeid som vi nå har igangsatt, beviser at vi tar siviles lønn på alvor. Men kravene som ligger i kravet fra våre sivile medlemmer har ikke forbundsstyret tatt stilling til ennå. Foreløpig er dette å betrakte som sivilutvalget sine meninger, som ennå ikke er organisasjonsmessig behandlet, sier Johannessen.

- Er PF den beste organisasjonen for politisivile?

- Det er ikke tvil om at vår visjon om at PF skal være den beste for alle som jobber i politiet. Men husk at PF har et langt bredere anslag enn kun lønn, selv om lønn selvsagt er viktig. Husk bakgrunnen for regjeringens 460 nye sivile stillinger og arbeidet vi gjør med forvaltningssaker og 1. linjeprosjektet. Det er vi med vår kunnskap som kan politisiviles hverdag og som kan påvirke. Det er ikke uten grunn at PF har langt flere sivile medlemmer enn andre konkurrerende organisasjoner, sier Johannessen.

Han viser til at det er stor forskjell på lønn for sivile politidistriktene i mellom, på samme måte som det er det for politiutdannede.

- Det viser at man kan ikke generalisere og si at sivile over alt ligger veldig lavt. Men det generelle nivået må det gjøres noe med. Derfor må vi ha en helhetlig politikk både lokalt og sentralt. Initiativet fra Sivilutvalget gir oss et viktig signal om at vi skal ha fokus på sivile hos oss, noe som jeg støtter sterkt, sier Johannessen.