ALVOR: Klimaendringer gjør blant annet at egenberedskapen må styrkes, mener kommisjonen. Her med kommisjonens leder til høyre.

Kommisjon: - Risikobildet stiller økte krav til politiet

Beredskapskommisjonen mener langvarige kriser, som koronapandemien, kan gå ut over politiets sivile preg.

Publisert Sist oppdatert

Totalberedskapskommisjonens rapport ble i dag mottatt av Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Kommisjonen har gransket den norske beredskapen, og ble fremlagt av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

I rapporten trekkes det frem hvordan prioritering av beredskapsoppdraget på grensen under pandemien, gikk på bekostning av andre politioppgaver.

Kommisjonen skriver politiet har en sentral rolle i de fleste kriser, og det er avgjørende at politiet også bidrar aktivt i de tilfellene hvor politiet bistår andre.

Kommisjonen mener at politiets kapasitet og ressurser må ses i sammenheng med andre beredskapsressurser i sivil, privat og frivillig sektor – i tillegg til Forsvarets ressurser.

Kommisjonens anbefalinger til politiet:

  • Å tydeliggjøre i planverk hvilken bistand politiet kan forvente fra andre i ulike beredskapssituasjoner
  • Å vurdere om bistandsinstruksen om Forsvarets bistand til politiets må revideres i lys av erfaringer og i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen
  • At utvikling av politiet må være del av langtidsplanen for sivil beredskap
  • Å tydeliggjøre ambisjonsnivået for politiberedskapen for ulike typer kriser

Dette gjelder særlig på områder hvor det ikke er avgjørende med politikompetanse eller politimyndighet.

Utviklingen i risikobildet stiller økte krav til politiets endringstakt i årene fremover.

«Endringene i utfordringsbildet treffer politiet bredt. Kommisjonen mener at det er behov for at videreutviklingen av politiet har et langsiktig perspektiv som er forankret i utfordringsbildet og at langtidsplanen for sivil beredskap vil være et sentralt virkemiddel for å understøtte mer langsiktig styring, planlegging og utvikling av politiet.»

Kommisjonen mener det er behov for en klarere politisk avklaring på hva som kan og bør forventes av politiets samlede kapasiteter og oppgavetilfang i ulike scenarioer.

Vil styrke egenberedskapen

Kommisjonen mener at regjeringen må rette større oppmerksomhet mot alvoret i risiko- og trusselbildet, og at rådene om egenberedskap må forsterkes.

– Rådene bør derfor utvides med omtale av det øvre krisespektret. Dette omfatter både antall dager befolkningen må kunne klare seg selv ved forsyningssvikt, og en tydeliggjøring av hvilke scenarioer det må tas høyde for.

Kommisjonen mener også vi trenger en motstandsdyktig og utholdende befolkning.

De mener at nordmenn må kunne mer enn egenberedskap, men at også skoleverket, frivillige organisasjoner og verkeplikt bør bidra til å bygge beredskapskompetanse i samfunnet, skriver NTB.

De foreslår regionale og nasjonale kurs om totalforsvar, samfunnssikkerhet og beredskap som skal tilbys ledere i frivilligheten, organisasjoner og næringslivet.

Videre foreslår utvalget at lokalt og regionalt nivå i beredskapen må styrkes, og at det nordiske beredskapssamarbeidet må utvides.

De vektlegger også at beredskapsrollen til frivillige organisasjoner må styrkes. Det samme må forsyningssikkerheten.

Powered by Labrador CMS