Ny rapport: Flere oppgaver bør flyttes ut av Politidirektoratet

Politidirektoratet bør gi mer helhetlige faglige råd og overføre oppgaver til andre deler av politiet, konkluderer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i sin POD-gjennomgang.

Publisert Sist oppdatert

I fjor fikk Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å foreta en gjennomgang av Politidirektoratet (POD).

I oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet ble DFØ bedt om å vurdere følgende:

· Om PODs organisering, virksomhetsstyring og arbeidsmåter er hensiktsmessig.

· Om enkelte av PODs oppgaver bør fordeles til Justis- og beredskapsdepartementet, særorganer eller politidistrikter.

· Omfanget av PODs beslutningsmyndighet.

I dag ble rapporten, som bærer navnet «DFØ-rapport 2023:2 Direktoratsrollen i utvikling. En gjennomgang av Politidirektoratet» lagt frem.

DFØs anbefalinger til Politidirektoratet (POD):

  • POD bør rendyrke direktoratsrollen:
  • Å styre, lede, utvikle og følge opp etaten for å sikre gjennomføring av regjeringens politikk
  • Å ivareta den faglige rollen gjennom å synliggjøre utfordringene for politiet fremover, sørge for et godt fagutviklingsapparat, være en god strategisk bestiller og beslutte retningslinjer og prosedyrer
  • POD må vurdere oppgavefordelingen mellom POD og andre deler av etaten – POD skal ha ansvar for «hva»-oppgavene (mål, retning), mens særorgan og ev. politidistrikt bør ha ansvar for «hvordan»-oppgavene (metoder, aktiviteter og gjennomføring).
  • POD må sørge for at de oppgavene de allerede har identifisert som overførbare til andre deler av etaten, faktisk blir overført.
  • POD må ta et tydeligere ansvar for det digitale skiftet i politiet.
  • POD bør styrke seg på forvaltnings- og analysekompetanse og digitaliseringskompetanse.
  • POD har i utgangspunktet de fullmakter som er nødvendige for et direktorat. Eventuelle instrukser til politidistrikter eller særorgan bør være formalisert og så langt som mulig forankres i Nasjonal ledergruppe.

KILDE: DFØ

– Politidirektoratet har fått en tydeligere og mer synlig rolle de siste årene både ut mot andre deler av politiet og opp mot Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig er det behov for en rendyrking av direktoratets kjerneoppgaver, overføring av oppgaver til andre deler av politiet og utvikling av virksomhetsstyringen og arbeidsformene, sier prosjektleder Ingunn Botheim i DFØ i en pressemelding fra DFØ.

Se faktaboksen for DFØs åtte anbefalinger til POD.

Bør overføre oppgaver

Videre pekes det på at PODs kjerneoppgaver er å sikre at politiet gjennomfører regjeringens politikk.

«Dette innebærer å styre og lede politietaten, men også regelverksarbeid, klagebehandling og å ha et ansvar for beredskap og kriseledelse på nasjonalt operativt nivå. I tillegg har direktoratet en viktig faglig rolle ved å synliggjøre utfordringene for politiet fremover og hvilke konsekvenser det kan få for etaten», heter det videre i DFØs pressemelding.

Her kommer det også frem at for at POD skal kunne rendyrke disse oppgavene, bør noen oppgaver direktoratet gjør i dag, overføres til andre deler av politiet.

Som for eksempel utvikling av politifaglige metoder, prosedyrer og retningslinjer.

I rapporten peker også DFØ på at politiet har en bred oppgaveportefølje som kan gjøre det krevende å ivareta helheten og vanskeliggjør effektiv ressursutnyttelse.

«En anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet er derfor også å vurdere om noen oppgaver kan flyttes fra politiet til andre deler av offentlig sektor», står det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Justisminister Emilie Enger Mehl:- Jeg mener byråkratiseringen har gått for langt

Bør synliggjøre utfordringene

DFØ trekker også frem PODs mange faglige innspill til Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorav de fleste er på konkrete, avgrensede temaer og der fristene for innspill ofte er korte.

– Politidirektoratet bør i større grad synliggjøre utfordringene politiet står overfor fremover i tid. Direktoratet må også synliggjøre hvilke konsekvenser disse utfordringene får for politietaten når det gjelder prioriteringer av oppgaver, kompetanse og ressurser. Det krever et godt kunnskapsgrunnlag, sier Botheim videre i pressemeldingen.

Det kommer også frem at for å legge til rette for mer langsiktige og helhetlige innspill fra POD, foreslår DFØ å etablere et fast, faglig råd fra politidirektøren.

«Dette kan være etter samme lest som Forsvarsjefens fagmilitære råd og vil kreve at direktoratet styrker sin forvaltnings- og analysekompetanse. Et slikt faglig råd gir godt beslutningsgrunnlag for politisk ledelse og vil være et viktig grunnlag for offentlig debatt om politiet», heter det videre i pressemeldingen.

- Sterkere lokalt politi

Det har ikke lykkes Politiforum å få en kommentar fra Justisdepartementet, men i en pressemelding sendt ut torsdag ettermiddag, takker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl for en grundig rapport.

– Rapporten peker blant annet på at flere av PODs oppgaver bør flyttes ut av direktoratet. Som det står i Hurdalsplattformen, er det viktig for oss å gi tilliten tilbake til de som utgjør førstelinja som politibetjenter, uttaler hun i pressemeldingen.

DFØs anbefalinger til Justisdepartementet (JD)

POD har en viktig rolle som mellomledd mellom JD og politietaten og ut mot andre direktorater. Det er ikke hensiktsmessig at norsk politi styres direkte fra departementet.

JD bør ta opp igjen spørsmålet om å flytte forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til den sivile rettspleien på grunnplanet til andre deler av offentlig sektor.

JD bør styre politiet mer helhetlig, overordnet og langsiktig.

JD bør etterspørre helhetlige og langsiktige råd fra POD. JD og POD bør vurdere å institusjonalisere et fast, faglig råd fra politidirektøren etter samme lest som Forsvarssjefens fagmilitære råd.

KILDE: DFØ

Videre viser hun til rapportens anbefaling om at POD tar et tydeligere ansvar for det digitale skiftet i politiet.

- Vi vil ha et sterkere lokalt politi i hele landet, og redusere byråkrati og konsulentbruk i politiet. I år får ni kommuner nye tjenestesteder og vi vil komme med en ny lokalpolitiplan. I statsbudsjettet er PODs budsjett skilt ut i et eget kapittel for å gi bedre oversikt over hvilke midler som går til drift i politidistriktene og hva som brukes sentralt, sier Mehl pressemeldingen.

Etter at Justisdepartementet har sendt ut sin pressemelding, får også Politiforum tilsendt en sak POD har lagt ut på Kilden.

- Vi er veldig glade for gjennomgangen DFØ har gjort, og tar med oss dette kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med å utvikle direktoratet videre, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i politiets egen sak.

- Vi må løpende vurdere egen organisasjon ut fra erfaringer, endrede rammevilkår og omgivelser, og forventninger og krav fra Justis- og beredskapsdepartementet, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS