På Magnormoen i Innlandet politidistrikt skal det komme et lensmannskontor. Men ingen vet helt når.
På Magnormoen i Innlandet politidistrikt skal det komme et lensmannskontor. Men ingen vet helt når.

Fire tjenestesteder lar vente på seg - dette skjer med dem

Noen av lensmannskontorene i det framtidige Politi-Norge er ennå ikke åpnet. Dette er planene for dem.

Publisert

Da Justisdepartementet bestemte endelig antall tjenestesteder i norsk politi etter politireformen, endte de opp med 224 lensmannskontorer og politistasjoner rundt omkring i landet.

De aller fleste av disse lensmannskontorene er på plass, og de som skulle legges ned er i all hovedsak lagt ned. Men fortsatt gjenstår noen.

Byremo lensmannskontor i Agder, Magnormoen lensmannskontor i Innlandet, Randaberg lensmannskontor i Sør-Vest og Evenes lensmannskontor i Nordland står alle på listen over fremtidige tjenestesteder, uten at de er åpne for publikum eller satt i drift i dag.

Lager grensepoliti på sikt

Magnormoen lensmannskontor skal ligge på grensa mellom Norge og Sverige, sørøst for Kongsvinger i Innlandet politidistrikt. Lensmannskontoret skal bli et samarbeidsprosjekt mellom norsk og svensk politi, men ellers er mye i det blå.

Hva slags bygg og hvor mange som skal jobbe der, og også hvilken funksjon Magnormoen lensmannskontor skal få, vil først bli klart på sikt.

–  Arbeidet med opprettelsen av Magnormoen lensmannskontor er fremdeles i en tidlig fase. Innlandet politidistrikt, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet er i dialog om opprettelsen av lensmannskontoret, men det er per i dag ikke avklart en tidsramme for opprettelse av Magnormoen lensmannskontor. En utvidelse av samarbeidet mellom Norge og Sverige er i tråd med utviklingen innen nordisk og europeisk politisamarbeid, og distriktet har blitt møtt med positive tilbakemeldinger på initiativet, skriver politimester i Innlandet, Johan Brekke, i en e-post til Politiforum.

Skal samarbeide med svenskene: Politimester Johan Brekke.
Skal samarbeide med svenskene: Politimester Johan Brekke.

Samarbeidet med svenskene er på langt nær klart ennå. I januar i år var de fortsatt usikre på om det skal bli et tjenestested som først og fremst huser ansatte, eller om det skal bli et lensmannskontor åpent for publikum.

– Fordi vi er i en tidlig fase kan vi ikke si noe mer presist om hvordan den daglige driften av tjenestestedet vil bli. Formålet med tjenestestedet er å fremme samarbeid med svensk politi i grensenære områder, skriver Brekke.

Skal erstatte tre lensmannskontorer - venter fortsatt på bygg

I Agder politidistrikt skal Byremo lensmannskontor med tiden erstatte Åseral lensmannskontor, Hægebostad lensmannskontor og Marnadal og Audnedal lensmannskontor. Det skal dekke fire kommuner.

Men tross at de tre lensmannskontorene er stengt for publikum, er ennå ikke erstatningen på plass i Byremo. Publikum bes heller henvende seg til enten Mandal politistasjon, Bygland, Evje og Hornnes lensmannskontor eller Valle og Bykle lensmannskontor. Årsaken til ventetiden er at Byremo lensmannskontor foreløpig ikke har noe sted å gjøre av seg. Det tar tid å anskaffe lokaler for offentlige etater, sier leder for prosjekt nye politidistrikter og fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll.

– Målsetningen er å åpne Byremo lensmannskontor innen første halvdel av 2019, men det avhenger litt av anbudskonkurransen som pågår. Dersom det blir etablering i allerede eksisterende lokaler vil det kunne skje tidligere.

– Hvordan er beredskapen til innbyggerne i kommunene som Byremo skal dekke ivaretatt midlertidig?

– Den er ivaretatt med videreføring av strukturen for lensmannskontor som vi hadde før reformen. Operativ beredskap er i Agder uavhengig av kontor og bygninger, da denne ivaretas av operative patruljer, sier Sundvoll.

– Vet man noe om hvor Byremo lensmannskontor vil være åpent?

– Dette er planlagt som et lensmannskontor med politioppgaver, som vil ha noe åpningstid. Vi har en enighet med kommunene om at fokuset skal være på å levere synlig og tilgjengelige politipatruljer i samtlige berørte kommuner. Vi har ikke bestemt åpningstidene enda, men har svært god dialog med berørte kommuner om dette.

Evenes lensmannskontor åpner i høst

Evenes lensmannskontor nord i Nordland erstatter opprinnelig Evenskjær og Tjelsund og Skånland lensmannskontorer, men det er ennå ikke åpent. Politiet i Nordland håper imidlertid kontoret er oppe og går tidlig i høst.

– Evenes lensmannskontor skal inn i nytt lokale som må tilpasses politiet. Det er derfor under ombygging, forklarer politistasjonssjef i Narvik, Ben-Inge Eriksen.

Lensmannskontoret blir et klassisk lensmannskontor og skal være åpent for publikum. Kommunene får innvirkning på når.

– Dette skal være åpent for publikum for bestemte tider i uken. Hvor mange ganger i uken og hvor lenge pr. gang kontoret skal holdes åpent er ikke avklart ennå. Dette skal avtales i samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommune, skriver Eriksen.

Lager passkontor av lensmannskontoret

1. mars i år stengte Randaberg lensmannskontor, som ligger litt utenfor Stavanger i Sør-Vest politidistrikt, dørene midlertidig. Det er fortsatt ikke åpnet.

Årsaken er at lensmannskontoret bygges om til først og fremst å være et passkontor, og ta over oppgaver som tidligere lå i politihuset i Stavanger sentrum.

– Randaberg lensmannskontor skal i utgangspunkt være et passkontor og overta for Felles Utlendingsforvaltning. Det vil høre til Stavanger politistasjon og den geografiske driftsenheten Stavanger og Ryfylke, opplyser Linda Merethe Lie i Sør-Vest politidistrikt til Politiforum.

Snart vil det kunne åpne dørene.

– Etter planen skal det være ferdig ombygget i løpet av august. I tillegg skal politikontakten for Randaberg kommune ha kontor der, sier Lie.