En politimann ble skallet ned og skadet på Oslo S i 2021, etter at en ukjent mann hadde fått beskjed om å fjerne seg fra stasjonsområdet.
En politimann ble skallet ned og skadet på Oslo S i 2021, etter at en ukjent mann hadde fått beskjed om å fjerne seg fra stasjonsområdet.

Vold mot politiansatte øker - Nå har POD tatt grep

Politidirektoratet har startet et prosjekt som ser på hvilke tiltak som vil få ned antall voldshendelser mot ansatte i politiet.

Publisert

De siste årene har antall tilfeller av vold mot politiet økt betydelig. Bare i 2019 ble det anmeldt 1520 voldshendelser mot politifolk, ifølge tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet. I løpet av fjoråret var det registrert 1752 hendelser med vold mot offentlig tjenestemann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå har Politidirektoratet satt i gang et prosjekt som ser på hvilke tiltak som kan settes i verk for å få ned antallet voldstilfeller, og dermed få bukt med problemet.

Syv undergrupper

Rune Pedersen, seksjonssjef ved HMS-seksjonen i POD, forklarer at et av tre delmål i HMS-handlingsplanen for 2022 er nettopp vold og trusler. Dette delmålet vil også videreføres i 2023.

RUNE PEDERSEN, seksjonssjef for HR/HMS-HMS-
seksjonen i Politidirektoratet.
RUNE PEDERSEN, seksjonssjef for HR/HMS-HMS- seksjonen i Politidirektoratet.

– Før ferien leverte gruppa en overordnet risikovurdering for vold og trusler. Den er sendt på høring til alle politidistriktene, særorgan, avdelingene i POD og vernetjenesten. Vi fikk veldig gode innspill, og har identifisert syv undergrupper som vi skal jobbe videre med, sier Pedersen.

– Den overordnede risikovurderingen skal oppdateres i løpet av 2022 og det kan komme flere undergrupper som det skal ses nærmere på, sier han.

Dette er de syv undergruppene:

• Alenearbeid

• Bistand helse, spesielt psykiatri, og operative oppgaver, patrulje.

• Hendelser utenfor arbeidstid/privat

• Sikkerhet i bygg

• Politijurister

• Sivil rettspleie

• Arrest

Pedersen legger til at det lages arbeidsgrupper for hver av disse, med bred medvirkning. Målet er at gruppene skal være klare til å gå i gang med arbeidet 1. desember.

– Gruppene skal gå dypere inn i hvert enkelt tema, og målet er å identifisere risikoer og deretter komme fram til konkrete tiltak for å forebygge vold og trusler. Vi ønsker at de tiltakene som foreslås skal iverksettes kontinuerlig etter hvert som risikoen identifiseres, selv om arbeidet fra undergruppene ikke er helt ferdig, forklarer Pedersen.

På nordisk politisjefmøte ble det også bestemt at det skulle startes et nordisk samarbeid med temaet vold og trusler. Dermed vil man kunne dele erfaringer og lære på tvers av nordiske land.

LES OGSÅ: Vedtok resolusjon mot vold og trusler

Handlinger begått mot politiansatte på Gjøvik fra2019, og per 7. november 2022.
Handlinger begått mot politiansatte på Gjøvik fra2019, og per 7. november 2022.

Flere voldshendelser

Antall voldshendelser mot politiet øker både nasjonalt og lokalt. På Gjøvik har det økt fra 12 voldshendelser mot politiansatte i 2019, til 24 voldshendelser i fjor. Dette er en økning på hele 100 prosent.

– Vi har hatt ulike hendelser når det kommer til vold. Den alvorligste var kvelningsforsøk, hvor en politibetjent ble forsøkt kvalt, med påfølgende ganske kraftige skader. Andre hendelser involverer skalling, og i 2020 under korona var det spytting og forsøk på påføring av smitte, sier Geir Morten Bjerkvold, politioverbetjent og leder for orden og forebygging på Gjøvik.

GEIR MORTEN BJERKVOLD, politioverbetjent og leder for orden og forebygging på Gjøvik.
GEIR MORTEN BJERKVOLD, politioverbetjent og leder for orden og forebygging på Gjøvik.

Han forteller at de har ansatte som har blitt langtidssykemeldt i over et år etter å ha blitt utsatt for vold på jobb, og at risikoen for vold er noe de prater om på arbeidsplassen. Temaet vold mot politiansatte er noe som opptar både ledere og ansatte.

– Det er noe vi tar på alvor. Medarbeidere er svært opptatt av skaderisiko på jobben, og vi som er ledere er opptatt av å trygge de ansatte så mye som mulig, sier han.

LES OGSÅ: Her øker volden mot politiet mest

Har tatt grep

Så langt i år viser tallene at antallet voldshendelser er på vei ned i Gjøvik, med 13 voldshendelser mot politiet fram til 7. november. Bjerkvold forklarer at voldshendelsene de siste årene har ført til at de har tatt noen grep for å styrke bemanningen i den operative styrken i håp om å forebygge skader.

– I vår geografiske driftsenhet har vi prioritert å øke bemanningen på ordensseksjonen. Det er en trygghet at vi har en litt høyere grunnbemanning. Det er store geografiske avstander i vårt distrikt, og det gir trygghet at man kanskje ikke har en, men to biler i nærheten, sier han.

Bjerkvold legger til at IP-treningen også er endret for å trene mer målrettet.

– Hvem er det som utøver vold mot politiet?

– Hovedbolken er mennesker i rus og psykiatri, og i kombinasjon. Psykiatri er innblandet i mange av tilfellene vi har. Statistikken viser at oppdrag med psykisk syke mennesker har hatt sterk økning de siste årene, sier han.

Powered by Labrador CMS