IKKE NOK: Avdelingsdirektør Roger Bjerke i Politidirektoratet.

POD: Stor usikkerhet om flere kutt i stillinger

Avdelingsdirektør Roger Bjerke tror det vil være utfordrende å opprettholde et bemannings og aktivitetsnivå i 2024. - Det er en spenning her, det skal jeg ikke underslå.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet er på den ene siden fornøyde med at regjeringen prioriterer overgrep mot barn og økonomisk kriminalitet i sitt forslag til budsjett for neste år. 

Samtidig  opplever de at forslaget til statsbudsjett ikke strekker til for å møte de utfordringene politiet står overfor i løsningen av samfunnsoppdraget.

Det kommenterer Roger Bjerke, avdelingsdirektør for Styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD) til Politiforum.

- Jeg er spent å se på i hvilke grad vi klarer å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, fordi vi har et etterslep fra 2023, og vi kommer til å gå inn i 2024 med et merforbruk.

Han peker blant annet på at det bil være behov for å skaffe materiell som ikke ble kjøpt inn i 2023.

I tillegg er han spent på kostnadsveksten.

- Den ligger 3,8 prosent i kompensering nå. Anslag for økning i prisstigning neste år ligger på 4 prosent, og noe av de tjenestene politiet bruker øker mer enn det.

- Hva blir utfordrende fremover?

- Generelt å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og vi må prioritere hvilke områder er det vi har mulighet til å prioritere i 2024.

- Må politiet kutte flere stillinger?

- Der må vi gå inn i tallene og ha en dialog med justisdepartementet, politidistriktene og særorgan der vi hører hva de vil prioritere neste år. Det er en spenning her, det skal jeg ikke underslå, og jeg tror det vil være utfordrende å opprettholde et bemannings og aktivitetsnivå i 2024. Der tror jeg den store usikkerheten ligger.

Selv om mange av satsingene som foreslås er viktige, er POD opptatt av at en styrking av politiet bør prioriteres inn mot de største utfordringene samfunnet står overfor, sier han.

Ønsker mer forutsigbarhet

– Vi opplever at forslaget til statsbudsjett kun delvis møter de utfordringene politiet står overfor i løsningen av samfunnsoppdraget. Gitt de alvorlige utfordringene samfunnet står overfor på både kort og lang sikt, har politiet behov for handlingsrom innenfor rammene og en langtidsplan for å kunne sikre at politiets oppdrag løses på best mulig måte, kommenterer Bjerke.

Han trekker frem kampen mot gjenger og organisert kriminalitet som et felt som trenger mer langsiktig tenkning.

- Vi bør sette oss ned internt hos oss å få en helhetlig plan for organisert kriminalitet, og hva vil det kreve ut ifra hva vi har i dag, sier han.

Når det gjelder de nye tjenestestedene håper Bjerke å holde seg innen de tildelte pengene til dette i tiden fremover.

- Så langt har vi holdt oss innenfor de pengene som er satt av til tiltakene, og det vil vi også tilstrebe for 2024. Hvis vi ikke klarer det, er det en dialog mellom justis og oss. Men i utgangspunktet er det en satsning som kommer med en økonomisk ramme, og hvis den ikke er nok til å gjennomføre tiltakene må vi gå i dialog med justis.

Må bruke penger på gammel teknologi

Regjeringen forslår en ettårig satsing på 35,5 millioner til å sikre stabil og sikker drift av IT-infrastruktur. 

Bjerke peker på at politiet har store utfordringer når det gjelder modernisering av IT-løsninger som det ikke tas høyde for i tilstrekkelig grad i dette forslaget til budsjett.

Politiforum har fortalt om Oslo politidstrikt som  står overfor en situasjon der det ikke lenger er lagringskapasitet for digitale spor i straffesaker.

- IT og digitaliseringsområdet er et av de områdene som vi har store utfordringer på, det er det ikke tvil om. Vi gjør et omfattende arbeid nå for å sikre sikker og stabil drift på prioriterte områder. Men skulle vi hatt ressurser til å ha en tilfredsstillende kapasitet på IT og det digitale området, ville vi ha trengt mye mer enn det som settes av i forslaget, og vi ville ha trengt mer enn det vi kan omdisponere internt i etaten. Den videre dialogen vi nå har med justisdepartementet blir derfor viktig, sier han.

Løsningen vil ikke være på plass i løpet av neste år, slik situasjonen ser ut nå.

- Vi må se hva slags løsninger vi skal holde liv i, og for det andre vil konsekvensen være at vi ikke klarer å få en modernisering av plattformer og IT-løsningene vi kjører på disse plattformene, som gjør at vi over tid må bruke mer og mer tid og penger på å holde liv i gammel teknologi. Da må det tas penger fra andre steder for å holde liv i gammel teknologi, sier Bjerke.

Bekymret for Kripos

Bjerke viser til at prioriteringen å sende penger ut til distriktene kan få konsekvenser for politiets særorgan, som Kripos og PU.

-  Jeg er spesielt bekymret for de, sier han.

Ukraina-situasjonen legger press på Politiets Utlendingsenhet da faktiske ankomster overstiger forslaget fra statsbudsjettet "ganske mye".

Powered by Labrador CMS