AVVISER: Politidirektoratet og politidirektør Benedicte Bjørnland (bildet) vil ikke gi innsyn i egen saksbehandling knyttet til håndteringen av dronetrusselen i fjor høst. Bildet viser politidirektøren på Gardermoen 11. juni 2019.

Håndteringen av dronetrusselen:

POD nekter innsyn i dokumenter og saksbehandling

Politidirektoratet nekter å gi innsyn i dokumenter knyttet til saksbehandlingen da pollitidirektør Benedicte Bjørnland i oktober i fjor fortalte offentlig at det var utplassert flere dronedeteksjonssystemer på olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet (POD) vil heller ikke gi innsyn i gradert journal eller en mulig dokumentlogg som kan vise om hvorvidt det er riktig eller galt at dokumentene i saken var helt eller delvis graderte. En dokumentlogg vil kunne avklare om opplysninger ble av- eller nedgradert før politidirektøren gjorde sitt intervju med VG 4. oktober i fjor. Intervjuet vakte sterke reaksjoner internt i politiet.

Kraftig kritikk

Da det 26. september i fjor kom meldinger om lekkasjer og deretter informasjon om sabotasje mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, ble det slått full alarm også i Norge. Regjeringen fryktet tilsvarende sabotasje mot også norske olje- og gassinstallasjoner. I ukene forut for dette var det kommet meldinger om stadig flere droneobservasjoner på norsk sokkel.

Dronedeteksjonssystemene ble derfor utplassert i Nordsjøen gjennom en hemmelig politioperasjon i regi av Beredskapstroppen og Bombetjenesten i Oslo-politiet.

Formålet var å kunne detektere fremmede droner og innhente etterretning og eventuelt også å understøtte en etterforskning, forteller politikilder til Politiforum.

I et intervju med VG tirsdag 4. oktober 2022, fortalte politidirektør Benedicte Bjørnland at norsk politi hadde utplassert flere dronedeteksjonssystemer på norsk sokkel.

Deteksjonssystemene var blitt utplassert på norsk sokkel bare få dager før politidirektøren gikk ut offentlig og avslørte sensorkapasiteten. Umiddelbart etter offentliggjøringen 4. oktober falt droneaktiviteten kraftig,

Dette førte til at verdien av deteksjonssystemene ble sterkt redusert. Absolutt ingen dronesaker på norsk sokkel ble i løpet av siste halvår 2022 oppklart som bekreftede droneobservasjoner.

Droneekspert Nils Håheim-Saers har gått ut med hard kritikk av politidirektøren.

— Dersom man faktisk ønsker å detektere droneaktivitet, vil man jo ønske å gjøre dette skjult, så lenge som mulig, har Håheim-Saers uttalt til Politiforum.

Politidirektøren har i ettertid sagt nei til å stille opp til et intervju med Politiforum om saken.

«Ikke tilstrekkelig spesifikk»

Politiforum har overfor Politidirektoratet krevd innsyn i «korrespondanse og øvrige dokumenter knyttet til politiets utplassering av dronedeteksjonssystemer på norsk sokkel i september/oktober i fjor». Dette har POD gitt avslag på, med begrunnelsen om at innsynsbegjæringen ikke er tilstrekkelig spesifikk.

AVVISER INNSYN: Politidirektoratet har gitt avslag på innsyn i egen saksbehandling knyttet til håndteringen av dronetrusselen på norsk sokkel høsten 2022.

«Innsynskravet avslås etter offentleglova § 28 andre ledd, som fastsetter at et innsynskrav må gjelde «ei bestemt sak» eller «i rimelig utstrekning saker av en bestemt art». Politiforums krav om innsyn (…) i gjelder ikke «ei bestemt sak», skriver POD i sitt avslag.

For å lettere kunne identifisere relevante dokumenter, med hjemmel i Offentleglova og Arkivloven og -instruksen, har Politiforum i tillegg bedt om utskrift av alle journalførte opplysninger i den aktuelle saken, uavhengig av om dette fremgår av offentlig eller gradert journal.

Ga «innsyn» i offentlig journal

Som svar har Politidirektoratet avslått innsyn i gradert journal men gitt «innsyn» i offentlig journal for september og oktober i fjor.

Dette er imidlertid noe Politiforum og alle andre allerede har tilgang til via den offentlige søketjenesten ejournal.no.

Politiforum har gjennomgått alle de 3779 dokumentene som er journalført i offentlig journal i POD i den aktuelle perioden. Der fantes det bare ett dokument som kan være relevant for saken. Dette har Politiforum søkt om innsyn i.

Øvrige dokumenter er tilbakeholdt og ikke ført i offentlig journal.

Vil ikke lage tidslinje

Politiforum har i tillegg bedt POD lage en tidslinje for saksbehandlingen knyttet til utplassering av dronedeteksjonssystemer på norsk sokkel og for eventuell avgradering av opplysninger før politidirektørens intervju med VG 4. oktober i fjor.

Jusprofessor emeritus Jan Fridthjof Bernt sa til Politiforum lørdag at gradert informasjon ikke blir automatisk avgradert ved at en etatsleder uttaler seg til mediene. Det foreligger formelle krav til skriftlig, sporbar saksbehandling.

Også dette innsynskravet har POD gitt avslag på.

«Politidirektoratet oppfatter kravet om «en tidslinje for saksbehandlingen» som et krav om sammenstilling av opplysninger etter offentleglova § 9. Offentleglova § 9 slår fast at «Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar». Kravet avslås fordi en tidslinje over en eventuell saksbehandling tilknyttet en «eventuell ned- eller avgradering» av ikke nærmere spesifiserte og identifiserbare dokumenter ikke kan «gjerast med enkle fremgangsmåtar»», skriver POD i sitt avslagsbrev til Politiforum. Brevet er elektronisk signert av politiinspektør Tomm Tøger Berger i PODs beredskapsavdeling.

— Mildt sagt spesielt

Den øverste politiledelsens manglende vilje til å gi innsyn i dokumenter og vise åpenhet om saksbehandlingen vekker reaksjoner i presseorganisasjonene.

REAGERER: Generalsekretær i Norsk redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø.

— I en sak som dette, av stor samfunnsmessig betydning, mener vi at Politidirektoratet bør strekke seg langt for å vise størst mulig åpenhet. Det fremstår ikke som om de har gjort det her. Å begrunne avslaget med at innsynsbegjæringen ikke er spesifikk nok, er jo mildt sagt spesielt. Selvfølgelig vet de hvilke dokumenter det her er snakk om, sier generalsekretær i Norsk redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. Hun legger til:

— Det holder heller ikke å gi Politiforum en søkeliste som gir tilgang på nesten 4000 dokumenter og dermed si at de har gitt delvis innsyn.

— POD har veiledningsplikt

Jurist Kristine Foss i Norsk presseforbund reagerer også.

— Innsynskravet Politiforum har sendt er konkret nok til at POD bør forstå hva slags dokumenter man ber om. Lovens krav om konkretisering av innsynskrav skal fange opp de tilfellene der innsynskravet er alt for generelt eller lite avgrenset til at det er mulig å behandle, men dette er ikke et slikt tilfelle, sier Kristine Foss. Hun peker også på at Politidirektoratet plikter å veilede, dersom noe er uklart.

— POD har en plikt som offentlig organ til å veilede i slike saker. Det har Sivilombudet slått fast og det følger av forvaltningsloven. Det POD burde gjort dersom de mener innsynskravet er uhåndterbart, er å ta kontakt med Politiforum og gitt veiledning om hvordan innsynskravet eventuelt kunne konkretiseres slik at POD kan behandle saken, sier Foss.

— Å sende en lenke til eInnsyn, slik POD har gjort her, er på ingen måte et svar på det Politiforum har bedt om, avslutter Foss.

PS: Etter publisering av artikkelen har Politidirektoratet bedt om å få inntatt følgende uttalelse fra beredskapsdirektør Tone Vangen:

«Politiforum skriver at Politidirektoratet nekter innsyn i dokumenter knyttet til avgradering av opplysninger om utplassering av sensorkapasitet i Nordsjøen. Ettersom denne spesifikke opplysningen ikke er verdivurdert som sikkerhetsgradert informasjon, eksisterer det heller ikke noen dokumenter eller annen saksbehandling knyttet til avgradering av denne informasjonen. Vi ser vi kunne vært tydeligere på dette i besvarelsen av innsynsbegjæringen, og ønsker derfor å klargjøre dette nå for å bidra til å opplyse saken». (Lagt til tirsdag 21. mars 2023 kl. 15.23)

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS