Tidligere direktør for PDMT og nå fungerende sjef for "Politiets Fellestjenester", Lars Henrik Bøhler.
Tidligere direktør for PDMT og nå fungerende sjef for "Politiets Fellestjenester", Lars Henrik Bøhler.

Tatt på senga av PDMT-nedleggelse

Tidligere direktør Lars Henrik Bøhler, var ikke forberedt på at avviklingen av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) skulle skje så snarlig.

Publisert Sist oppdatert

- Den fredagen tuslet jeg rundt i Legoland med datteren min, og så kom beskjeden om at det var vedtatt i statsråd at PDMT avvikles som særorgan påfølgende mandag. Det er ikke så lett å forklare en åtteåring hvorfor det plutselig blir mindre lego og mer telefon, sier Bøhler til Politiforum.

Men det var sånn det ble. 4. oktober ble det vedtatt i statsråd at PDMT skulle avvikles som særorgan og deles i to, med en enhet for IKT og en for fellestjenester i politiet.

Dette skulle skje allerede 7. oktober, bare èn uke etter høringsfristen til politianalysen, der nedleggelsen først ble foreslått. Dermed ble det mange telefoner som måtte tas den dagen i Danmark. Legoland eller ikke.

- Det var ikke avviklingen som særorgan som kom overraskende, dette har jo PDMT selv støttet og vært forberedt på. Men at avviklingen skulle skje nærmest over natta, tok oss på senga, forteller Bøhler.

Han hadde forventet at en kongelig resolusjon ville gi politidirektøren myndighet til å sette dato for avvikling, og at man sammen skulle bruke tid på å legge rammene for avviklingsprosessen.

- Det er klart at det skapte noen utfordringer for oss at avviklingen i stedet skulle skje så brått, sier Bøhler.

Usikkerhet blant de ansatte

I resolusjonsteksten sto det også at IKT-enheten skal ligge på Majorstua som i dag, og at ny enhet for «Politiets fellestjenester» (foreløpig navn, journ. anm.) skulle lokaliseres til Jaren.

Dette skapte reaksjoner internt i PDMT. Mange av de ansatte innenfor disse tjenesteområdene i dag, har sin arbeidsplass på Majorstua. Det ble stilt spørsmål ved om de nå ville bli flyttet til Jaren, eller kanskje til og med miste jobbene sine.

- Men politidirektøren kom heldigvis raskt på banen og var tydelig på at det ikke var sånn dette var tenkt, sier Bøhler.

- Så det er ingen som må gå?

- Nei, Politidirektoratet (POD) har forsikret oss om at ingen skal miste jobbene sine, så jeg føler meg trygg på det. Men det kan være at det er noen som får andre arbeidsoppgaver, sier Bøhler.

Han har også fått garanti for at ingen fra Majorstuen skal måtte flytte fra Jaren, eller fra Jaren til Majorstuen, mot sin vilje. Bøhler fungerer nå som midlertidig leder av enheten som foreløpig kalles «Politiets fellestjenester».

- Er de ansatte rolige nå da?

- Ja, jeg håper ingen er redde for å miste jobben nå. Men det er alltid et enormt informasjonsbehov i endringsprosesser, og det er vanskelig å fylle dette hundre prosent, da mye fortsatt er uklart.

Bøhler har holdt allmøter med alle ansatte, og prioritert tette dialoger med organisasjonene. Han tror flere ville ha sluttet dersom de var blitt nødt til å flytte, og er glad for at dette spørsmålet nå er avklart.

- Derfor har jeg har også hatt separate møter med utsatte grupper, slik som for eksempel juristene, som har sin arbeidsplass i Oslo, sier han.

Videre utfordringer

Bøhler sier han er opptatt av at den videre prosessen nå må bidra til å sikre at de to nye enhetene er rigget og klare for å utføre sine oppgaver når de er etablert.

Han støtter avviklingen av PDMT som særorgan og delingen av organisasjonen, og mener det er riktige og helt nødvendige grep som nå har blitt tatt.

- Gjennom opprettelsen av en egen IKT-enhet underlagt POD, vil vi nå få et helt annet fokus på IKT i politiet. IKT-satsingen løftes opp og frem, og det er på høy tid. Jeg tror også det ligger mange gevinster ved opprettelsen av et eget senter for politifaglige og administrative fellestjenester i politiet, sier han til Politiforum.

Frem til ny organisering er på plass, er det den daglige driften som har første prioritet.

- Brukerne og etaten skal ikke berøres i særlig grad av endringsprosessene vi nå er inne i. Mange av våre tjenester og produkter til etaten er kritiske for at politiet får gjort jobben sin, og vi skal levere slik vi alltid har gjort, også under denne endringsperioden.

- Hvordan skal dere få til det?

- Det er mange dyktige folk i PDMT, og jeg er overbevist om at vi er leveransedyktige innenfor våre oppgaver til etaten, sier Bøhler.

Han mener PDMTs fremste styrke i tiden som særorgan, har vært evnen til å gjennomføre store leveranser med bruk av kompetanse i eget hus, og håper man nå klarer å sikre at gode arbeidsprosesser fra denne tiden kan føres videre til de nye enhetene.

- SAMPOL er et godt eksempel. Utbyggingen av politiets del av nødnett ligger langt foran de øvrige nødetatene.

Styring og ledelse

I tiden som kommer er det også viktig å legge vekt på en grundig prosess i forhold hvem som skal ha hvilke roller og hvilket ansvar. Dette bør forankres hos politidirektøren, for å unngå en hverdag preget av uklare prioriteringer og veivalg i de to nye enhetene, mener Bøhler.

- Det er min klare oppfordring til POD, at de bør ha som førsteprioritet å ha et klart fokus på dette, sier han til Politiforum.

Dernest mener han det er viktig å få styrket fagmiljøene eiendom, bygg og anlegg (EBA) - sammen med juridisk.

- Dette er to områder hvor vi har spesielt stor etterspørsel fra etaten. Når strukturreformen eventuelt iverksettes, med nedleggelse av lensmannskontorer og opprettelse av større juridiske enheter, vil etaten få et enormt behov for bistand fra disse to fagmiljøene.

- Hva tenker du bør gjøres her?

- Mitt personlige ønske er at vi bygger opp et eget advokatkontor for politiet. Etterspørselen etter juridiske tjenester i dag er større enn vi klarer å levere.

Standardisering og sentralisering

- Da Politianalysen ble fremlagt, var det lite av innholdet som kom overaskende på meg. Men jeg synes det er bra at det nå foreligger en kvalitativ, faglig gjennomgang av de utfordringene vi står ovenfor, sier Bøhler.

Avviklingen og delingen av PDMT er en del av kvalitetsreformen, foreslått i Politianalysen. Gjennom å rendyrke leverandørrollen i de to nye enhetene, tror Bøhler det vil bli lettere å få på plass nødvendig sentralisering og standardisering av produkter og tjenester i politiet.

- Vi bør for eksempel lage en ny standardisert bilavtale, for å oppnå bedre kostnadseffektivitet, og det er også behov for økt standardisering og sentralisering innenfor IKT, sier han.

Han poengterer at politiet trenger flere spesialistmiljøer og kompetansesentre som er til for hele etaten, slik at etaten i større grad kan fungere som ett politi.

Bøhler ser også for seg at at Politiets fellestjenester på sikt kan overta administrative oppgaver fra POD, og på sikt også bistå distrikter, særorgan og øvrige deler av justissektoren. PDMT foreslo også dette i sitt høringsinnspill til Politianalysen.

Forventer dialog

Politidirektør Humlegård ønsker å opprette de to nye enhetene så raskt som mulig. Da er det en forutsetning at alle berørte parter blir hørt, før endelige avgjørelser fattes, mener Bøhler.

- For å sikre gode prosesser videre, er vi avhengig av at alle involverte parter får komme til ordet. PDMTs tidligere ledergruppe har spilt inn en rekke forslag knyttet til opprettelsen av de to nye enhetene, og vi forventer tilbakemeldinger på disse, sier han til Politiforum.

IKT-enheten skal etter planen være oppe og stå som en egen enhet i politiet 1. januar 2014, mens arbeidet med opprettelsen av Politiets fellestjenester vil ta noe lengre tid.