Justisministeren anbefaler NNPF å skifte navn

- Selv om en privat forening ikke kan instrueres verken av direktoratet eller departementet, så tror jeg det vil være klokt av NNPF å vurdere den anbefalingen, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Publisert Sist oppdatert

I dag svarer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på interpellasjon om Rolleforståelseutvalget i Stortinget.

Spørsmålet Andreas Sjalg Unneland (SV) vil ha svar på er: Hva er regjeringens syn på rapporten, og hvordan vil regjeringen følge opp anbefalingene?

Rolleforståelseutvalget ble nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet for å vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Da rapporten ble overlevert i januar i år var hovedkonklusjonen nettopp den at det ikke i tilstrekkelig grad hadde vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. Utvalget kom også med åtte anbefalinger, se disse i faktaboksen lenger ned i saken.

- Takk til interpellanten for å ta opp et viktig tema, Rolleforståelseutvalgets rapport, starter statsråden med å si.

- Utvalget har etter min vurdering levert en grundig rapport. Den gir et godt grunnlag for å følge opp det som er av kritikkverdig forhold, og kan bidra til å sikre en bedre praksis i fremtiden. Regjeringen tar rapporten og de anbefalingene som fremkommer der på alvor. Det er en viktig del av å forvalte den tilliten politiet nyter i samfunnet, starter statsråden med å si.

Ingen generell tillitskrise i politiet

Justisministeren har merket seg at utvalget mener det ikke er mangel på regler eller på retningslinjer, som har medført de uheldige virkningene som er beskrevet i rapporten, men mangel på etterlevelse av disse.

– Etterlevelse av regler og retningslinjer er et ansvar som påhviler oss alle, og som det er viktig at det er bevissthet på rundt alle nivåer i justissektoren. Utvalget peker på at uheldig praksis kan ha sammensatte årsaker og kan skyldes et samvirke av mangler ved ledelse, opplæring, kontroll og manglende oppmerksomhet rundt de forhold som utvalget har beskrevet, fortsetter Enger Mehl.

Hun siterer rapporten der det blant annet står «forbindelsene mellom politiet og NNPF er egnet til å svekke befolkningens tillit til politiet.» Dette er en konklusjon som statsråden tar på alvor. Samtidig advarer hun mot å trekke konklusjonene for langt i retning av at det er en generell tillitskrise i politiet. Mehls viser også til at de fleste konkrete anbefalingene i rapporten er det POD som er hovedansvarlig for å sikre oppfølging av.

– Også er det likevel viktig for meg å understreke at Justis- og beredskapsdepartementet er den øverste ansvarlige for å påse at rapportens anbefalinger følges opp. Flere av anbefalingene omfatter virksomhetsovergripende forhold og må derfor vies oppmerksomhet i den styringsdialogen departementet har med Politidirektoratet. Det skal sikre at politiets oppgaveutførelse skjer på en måte som ivareta tillit og legitimitet til politiet. Hvordan POD konkret vil følge opp og hvilke aktiviteter og prosesser er det PODs ansvar å følge opp nå, fortsetter justisministeren.

Anbefaler å skifte navn

En av anbefalingene fra utvalget er at «foreninger med tilknytning til politiet bør være oppmerksom på faren for at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til dette blant annet ved valg av navn på foreningen».

– Jeg noterer meg anbefalingen knyttet til navn for Norsk narkotikapolitiforening, og noterer meg at Politidirektøren har anbefalt NNPF å skifte navn og at interpellanten oppfordrer til å avklare mitt syn på det. Til det så vil jeg si at det er en anbefaling jeg støtter. Selv om en privat forening ikke kan instrueres verken av direktoratet eller departementet, så tror jeg det vil være klokt av NNPF å vurdere den anbefalingen, fortsetter hun.

Statsråden understreker samtidig viktigheten av at politiet fortsetter å prioritere innsatsen mot narkotika.

– Vi skal huske på at narkotika er ulovlig og det er et mål om at vi skal ha minst mulig av det, sier justisministeren.

Hun trakk også frem at det i denne tidvis har vært preget av sterk ordbruk.

– Det er viktig for meg å være helt tydelig på at politiet er de som ivaretar tryggheten vår. Dette er folk som går på jobb hver dag for å holde oss trygge. Det er også mange politifolk blant de som er og har vært medlemmer i NNPF, og de er engasjert i arbeid mot narkotika som også er en del av politiets samfunnsoppdrag, avslutter hun.

Rolleforståelseutvalgets anbefalinger:

1. Ledelse og internkontroll: POD må sørge for at det gjennom internkontroll i hele politiorganisasjonen sikres etterlevelse av normer som klargjør hvilken rolle tjenestepersoner opptrer i.

2. Ytringsklima: POD må sørge for at det iverksettes tiltak for å bedre ytringsklimaet i politiet, særlig med sikte på å trygge tjenestepersoners ytringsfrihet gjennom klargjøring av ytringsfrihetens viktighet og dens grenser. Bevissthet om relevante etiske retningslinjer som kan fremme et saklig debattklima, bør styrkes.

3. Opplæring og medlemskap i foreninger: Kompetansehevning av politiet bør ikke skje på en måte som krever medlemskap i en privat forening.

4. Opplæring og kunnskapsbygging: POD bør lage en nærmere plan for fordeling av ansvaret for opplæring mellom politiets organer. Det bør vurderes om ansvaret for opplæring av politiet bør inntas som en av politiets oppgaver i politiloven § 2.

5. Formidling av erfaringsbasert kunnskap: Det bør gjøres til et tema og oppfordres til refleksjon blant politiansatte over makten som ligger i rollen som formidler av erfaringsbasert kunnskap.

6. Økonomi, tilskudd mv.: POD bør sørge for at forvaltningen av penger etterlever økonomiregelverket.

7. Bruk av «politi» i private foreningers navn: Foreninger med tilknytning til politiet bør være oppmerksom på faren for at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til dette blant annet ved valg av navn på foreningen.

8. Forebygging og vitenskapelig kunnskap: Politiet må basere informasjon og virksomhet på det som til enhver anses som vitenskapelig kunnskap. Det må forskes mer på politiets forebyggende virksomhet.


Powered by Labrador CMS