Mehl etter kraftig voldtektskritikk: – Politiet har prioriteringsutfordringer

Politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker, men de står daglig i prioriteringsutfordringer, påpeker justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

LEVERTE RAPPORT: Kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad, leder i voldtektsutvalget overleverer sin utredning til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Publisert Sist oppdatert

– Omfanget av kriminalitet er veldig stort, og politiet står daglig i prioriteringsutfordringer, på samme måte som politikere. De må noen ganger prioritere mellom saker. Da er vold og overgrepssaker noe som skal prioriteres, men det kan variere veldig i omfang. Den type prioriteringer kan ikke vi styre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

FAKTA om voldtektsutvalgets forslag til tiltak

* Et nytt statlig organ som skal samordne arbeidet mot voldtekt, vold og overgrep på tvers av alle sektorer.

* Egen voldtektsseksjon hos Kripos, egne etterforskningsenheter og påtalemyndighet for voldtekt, samt tiltak for å ta bedre vare på ofrene under etterforskningen

* Et massivt løft for å forebygge voldtekt, inkludert en holdningskampanje som benytter sterke virkemidler, à la tobakkskampanjene på begynnelsen av 2000-tallet.

* Øremerkede midler til tidlig innsats rettet mot personer som har begått eller står i fare for å begå voldtekt eller annen seksuell vold.

* Mer støtte og hjelp til dem som har opplevd voldtekt, og dermed er særlig utsatt for nye overgrep.

* Akuttilbud for overgreps- og mishandlingssaker ved alle barne- og ungdomsklinikker

* Støttekoordinatorer ved alle overgrepsmottak som skal hjelpe utsatte å finne fram til tjenestene de har rett til og trenger. Det psykososiale tilbudet bør styrkes.

* Helse- og omsorgsdepartementet må sikre at barn og andre sårbare grupper får helsetilbudet de har krav på etter en voldtekt.

Hun fikk fredag overlevert voldtektsutvalgets rapport. Her får både departementet og hele politietaten kritikk.

«Utvikling av kunnskap om etterforskning av voldtektssaker og kompetanseheving i politiet løftes ikke fram av Politidirektoratet. Heller ikke styringsdialogen mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og politidistriktene bærer preg av at etterforskning av voldtektssaker skal prioriteres», skriver utvalget.

– Veldig tydelig

Mehl understreker at hun ennå ikke har lest rapporten, men sier:

– Jeg opplever at det er veldig tydelig hvor viktig dette er, og jeg opplever at politiet selv både ønsker å prioritere disse sakene og gjør det. Så er Riksadvokatens retningslinjer noe politiet må forholde seg til. Det er uavhengig av meg, sier hun.

Hun vil ikke ta stilling til de konkrete forslagene i rapporten og viser til at den nå skal sendes på høring.

Spesialenhet forsvant

Blant funnene er at det mangler kompetanse både i politidistriktene og nasjonalt på håndtering av voldtektssaker. Fram til 2019 hadde Kripos en egen voldtektsseksjon. Etter at den ble nedlagt, er det ikke lenger noen som har et nasjonalt overblikk, påpeker utvalget.

– Jeg vet ikke hvorfor denne enheten ble lagt ned. Det var før min tid. Men at politiet trenger mer ressurser og kompetanse er det ingen tvil om. Dette er et samfunnsproblem av et enormt omfang. Hvordan vi kan komme det i møte er et av de store spørsmålene framover, ser Mehl.

Utvalget foreslår at Kripos igjen får en spesialisert voldtektsseksjon. Det er et interessant forslag, sier Mehl, men hun tilføyer:

– Voldtekt er sannsynligvis noe alle politifolk kommer borti, det er kunnskap som må ut til hele politietaten.

– Uakseptabelt

Justisministeren sier at antall kvinner som er utsatt for voldtekt, er uakseptabelt høyt. Hun mener også Helsevesenet har en stor rolle å spille og trekker også fram seksualundervisning i skolen som viktig.

Mehl mener utvalget peker på mange av de samme utfordringene regjeringen har løftet fram og viser til regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner.

– Vi må klare å jobbe enda mer på tvers og få med flere sektorer, sier hun.

Powered by Labrador CMS