BER OM ENDRING: Heimevernet ønsker at norsk politi i større grad ber om effekt, dvs hva man ønsker Forsvarets bistand til, og gir Forsvaret større fleksibilitet i å løse oppdraget ved store kriser. Men det er Politidirektoratet avvisende til. Her HV-soldater fra Tysvær HV-område som bidro med å sikre Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland i fjor høst.
BER OM ENDRING: Heimevernet ønsker at norsk politi i større grad ber om effekt, dvs hva man ønsker Forsvarets bistand til, og gir Forsvaret større fleksibilitet i å løse oppdraget ved store kriser. Men det er Politidirektoratet avvisende til. Her HV-soldater fra Tysvær HV-område som bidro med å sikre Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland i fjor høst.

Bistandsanmodninger:

HV ønsker endringer hos politiet

Heimevernet ønsker at politiet slutter å spørre om spesifikke og enkeltvise kapasiteter fra Forsvaret når etaten trenger bistand ved store kriser. Det gir manglende fleksibilitet ved utføring av bistandsoppdraget. — Be heller om effekt, sier HV-topp.

Publisert

Fredag 30. september i fjor ba Politidirektoratet (POD) om bistand fra Heimevernet til å sikre ulike landanlegg i olje- og gassindustrien.

Beslutningen ble tatt etter at det fire dager tidligere kom meldinger om lekkasjer fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Det ble tidlig klart at det var snakk om sabotasje.

I ukene og månedene før var det en rekke observasjoner av ukjente droner både på norsk sokkel og på land. Det utløste også sabotasjefrykt i Norge. I en artikkelserie de siste dagene har Politiforum satt fokus på hvordan krisen ble håndtert.

Praktiske utfordringer

At POD ba om bistand fra Heimevernet, og ikke Forsvaret mer generelt, skapte praktiske utfordringer for Heimevernets gjennomføring av oppdraget.

Distriktssjef i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen.
Distriktssjef i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen.

— Det er veldig viktig at bistandsanmodningen anmoder om en effekt, ikke en ressurs eller avdeling. Når du spør om en effekt kan vi som kjenner organisasjonen og ressursene som er tilgjengelige i Forsvaret, bruke disse til å oppnå effekten. Den vil også spare politiet tid i sin behandling av bistandsanmodningen når den utformes og fremmes oppover, i diskusjoner rundt hvilke deler av Forsvaret den skal anmode om, sier distriktssjef i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen.

Ifølge distriktssjefen kan Heimevernet løpende trekke veksler på andre kapasiteter i Forsvaret, også de som er i andre avdelinger, utenfor Heimevernet. Men dersom den godkjente bistandsanmodningen kun lyder på bistand fra Heimevernet, kan det føre til praktiske og formelle utfordringer.

Fikk bistand av fregatt

HV-08 bistod i fjor høst Sør-Vest politidistrikt med å sikre Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland.

— Når løsningsforslaget kommer fra Forsvaret til politimester, men også etter hvert som man faktisk ser hva oppdraget innebærer, så har man handlefrihet på distriktsjefsnivå og politimesternivå til å ta i bruk det. I stedet for at det er begrenset av en bistandsanmodning som har spurt om en spesifikk type avdeling, så får man ikke det som ligger utenfor. Så det er utrolig viktig at bistandsanmodningen fokuserer på effekten som ønskes levert, og ikke type ressurs eller avdeling, sier Fossum Nilsen til Politiforum.

OPPSTOD USIKKERHET: Forsvarets fregatt KNM Roald Amundsen utenfor Kårstø 2. november 2022, på vei tilbake fra deployering i NATOs stående maritime styrke SNMG1. Da fregatten tilbød HV bistand, oppstod det usikkerhet om HV kunne takke ja på grunn av avgrensningen i bistandsanmodningen fra POD.
OPPSTOD USIKKERHET: Forsvarets fregatt KNM Roald Amundsen utenfor Kårstø 2. november 2022, på vei tilbake fra deployering i NATOs stående maritime styrke SNMG1. Da fregatten tilbød HV bistand, oppstod det usikkerhet om HV kunne takke ja på grunn av avgrensningen i bistandsanmodningen fra POD.

En konkret situasjon oppstod da fregatten KNM Roald Amunden 2. november i fjor svingte innom Kårstø på vei hjem fra deployering i NATOs stående maritime styrke SNMG1.

— Da vi for eksempel hadde en fregatt som likevel skulle seile rundt objektet og den ringte opp troppsjefen som var objektsjef og spurte om han hadde behov for observasjoner fra sjøsida eller annen støtte, er man jo plutselig i en diskusjon om troppsjefen kan bruke fregatten som en observasjonsplattform fra sjøen når bistandsanmodningen bare spesifiserer Heimevernet, forteller HVs distriktssjef i Agder og Rogaland.

Tilgang til andre ressurser

— Hva ble utffallet?

BISTOD: Forsvarets fregatt KNM Roald Amundsen bistod Heimevernet i sikring av prosessanlegget. Her troppsjef i samtale med fregattmannskapet.
BISTOD: Forsvarets fregatt KNM Roald Amundsen bistod Heimevernet i sikring av prosessanlegget. Her troppsjef i samtale med fregattmannskapet.

— Vi gjennomførte. Det var ikke store behovene fra troppsjefen. Men det er veldig viktig at folk er klar over det samarbeidet som finnes mellom HV-soldaten i felt og resten av Forsvaret i den type lokale hendelser. HV-soldaten har faktisk ganske mange av ressursene i Forsvaret i ryggen hvis de ikke er opptatt andre steder i landet ved andre hendelser, sier Fossum Nilsen.

Han forteller at den fleksibiliteten han peker på og som er ønskelig, lot seg gjennomføre etter skredkatastrofen i Gjerdrum 30. desember 2020.

— Der hadde HV-soldatene ganske mange av Forsvarets ressurser tilgjengelige. Derfor er det viktig å spørre om effekt og ikke begrense seg til at bare en del av Forsvaret. Det bør man overlate til Forsvaret og gi den handlefriheten til lokal militærsjef sammen med politimester, sier oberstløytnanten.

POD: Politiet bestemmer

Politidirektoratet mener imidlertid det er politiet som skal beslutte hvordan oppdraget skal gjennomføres, og ikke Forsvaret.

Seksjonssjef Jørn Schelderup i Politidirektoratet.
Seksjonssjef Jørn Schelderup i Politidirektoratet.

«Forsvarets bistand til politiet er regulert gjennom bistandsinstruksen. I fredstid er det politiet som har ansvaret for oppdragsløsningen, og bistandsoppdrag skal planlegges og gjennomføres innenfor de rettslige rammene som gjelder for politiets virksomhet», uttaler seksjonssjef Jørn Schjelderup i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet i en e-post til Politiforum.

«I planleggingsfasen vil det være naturlig å ha tett dialog med Forsvaret rundt innretningen av oppdraget for å oppnå best mulig effekt, og vi opplever at det løpende samarbeidet med Forsvaret fungerer godt på dette området», sier Schjelderup og legger til:

«Samlet sett er det opp til politiet å foreta en helhetlig vurdering rundt hva som er nødvendig for å løse oppdraget, herunder bruk av egne ressurser sett opp mot hvilke kapasiteter Forsvaret kan stille til rådighet.»

Powered by Labrador CMS