UFORSONLIG OG BITTER STRID: En stadig mer uforsonlig og bitter strid om tjenesteplanlegging og praktisering av arbeidstidsbestemmelsene er i ferd med å skape betydelige arbeidsmiljøutfordringer i Sør-Vest politidistrikt. Bildet viser politihuset i Stavanger.

SØR-VEST POLITIDISTRIKT

Hard strid om lovligheten av arbeidstidspraksis

Det er hard og uforsonlig strid om praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene innad i Sør-Vest politidistrikt. Arbeidstilsynet uttalte i fjor at deler av praksisen kan være ulovlig, noe politidistriktet og Politidirektoratet avviser på det mest bestemte.

Publisert Sist oppdatert

Sør-Vest politidistrikt har i flere år praktisert arbeidstidsbestemmelsene slik at ansatte som går i turnus og som skal ha fri for å avvikle ferie eller delta på kurs eller annen etterutdanning blir skyldige timer som de senere må jobbe inn igjen. 

Dette skjer ved at de ansatte blir overført fra sine opprinnelige turnusvakter til en ordinær 0730-1500-dagvakt, som er arbeidstiden for de ansatte som ikke går i turnus. Begrunnelsen til arbeidsgiver er at det skal legges til grunn en gjennomsnittsberegning av arbeidstid ved ferieavvikling og annet fravær.

Arbeidstilsynet: Mulig lovbrudd

I en skriftlig uttalelse til hovedverneombudet i Sør-Vest politidistrikt 4. oktober i fjor, problematiserte imidlertid Arbeidstilsynet denne praksisen.

UTTALELSEN FRA ARBEIDSTILSYNET: Arbeidstilsynet har i en uttalelse 4. oktober 2022 slått fast at Sør-Vest politidistrikts praktisering av arbeidstidsbestemmelsene kan være ulovlig.

«Arbeidsgiver har ikke adgang til å omgjøre feriedager til normalarbeidsdag, med en slik følge at arbeidstakerne i etterkant må ta igjen dager og timer de kommer i minus som følge av ferie», skrev Arbeidstilsynet og la til:

«Det er arbeidsgivers plikt å fordele arbeidstiden i forkant i tråd med arbeidstakernes arbeidskontrakt og stillingsprosent, slik at det ikke oppstår et timeunderskudd som arbeidstakerne må gjøre opp for på et udefinert senere tidspunkt.»

Politiforum sitter med gjenpart av Arbeidstilsynets uttalelse.

Feriedagene skal tas ut slik de står. Har arbeidstakerne fridager i ferieperioden, skal ikke disse arbeidstimene spares opp og gå i pluss for arbeidstaker etter endt ferie.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet presiserte samtidig i sin uttalelse at de ikke hadde kjennskap til alle forhold i saken, og at tilbakemeldingen derfor ville være en «generell veiledning om arbeidstid og ferietid».

Men tilsynet la likevel til:

«Utgangspunktet i loven er altså at ferien ikke skal påvirkes av den arbeidstiden arbeidstakerne ville hatt dersom de ikke hadde hatt ferie. Feriedagene skal tas ut slik de står. Har arbeidstakerne fridager i ferieperioden, skal ikke disse arbeidstimene spares opp og gå i pluss for arbeidstaker etter endt ferie. (…) Arbeidsgiver har ikke adgang til å omgjøre feriedager til normalarbeidsdag, med en slik følge at arbeidstakerne i etterkant må ta igjen dager og timer de kommer i minus som følge av ferien.»

Avviste lovbrudd

I et udatert notat gikk en jurist ved HR-avdelingen i politidistriktet i rette med dette. Notatet ble, etter hva Politiforum forstår, skrevet på oppdrag for ledelsen i distriktet. 

Politiforum sitter med gjenpart også av dette dokumentet.

POLITIDISTRIKTETS SVAR: HR-avdelingen i Sør-Vest politidistrikt avviser i dette udaterte notatet at praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene er i strid med loven.

I dokumentet vises det til at Politidirektoratet (POD) 8. februar 2022 skrev til samtlige politidistrikter om planlegging av arbeidstiden for arbeidstakere som avvikler ferie. Begrunnelsen var å gjøre politiet mindre sårbart for uventede hendelser.

«Arbeidsgiver har fulgt føringene fra POD og satt gjennomsnittstiden til 37,5 timer per ferieuke», skriver seniorrådgiveren ved HR-seksjonen, men legger senere til at «det er forståelig at ansatte reagerer på brevet fra POD». 

Arbeidsgiver timejustering er lovlig og egnet til å oppfylle formålet med loven om å verne om arbeidstakernes ferierettigheter, og er i tråd med Arbeidstilsynets brev.

HR-avdelingen i Sør-Vest politidistrikt

«Brevet gir ingen nærmere forklaring på hvordan ferien skal avvikles, utover at de skriver at «bestemmelsen sikrer at skift- og turnusarbeidere likestilles med de som arbeider normalarbeidsuke. Ved å sette opp de ansatte opp på arbeidsuker med et gjennomsnitt på 37,5 timer blir dette ivaretatt»», heter det i notatet fra HR-avdelingen i Sør-Vest.

«Problemet med setningen er at den kan tolkes feil og etterlate et inntrykk av ansatte må jobbe inn minustimer gratis. Denne oppfattelsen beror på en misforståelse og er ikke riktig», skriver seniorrådgiveren, og insisterer på at gjennomsnittsberegning av arbeidstid under ferieavvikling og annet fravær må benyttes for å unngå forskjellsbehandling av ansatte som kan komme ulikt ut, alt etter hva slags turnus de var opprinnelig satt opp med i perioden de skal ha ferie eller annet fravær.

«Arbeidsgiver timejustering er lovlig og egnet til å oppfylle formålet med loven om å verne om arbeidstakernes ferierettigheter, og er i tråd med Arbeidstilsynets brev», konkluderer deretter HR-avdelingen med.

Peker på Arbeidstilsynet

Leder av Politiets fellesforbunds lokallag ved Sør-Vest politidistrikt (PF Sør-vest), Per Anders Røsjorde, mener arbeidsgiver burde ha lyttet til Arbeidstilsynets veiledning.

— Vi mener arbeidsgiver tolker lovverket og avtaleverket feil. Vårt syn er at arbeidsgiver blander ATB-avtalen og Ferieloven. Ferieloven omtaler ferie i dager og ikke i timer. Derfor støtter vi oss til Arbeidstilsynets vurdering, sier Røsjorde i en uttalelse til Politiforum.

FÅR HARD KRITIKK: Politimester Hans Vik (bildet) i Sør-Vest politidistrikt får hard kritikk fra fagforeningslederen for mange av hans ansatte. PF Sør-Vest mener arbeidstidspraksisen i distriktet går ut over arbeidsmiljøet.

— Arbeidsgiver forholder seg til egne juridiske vurderinger. Dette er svært problematisk for de ansatte som jobber skift. Vi har forsøkt å finne løsninger sammen med arbeidsgiver, uten resultat. Arbeidsgiver står hardt på sitt, det virker som målet er å følge instrukser fra POD, samt utnytte kapasiteten til de ansatte maksimalt. Over tid fører dette til stor frustrasjon fra de ansatte, og det går ut over arbeidsmiljøet, sier Røsjorde.

PF Sør-Vest har ikke ønsket å gi Politiforum tilgang til interne dokumenter eller nærmere informasjon om dialogen med Arbeidstilsynet. Dette har Politiforum fått tilgang til fra annet hold. 

Politiforum har tidligere skrevet om at POD i mars i år intervenerte i Sør-Vest og beordret igangsatt en særskilt arbeidsmiljøundersøkelse ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i distriktet. Dette etter flere anonyme varsler om arbeidsmiljøet ved enheten. 

Ulike kilder Politiforum har snakket med, peker på at hovedårsaken til disse arbeidsmiljøproblemene er den nåværende praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene, selv om dette ikke er den eneste årsaken. 

Undersøkelser PF Sør-Vest har gjort, skal vise at det bare er Sør-Vest politidistrikt som praktiserer arbeidstidsbestemmelsene slik at ansatte kan bli skyldige timer ved ferieavvikling, deltakelse på kurs og ved annet planlagt fravær.

— Uløst og betent

Uenigheten rundt praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene og tjenesteplanlegging ved Sør-Vest politidistrikt har ført til et sterkt økende konfliktnivå internt i politidistriktet, forteller ulike kilder til Politiforum.

Saken er uløst og betent. Politimesteren oppfordrer oss til å ta saken til Arbeidsretten.

Per Anders Røsjorde, leder av PF Sør-Vest

Også på politiets intranett «Kilden» har frustrasjonen boblet over, og der ansatte i distriktet har utfordret politimester Hans Vik direkte. Politimesteren skal i hovedsak ha håndtert dette ved å be sine egne mellomledere svare på kritikken fra de ansatte.

— Hvor står denne saken nå?

— Saken er uløst og betent. Politimesteren oppfordrer oss til å ta saken til Arbeidsretten. Det er sagt at dette kan eller bør være PF sitt ansvar. Politimesteren har ikke vært villig til å gjøre endringer på dagens praksis, svarer leder av PF Sør-Vest, Per Anders Røsjorde. Han uttrykker imidlertid usikkerhet ved om en stevning er veien å gå.

— Sett i lys av at arbeidsgiveren vår ikke forholder seg til høyesterettsdommer i for eksempel reisetidssaken, kan det synes meningsløst å fortsette i et juridisk spor. Dette er noe som bør løses gjennom partssamarbeidet, da dette er fortolkninger av en avtale mellom partene og ikke en lov, sier lokallagslederen.

Ledelsen viker ikke

Ledelsen ved Sør-Vest politidistrikt står fortsatt på sitt syn, bekrefter leder for stab for HR/HMS, Modolf Haraldseid, overfor Politiforum.

«Vi tjenesteplanlegger ferie for å motvirke forskjellsbehandling mellom ansatte. Gammel ordning førte til at enkelte ansatte måtte jobbe mer for samme lønn ved ferieavviklingen», sier Haraldseid i en skriftlig uttalelse sendt via kommunikasjonsstaben.

BLIR SKYLDIGE TIMER: Operativt personell ved Sør-Vest politidistrikt som går i turnus blir ved ferieavvikling og annet planlagt fravær overført til dagvakter som normalt bare gjelder for ansatte som ikke går i turnus. Dette for å oppnå gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved ferieavvikling. Dersom de ansatte konverteres fra vakter med flere timer, blir de skyldige timer som må jobbes inn gratis senere. Bildet viser en uniformert patruljebil i Stavanger under et operativt oppdrag i Hillevåg i Stavanger 22. desember i fjor.

«Vi har merket oss at enkelte mener at ny ordning fører til «minustid» ved tjenesteplanlegging. Dette bildet er unyansert ettersom man ikke tar høyde for at andre ansatte fikk «plusstid»», sier Haraldseid. 

«Gammel ordning førte til at fordelingen mellom pluss- og minustid ble tilfeldig fordelt mellom turnusansatte og førte til forskjellsbehandling der noen måtte jobbe mer for samme lønn, ut fra når i turnusplanen man tok ut ferie», påpeker han.

Vi vet at mange våre ansatte har stilt spørsmål ved lovligheten av tjenesteplanlegging av ferie. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra ansatte som liker tjenesteplanlegging av ferie ettersom det motvirker forskjellene som kan oppstå når man tar ut ferie i en turnusperiode.

Sør-Vest politidistrikt

Sør-Vest politidistrikt slår fast at den nåværende måten å tjenesteplanlegge ferier motvirker denne forskjellsbehandlingen.

— Er det i ettertid gjort nye vurderinger av lovligheten ved SVPDs praktisering av timeregnskap og tjenesteplanlegging?

«Vi vet at mange våre ansatte har stilt spørsmål ved lovligheten av tjenesteplanlegging av ferie. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra ansatte som liker tjenesteplanlegging av ferie ettersom det motvirker forskjellene som kan oppstå når man tar ut ferie i en turnusperiode», svarer politidistriktet.

POD støtter politimesteren

Politidirektoratet støtter Sør-Vest politidistrikt og politimester Hans Viks forståelse og praktisering av arbeidstidsbestemmelsene. Det opplyser leder for arbeidsrettsseksjonen i POD, Frode Aarum.

«POD mener SVPD praktiserer dette på en riktig måte», sier Aarum i en skriftlig uttalelse på e-post til Politiforum. Han utdyper:

Leder for arbeidsrettsseksjonen i POD, Frode Aarum.

«Politidirektoratet er opptatt av at tjenesten og ferien planlegges i tråd med gjeldende regelverk. Alle ansatte skal sikres den ferien samt den fritid de i henhold til arbeidsavtalen har krav på. Dette er et arbeidsgiveransvar. Politidirektoratet mener videre at arbeidsgiver har et ansvar for at ingen ansatte jobber mer enn 37,5 timer/uke i snitt på grunn av ferieavvikling. Politiets ATB legger til grunn at arbeidstiden skal gjennomsnittsberegnes og legger også til grunn at arbeidsgiver skal planlegge tjenesten ved å blant annet legge vekt på ferie».

Og fortsetter:

«I henhold til HTA er arbeidstiden til alle ansatte i staten fastsatt til å være 37,5 timer i uken. Dersom arbeidstaker pålegges ferie i en uke der vedkommende jobber mindre enn 37,5 timer i uken vil dette – uten tjenesteplanlegging – medføre at vedkommende i snitt må jobbe i mer enn 37,5 timer i uken for den samme lønnen. I slike tilfeller vil riktig tjenesteplenlegging medføre at arbeidstiden reduseres for vedkommende i etterkant av ferien. I tilfelle ferie avvikles i en uke som har mer enn 37,5 timer i uken uten at dette tjenesteplanlegges medfører det at arbeidstaker i snitt arbeider mindre enn 37,5 timer i uken».

Også POD mener det er viktig å unngå forskjellsbehandling av ansatte.

«Vi mener at alle arbeidstakerne har krav på like mye fritid og at det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at dette skjer. I motsatt fall oppstår det urettmessige forskjeller mellom ansatte», avslutter Aarum.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS