GJENNOMBRUDD: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland (midten), da statsråden presenterte nyheten om et nytt varslingsombud for politiet i lokalene til Politiets fellesforbund. Til høyre statssekretær Sigve Bolstad.
GJENNOMBRUDD: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland (midten), da statsråden presenterte nyheten om et nytt varslingsombud for politiet i lokalene til Politiets fellesforbund. Til høyre statssekretær Sigve Bolstad.

VARSLINGER I POLITIET

Regjeringen oppretter uavhengig varslingsombud

Regjeringen oppretter et nytt, uavhengig varslingsombud for politiet. Det nye varslingsombudet lokaliseres til Hamar. Politiets fellesforbund (PF) støtter hovedtrekkene i regjeringens løsning.

Publisert Sist oppdatert

Det fortalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og PF-nestleder Ørjan Hortland da de to møtte Politiforum i lokalene til Politiets fellesforbund i Nydalen i Oslo, et lite steinkast unna Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg er glad for at vi får etablert et nytt varslingsombud for politietaten. Dette har vært en viktig prosess for regjeringen. Jeg håper at dette nå blir en god løsning, sier Mehl i en eksklusiv pressebrief for Politiforum og VG.

– Jeg vet at dette har vært etterspurt av mange i politietaten, sier Mehl og viser til Politiforums nylige undersøkelse som avdekket omfattende fryktkultur og manglende ytringsrom for ansatte i politiet, sier statsråden og legger til: – Det sier noe om at det er for mye fryktkultur og for lite åpenhet i politiet. Det går også inn i dette bildet.

Legges til Hamar

Det nye varslingsombudet skal være uavhengig og vil derfor rapportere direkte til Justis- og beredskapsdepartementet. Det nye kontoret får egne ansatte og blir lokalisert til Statens sivilrettsforvaltning (SRF) på Hamar. Planlagt oppstart er allerede 1. mars, forteller justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Planen er å komme i gang i mars og vi skal evaluere løpende, og tar en ny vurdering om ett år, sier Mehl.

SPED START: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) lover bare tre nye medarbeidere til det nye varslingsombudet i første omgang, der planlagt oppstart er 1. mars til neste år.
SPED START: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) lover bare tre nye medarbeidere til det nye varslingsombudet i første omgang, der planlagt oppstart er 1. mars til neste år.

I første omgang skal det nye varslingsombudet kun bestå av tre medarbeidere.

Ifølge oppdragsbrevet til SRF, som Politiforum har fått en kopi av, skal den nye varslingsombudsordningen for politiet behandle følgende type saker:

1. Saker der det varsles på virksomhetslederen i et organ i politiet, bortsett fra direktør i POD.

2. Saker der arbeidsgiver har undersøkt og vurdert varselet, men der det varsles på behandlingen av saken.

3. Andre saker der arbeidsgiver mener at kompleksiteten i saken tilsier at varslingsombudet må undersøke saken, for eksempel varsler på nivå-2 ledere eller større sakskompleks.

Måtte trekke forslag

Sp-statsråden  er synlig glad og lettet over å endelig være i mål med det som har vært en krevende prosess. I mai i fjor meldte Emilie Enger Mehl at politiet skulle få et varslingsombud, noe Politiets fellesforbund har jobbet for siden 2015. Men da oppdragsbrevet kom, valgte forbundet å trekke støtten på grunn av store mangler i oppdragsbrevet. PF mente det i praksis ville bli umulig å få til et uavhengig, habilt varslingsombud slik oppdraget var formulert fra departementet sin side. 

En rekke eksperter Politiforum snakket med, advarte i juni i fjor om det samme.

I september samme år snudde justisministeren og trakk oppdragsbrevet.

Sterk kritikk

Så sent som i desember i fjor uttalte PF-leder Unn Alma Skatvold at forbundet var kritisk til at Politidirektoratet i praksis hadde diktert formuleringene i oppdragsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

PF-leder Unn Alma Skatvold.
PF-leder Unn Alma Skatvold.

– Vi er meget kritiske til prosessen forut for Justis- og beredskapsdepartementets oppdragsbrev for et varslingsombud for politiet tidligere i år – og innholdet i det. Vi er dessuten kritiske til at Politidirektoratet har hatt så direkte innvirkning på ordlyden i oppdragsbrevet uten å informere partene om dette. Politidirektoratet har alltid vært klar på at de ikke vil ha et varslingsombud, sa forbundsleder Unn Alma Skatvold i en uttalelse 12. desember i fjor på forbundets egne nettsider. Samme uken trakk forbundet seg fra et varslermøte i protest mot prosessen.

Politiets fellesforbund har i en årrekke advart sine medlemmer mot å varsle om kritikkverdige forhold i etaten, på grunn av det forbundet mener er dårlig håndtering fra arbeidsgivers side av varslingssaker.

– Da er det spesielt at justisministeren ikke søkte tilsvarende råd hos politiets største fagforening hvis ambisjonen var at etableringen av et varslingsombud skulle lykkes, sa Skatvold. 

Hektisk aktivitet til siste øyeblikk

Men snart 11 måneder senere er tonen ganske annerledes. Men helt fram til offentliggjøring var det hektisk aktivitet i kulissene, etter hva Politiforum forstår. Politiets fellesforbund ønsket denne gang å forsikre seg om at løsningen som er valgt faktisk holder mål, slik at det ikke blir nødvendig med en ny u-sving slik tilfellet ble forrige gang. 

TIDLIGERE PF-TOPP I NY ROLLE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) ankom sammen med nyutnevnt statssekretær og tidligere PF-leder Sigve Bolstad da hun skulle presentere nyheten om et nytt varslingsombud for politiet.
TIDLIGERE PF-TOPP I NY ROLLE: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) ankom sammen med nyutnevnt statssekretær og tidligere PF-leder Sigve Bolstad da hun skulle presentere nyheten om et nytt varslingsombud for politiet.

PF ønsket derfor å se formuleringer svart på hvitt før forbundet gikk ut offentlig med sin støtte til regjeringens nye forslag.

I tiden forut for at prosessen kom i mål, har statsråden lagt sterk vekt på å styrke dialogen med det største fagforbundet i politiet. Mehl har også hentet inn tidligere PF-leder Sigve Bolstad som ny statssekretær.

Bolstad var også tilstede da statsråden sammen med PFs nestleder presenterte gjennombruddet i arbeidet med et nytt varslingsombud for politiet. Bolstad holdt seg imidlertid mest i bakgrunnen under pressekonferansen.

Takker for samarbeid

Mehl begynte pressekonferansen med å takke Politiets fellesforbund for samarbeidet om prosessen som nå har ledet fram til et nytt forslag om hvordan ordningen om et varslingsombud for politiet bør se ut.

– Vi hadde jo en runde først der vi ikke kom fram til en løsning. Jeg er takknemlig for at vi har fått tatt en fot i bakken og startet med blanke ark, sier Mehl.

FOTOGRAFERING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) stilte etter pressebriefen for Politiforum og VG opp til et bilde sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland. Smilene hos begge satt løst etter at begge hadde konstatert at det endelig kommer på plass et varslingsombud for politiet.
FOTOGRAFERING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) stilte etter pressebriefen for Politiforum og VG opp til et bilde sammen med nestleder i Politiets fellesforbund (PF), Ørjan Hjortland. Smilene hos begge satt løst etter at begge hadde konstatert at det endelig kommer på plass et varslingsombud for politiet.

– Vi er veldig glad for dette. Vi vil gjerne si tusen takk for at du ikke har gitt opp og at du har tatt dette på alvor og sett det behovet som ansatte i politiet har for et nytt varslingsombud. Vi er veldig glad for at det nå ligger et omriss av et nytt varslingsombud som er uavhengig av politietaten. Det har vært veldig viktig for oss, sier nestleder i Politiets fellesforbund, Ørjan Hjortland.

– Det er viktig for oss at det nye ombudet har reell kapasitet og kompetanse til å faktisk være et ombud og kunne undersøke disse sakene, spesielt de mest alvorlige varslingssakene, på en ordentlig måte, sier Hjortland, som i PF-leder Unn Alma Skatvolds sykefravær var den som representerte forbundet. Hjortland fortalte at han hadde fått nyheten om det nye varslingsombudet ikke mer enn ett døgn i forveien.

POD ikke tilstede

Den løsningen som velges nå for et nytt varslingsombud for politiet avviker vesentlig fra løsningen som ble forkastet i fjor, der premissene i stor grad var gitt av Politidirektoratet.

IKKE TILSTEDE: Politidirektør Benedicte Bjørnland ønsket en annen løsning. Ingen fra POD var tilstede da nyheten om et nytt varslingsombud for politiet ble presentert av statsråden.
IKKE TILSTEDE: Politidirektør Benedicte Bjørnland ønsket en annen løsning. Ingen fra POD var tilstede da nyheten om et nytt varslingsombud for politiet ble presentert av statsråden.

Ifølge justisministeren har POD også vært med på den siste runden, som har ledet fram til den ordningen som regjeringen nå velger.

– Det har vært et arbeid der også POD har vært inne og det er sett på med positive øyne fra alles side, sier Mehl.

– Men den løsningen som nå blir valgt er ganske annerledes enn den POD ønsket ved forrige runde?

– Dette er en politisk beslutning og det er nå en gang sånn at det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer landet, sier statsråden spisst, dog ledsaget av et skjelmsk smil.

Ingen fra Politidirektoratet var tilstede da statsråden presenterte nyheten for journalister fra Politiforum og VG samt representanter fra Politiets fellesforbund. Heller ikke Justisdepartementets egen kommunikasjonsenhet var å se eller noen fra embedsverket i departementet.

Mange uavklarte temaer

Av oppdragsbrevet fremgår det at det endelige mandatet for varslingsombudet ikke er klart ennå. 

Departementet vurderer å også la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bli omfattet av det nye varslingsombudet.

KAN BLI OMFATTET: Også Politiets sikkerhetstjeneste kan bli omfattet av den nye varslingsombudsordningen.
KAN BLI OMFATTET: Også Politiets sikkerhetstjeneste kan bli omfattet av den nye varslingsombudsordningen.

«Departementet vil gå i videre dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å vurdere om de bør omfattes av ordningen. Det bes om at SRF tar høyde for at dette kan være aktuelt», heter det i brevet. Samtidig slås det fast at ombudet som en hovedregel ikke skal behandle saker som omfatter gradert informasjon.

Det synes heller ikke å være avklart hvilken avdeling i departementet som det nye varslingsombudet skal rapportere til. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) rapporterer normalt til sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. På direkte spørsmål ville statsråden ikke svare på om det betyr at også vurderinger om varslingssaker fra politisektoren skal meldes inn denne veien, eller om varslingsombudet skal rapportere til politiavdelingen, utenfor den ordinære rapporteringslinjen for SRF.

Politiets fellesforbund ønsker at det nye varslingsombudet for politiet skal få såkalt påleggskompetanse, dvs selvstendig makt til å kunne pålegge ulike deler av politiet til å gjøre endringer. Heller ikke dette er ennå avklart, fremgår det av oppdragsbrevet. PF ønsker i tillegg at det nye varslingsombudet skal vurdere alle anonyme varsler.

«Dette bør vurderes nærmere av SRF og POD i utkast til mandat, da det er en fare for at dette kan innebære at mange varsler anonymt», skriver departementet i oppdragsbrevet.

Det er dessuten også uavklart om varslingsombudet for politiet senere kan bli utvidet til også å inkludere hele justissektoren.

Hovedoppgaver

I brevet til Statens sivilrettsforvaltning (SRF) slås det fast at det nye varslingsombudet mer konkret skal ha følgende hovedoppgaver og roller:

Innledende saksbehandling: Motta, klassifisere og vurdere innkommende varsler og henvendelser fra politietaten.

Siling: Sende varsler til kontaktpunkt i POD hvis undersøkelsen av varselet skal skje der i henhold til mandatet.

Omsorgsplikt: Informere kontaktpunkt i POD om saker ombudet har til behandling, slik at virksomhetene kan sikre de ansatte forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til gjeldende saksbehandlingsregler.

Undersøkelsen: Undersøke varslingssaker innenfor gitt undersøkelsesmandat. 

Anbefalinger: Utarbeide en rapport hvor varslingsombudets vurdering av saken fremgår, samt eventuelle anbefalinger til arbeidsgiver for videre oppfølging.

Veiledning: Veilede ansatte som vurderer å varsle, har spørsmål omhvordan et varsel behandles mv., eventuelt gjennomføre opplærings- og kompetansehevingsaktiviteter overfor varslingsgrupper eller andre i politiet etc.

Powered by Labrador CMS