EKSTREMT: Ekstremværet Hans har så langt påført de to hardest rammede politidistriketene merutgifter på nær fem millioner kroner.

Justisdepartementet åpner ikke pengesekken for flomutsatte politidistrikt

Mens regjeringen blar opp for kommunene som er hardest rammet av ekstremværet Hans, vet ikke politiet om de får dekket sine ekstra utgifter i millionklassen.

Publisert

I midten av august skrev NTB at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ville åpne pengesekken for kommunene som ble rammet av ekstremværet.

Finansministeren lovet penger gjennom Statsforvalterens skjønnsmidler, som kommunene kan søke på, i tillegg til den nasjonale naturskadeordningen og avlingsskadeerstatning som er rettet mot landbruket.

Millioner i ekstra utgifter

Politiet jobbet dag og natt med evakuering og andre oppgaver som oppstod under Hans. Dette har ført til ekstra utgifter for politidistriktene der ekstremværet herjet som verst.

For Innlandet politidistrikt, som er en av de hardest rammede kommunene, har det så langt påløpt merutgifter på rundt tre millioner kroner.

Dette stammer i all hovedsak fra overtidskostnader.

– Vi utelukker ikke at beløpet kan bli høyere, sier Siri Stai Vesterås, leder Stab for virksomhetsstyring i Innlandet politidistrikt.

– Med utgangspunkt i et stramt budsjett med allerede kostnadskutt for inneværende år, er det krevende med uforutsette utgifter og kostnader, og vil bare øke vårt merforbruk ytterligere. Politidistriktet har ikke mottatt informasjon om tilleggsbevilgninger knyttet til ekstremværet, avslutter hun.

Peker på Politidirektoratet

Politiforum har spurt Justisdepartementet om politidistriktene som er hardest rammet får tilført tilleggsbevilgninger for å dekke utgiftene etter Hans.

I en epost svarer statssekretær Geir Indrefjord:

«Fordeling mellom politidistrikter er Politidirektoratets ansvar. Det er i dag for tidlig å gi noen anslag på hva ekstremværet har ført til av merutgifter på politiets område og hvordan utgiftene fordeles.»

Det skaper usikkerhet også for Sør-Øst politidistrikt, som er hardt rammet og forventer at tallet på merkostnader vil stige.

RAMMET HARDT: Ekstremværet «Hans» traff Østlandet med kraftig regnvær og flom i august.

Fordeling mellom politidistrikter er Politidirektoratets ansvar

Geir Indrefjord, statssekretær

Gard Hagen, avdelingsdirektør for stab for virksomhetsstyring, forteller at distriktet foreløpig har registrert merkostnader på cirka 1,7 millioner kroner.

– Dette er i all hovedsak overtidskostnader. Det er nok fremdeles en del kostnader vi ikke har fanget opp slik at tallet trolig blir noe høyer, sier han.

Dermed har de to politidistriktene som er hardest rammet, Innlandet og Sør-Øst, merkostnader på fem millioner kroner de ikke vet om de får dekket.

POD bekrefter: Ikke vedtatt ekstratildelinger

Politiforum har derfor igjen tatt kontakt med Justisdepartementet, og spurt:

- Så langt har Hans påført Innlandet og Sør-Øst pd merutgifter på cirka 5 millioner kroner. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere uttalt at han vil åpne pengesekken for kommunene som ble rammet av ekstremværet. Hva er bakgrunnen for at justisministeren ikke gjør det samme eller kan si noe mer konkret?

I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen vises det til Indrefjords tidligere svar.

«Øvrige spørsmål knyttet til dette, må rettes til Politidirektoratet (POD), som er ansvarlig for å fordele ressursene mellom ulike deler av politiet», skriver senior kommunikasjonsrådgiver, Linda Hafstad, i departementet i en e-post til Politiforum.

Avdelingsdirektør i POD, Roger Bjerke, skriver i en e-post til Politiforum, at det foreløpig ikke er vedtatt noen ekstratildelinger til politiet som følge av ekstremværet Hans.

«Normalt vil håndteringen av denne typen hendelser være aktivitet som dekkes innenfor eksisterende rammer. POD vil kunne fremme forslag om ekstratildelinger gjennom nysalderingen, men om Stortinget bevilger ekstramidler er ennå ukjent», skriver han.

Powered by Labrador CMS