HR-sjef i politiet oppfordret ansatte til å unngå å føre overtid: - Beklager formulering

- PFT har aldri hatt intensjon om å kommunisere omgåelse av arbeidsmiljøloven til våre ledere og medarbeidere, sier HR-sjef Sissel Rogneby. Nå beklager hun formuleringen der hun minnet seksjonsledere i PFT om å veilede medarbeidere til å unngå brudd på arbeidsmiljøloven, ved å «fordele overtidstimene på flere dager i stedet for å logge alt på samme dag».

Publisert

Under et seksjonsledermøte hos Politiets Fellestjenester (PFT) i januar 2022 stod overtid på agendaen.

AML-BRUDD 1: Først forklarte PFT-direktøren Sissel Rogneby, hva som var brudd på arbeidsmiljøloven.

Da presenterte PFTs HMS/HR-direktør Sissel Rogneby arbeidsmiljølovens (AML) regler for overtid.

«Brudd på AML blir regnet etter lovens normalordning på 40 timer per uke. Dersom medarbeider nærmer seg 200 timer overtid før året er omme, må det søkes om utvidet overtid til IDF», heter det i Power Point-presentasjonen hun la frem under møtet.

På samme side var det også vist til selve paragrafen i arbeidsmiljøloven, som regulerer timegrenser for overtid.

På neste side og under tittelen «AML brudd» het det: « Husk å veilede deres medarbeidere slik at de unngår brudd. F.eks. fordele overtidstimene på flere dager i stedet for å logge alt på samme dag

- Misforståelse

Sissel Rogneby sier PFT forholder seg til arbeidsmiljøloven og annet regelverk som gjelder for sivile stillinger i politiet.

AML-BRUDD 2: «Husk å veilede deres medarbeidere slik at de unngår brudd. F.eks. fordele overtidstimene på flere dager i stedet for å logge alt på samme dag», het det i presentasjonen fra PFT-direktøren.

«PFT har aldri hatt intensjon om å kommunisere omgåelse av Arbeidsmiljøloven til våre ledere og medarbeidere, tvert imot. Vi tar månedlig ut tall og statistikk fra SAP og følger opp overtid og AML-brudd med den enkelte ved større avvik.» svarer hun i en e-post via PFTs kommunikasjonsavdeling.

Rogneby skriver også at «PFTs ståsted er som følger: Overtid skal være godkjent av nærmeste leder på forhånd. I slike tilfeller ønskes det at leder og medarbeider vurderer hvordan oppgaven best kan løses. Ved å spre overtidsarbeidet på flere dager (loggføring av timer følger av dette), vil man normalt redusere den totale arbeidsbelastningen og unngå brudd på Arbeidsmiljøloven. På denne måten ivaretar vi den enkeltes helse

Videre heter det at «i en PowerPoint-presentasjon om dette temaet, som ble brukt på et seksjonsledermøte i januar 2022, var det en formulering som kunne være egnet til å misforstå. Det er beklagelig at den sto slik formulert på plansjen. Men budskapet som ble formidlet muntlig var tydelig: Overtidsarbeid bør spres slik at vi unngår for stor helse- og arbeidsbelastning

Korrigerte først ett år etter

På spørsmål fra Politiforum om hva PFT har gjort for å sikre at denne feilinformasjonen ikke har forplantet seg videre i organisasjonen, svarer Rogneby:

«Den aktuelle formuleringen ble kun brukt i ett seksjonsledermøte i én avdeling. Da vi oppdaget den uheldige formuleringen, ble det gitt korrigert informasjon til lederne som hadde vært til stede i det aktuelle møtet. HR har innskjerpet sine rutiner ved å se over hverandres presentasjoner for å sikre gjentakelse av denne type feil», svarer hun.

Rogneby legger til at den 8. juni ble det gitt en presentasjon til PFTs utvidede ledergruppe der oppfølging av overtid og AML-brudd var tema. Samt at «i direktørens ledermøte mandag 13.02.23 ble det informert om og tydeliggjort at det er arbeidsbelastningen som skal fordeles på flere dager og ikke selve loggføring av timer. Dette budskapet er blitt videreformidlet nedover i organisasjonen. Og i allmøte for alle ansatte i PFT 14.02.23 gjentok HMS-leder samme budskap i forbindelse med redegjørelse for HMS-handlingsplanen

- Hva er bakgrunnen for at det går over ett år før informasjonen tydeliggjøres i organisasjonen?

- Presentasjonen med formuleringen som kan misforstås ble utarbeidet av HR&HMS og brukt i et seksjonsledermøte i januar 2022. Ledelsen i PFT ble først gjort oppmerksom på den i januar i år. Det ble da gjort flere grep for å tydeliggjøre PFTs ståsted, blant annet med informasjon til ledergruppen, utvidet ledelse og i et allmøte for alle medarbeidere. I tillegg har HR innskjerpet sine rutiner ved å se over hverandres presentasjoner slik at de unngår denne type feil, heter det videre i e-posten fra Rogneby.

- Hvor mange klager har PFT/du fått i saken?

- Ledelsen i PFT ble gjort oppmerksom på den uheldige formuleringen gjennom en henvendelse i januar, men er ikke kjent med andre, avslutter Rogneby.

Uheldig

Hovedverneombud Audun Buseth for politietaten kan ikke uttale seg om denne konkrete saken, men sier på generelt grunnlag at det er viktig at politiet som arbeidsgiver har en tydelig holdning til å følge lover og regler.

- Generelt så er det viktig at politiet har et ryddig og bevisst forhold til arbeidstidsbestemmelser, enten det er knyttet til overtid eller hjemmearbeid, sier han.

Buseth mener å se en uheldig utvikling i retning av at det jobbes døgnet rundt.

- Jeg savner en tydeligere arbeidsgiver om grensene mellom arbeidstid og fritid. Politiet må ha en lovlig og sunn praksis, avslutter han.

Powered by Labrador CMS