SCORER DÅRLIGST: Politimestrene Hans Vik (Sør-Vest), Ingar Bøen (Møre og Romsdal), Kjerstin Askholt (Agder), Ole Bredrup Sæverud (Sør-Vest) og Cecilie Lilaas-Skari (Øst).
SCORER DÅRLIGST: Politimestrene Hans Vik (Sør-Vest), Ingar Bøen (Møre og Romsdal), Kjerstin Askholt (Agder), Ole Bredrup Sæverud (Sør-Vest) og Cecilie Lilaas-Skari (Øst).

TILLITSKRISE I POLITIET

Disse politidistriktene kommer dårligst ut

Fem politidistrikter skiller seg ut på spørsmålet om fryktkultur i Politiforums undersøkelse. I Agder politidistrikt opplever tre av fire politiansatte at politiet er preget av en fryktkultur.

Publisert

Agder politidistrikt gjør det dermed dårligst av alle i Politiforums undersøkelse.

– Hva er grunnen til at Agder kommer verst ut?

– Det tør ikke jeg å si ennå. Da jeg begynte her var det jo en tilsvarende undersøkelse. Vi har også scoret lavt på tillit i befolkningen. Når det gjelder denne undersøkelsen rent konkret, ønsker jeg at vi skal sette oss ned sammen med tillitsvalgte og hovedverneombud og få dette konkretisert. Hva er dette for noe? Vi må forstå hvor skoen trykker mest. Det vil gjøre oss bedre i stand til å kunne sette i verk de riktige tiltakene framover, sier politimester Kjerstin Askholt.

– Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal gjette oss fram til hva som er årsakene og det som ligger bak. Vi må hente inn innspill på hva dette egentlig handler om. Og så skal de ansatte være helt trygge på at dette ønsker vi å ta tak i, sier hun.

Funnene

Også politidistriktene i Møre og Romsdal, Sør-Øst, Sør-Vest og Øst har markant mer misfornøyde ansatte enn landsgjennomsnittet.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen, brukket ned på politidistrikter:

  • Bare 22 prosent av de ansatte i Agder føler det er rom for å ytre seg i offentligheten om temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt. Det tilsvarende tallet for Møre og Romsdal er 27,5 prosent.
  • Nærmere 62 prosent av ansatte i Agder har unnlatt å ytre seg internt av frykt for negative konsekvenser for egen karriere. I Møre og Romsdal svarer nærmere 65 prosent det samme, i Sør-Øst 63 prosent og i Sør-Vest 62,5 prosent.
  • 12,5 prosent av politiansatte som har svart på undersøkelsen og jobber i Agder, bekrefter at de selv har blitt stanset eller forsøkt stanset fra å uttale seg offentlig. Det samme tallet for Sør-Vest er 13,8 prosent. 13 prosent av de ansatte i Sør-Øst svarer det samme. Her er det høyeste tallet imidlertid fra Troms politidistrikt, med 15,4 prosent.
  • Hele 64 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt svarer at de opplever at det «er et ønske om å styre hvilke synspunkter og meninger om politiets arbeid eller interne arbeidsforhold som kommer ut i offentligheten».
  • Hele 76 prosent av de ansatte i Agder mener det er en fryktkultur i politiet. De tilsvarende tallene for Øst er 66,2 prosent, Sør-Vest 65,7 prosent, Sør-Øst 65,6 prosent og Møre og Romsdal med 64,2 prosent.

Ikke overrasket

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt fremstår som mindre overrasket.

«Det er bra at tilsette får kome til orde og får uttale seg om viktige problemstillingar. Problemstillingane som blir fokusert på, stemmer i stor grad overeins med fleire av spørsmåla i politiet si medarbeidarundersøking. Svara i stort er derfor ikkje overraskande. Det er problemstillingar vi har arbeidd med etter at medarbeidarundersøkinga vart gjennomført og som vi kjem til å arbeide med vidare», uttaler Bøen i en e-post til Politiforum.

Lokallagsleder for Politiets fellesforbund i Møre og Romsdal (PF MR), Øyvind Kvalvaag, sier at tillitsvalgte lenge har sett utfordringer med ytringsklimaet i politidistriktet spesielt og politiet generelt.

– PF MR har dette temaet inne på våre handlingsplaner og vi diskuterer det ofte i så vel formelle fora som IDF og AMU, som i uformelle fora med arbeidsgiver. Vi opplever at arbeidsgiver har et genuint ønske om å endre på dette, sier Kvalvaag.

Han er urolig over at 64 prosent av respondentene på undersøkelsen fra Møre og Romsdal har svart at de mener det er en fryktkultur i politiet.

– Det ser ut som denne fryktkulturen finnes i etaten. Det må vi i tilfelle erkjenne og det må derfra jobbes sammen med ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud for å endre denne kulturen, sier Kvalvaag og legger til:

– Vi skal være et politi preget av mot – ikke av frykt.

Skeptisk til funnene

Også Sør-Vest politidistrikt kommer dårlig ut i Politiforums undersøkelse. Politimester Hans Vik uttrykker imidlertid skepsis til funnene og stiller spørsmål ved om disse er statistisk holdbare.

«I Politiforums spørreundersøkelse er det 203-230 respondenter fra Sør-Vest politidistrikt (varierer i de enkelte spørsmålene). Det er få respondenter i forhold til våre over 1200 ansatte. I forrige medarbeiderundersøkelse (i 2022) var det tre ganger så mange - totalt 981 - ansatte i Sør-Vest som svarte, og dette tilsvarer 79 prosent av våre ansatte. Dette gir oss god kunnskap om hvordan vår viktigste ressurs – de ansatte – har det på jobb. […] 72 prosent av de som svarte på medarbeiderundersøkelsen i Sør-Vest svarte at de helt eller delvis opplever stor grad av åpenhet på arbeidsplassen. 74 prosent svarte at de opplever det som trygt å si ifra på arbeidsplassen», sier politimester Vik i en skriftlig uttalelse. 

Men legger til:

«Når det er sagt, så ønsker jeg i tillegg å si at spørreundersøkelsen gjennomført av Politiforum selvfølgelig er noe vi tar med oss videre i arbeidet for å ha et best mulig debatt- og ytringsklima i politidistriktet. Jeg ønsker virkelig at folk skal få si det de mener, og mene det de sier.»

Taus om tillit

Lokallagsleder for Politiets fellesforbund i Sør-Vest, Per Anders Røsjorde, fester langt større lit til funnene i Politiforums undersøkelse enn det politimesteren gjør.

– For oss i PF Sør-Vest ligger det ingen overraskelser i svarene fra medlemmene. Mange medlemmer opplever en arbeidssituasjon som er svært krevende og utfordrende. Tilbakemeldingene vi har fått over lang tid peker på knallhard tjenesteplanlegging, og lønnsvilkår som ikke står i stil til innsatsen og arbeidet medlemmene utfører. Utfordringene er størst for de ansatte som jobber skift. Problemstillingene har vært tatt opp med politimesteren en rekke ganger. Vi opplever ikke vilje til å komme de ansatte i møte. «POD har sagt» er det vanligste svaret vi får, sier Røsjorde.

Og legger til:

– Vi får hyppige tilbakemeldinger om dårlig arbeidsmiljø, ansatte som er skuffet over arbeidsgiver og ikke føler seg verdsatt for den viktige jobben de utfører.

PF Sør-Vest vil ikke svare på om de har tillit til sin egen politimester.

– Det er opp til politidirektøren å vurdere spørsmålet om tillit til politimesteren. Vi forholder oss til den politimesteren vi til enhver tid har, sier Røsjorde.

Reservert

Også i Sør-Øst politidistrikt fremstår politimesteren som reservert i sin kommentar til Politiforums undersøkelse. 

«Det er krevende å kommentere en undersøkelse vi ikke kjenner premissene for», uttaler politimester Ole Bredrup Sæverud.

Han viser til at Politidirektoratets offisielle medarbeiderundersøkelse har hatt langt høyere svarprosent i Sør-Øst politidistrikt.

«Generelt er Sør-Øst politidistrikt opptatt av at det er åpenhet i våre beslutningsprosesser, samt at vi evner å gjennomføre de beslutninger som treffes. Det forutsetter både gode prosesser i organisasjonen, og god samhandling med både tillitsvalgte og vernetjeneste», sier Sæverud, som har fått offentlig kritikk for manglende støtte til blant annet politibetjenten som ble tiltalt for vold etter en pågripelse i Kongsberg i oktober i fjor.

Sæverud sier at distriktet har lagt vekt på opplæring av ledere og «utvikling av et godt medarbeiderskap».

 «I det siste inngår blant annet viktigheten av å si fra om forhold som bør følges opp, og den enkeltes evne til å håndtere konstruktive tilbakemeldinger. Dette er et langsiktig arbeid, som denne undersøkelsen er med på å belyse viktigheten av», sier Sæverud.

Mer bekymret

Også i Sør-Øst fremstår PFs lokallag som langt mer bekymret enn politimesteren.

– Vi er veldig takknemlig for at Politiforum har gjennomført denne undersøkelsen. Vi er dessverre ikke overrasket over resultatene. Dette sammenfaller med tilbakemeldingene fra mange våre medlemmer, sier lokallagsleder Jon E. Torp i PF Sør-Øst.

– Vi forventer at toppledelsen i politiet, både lokalt og sentralt, tar resultatene fra undersøkelsen på alvor og igangsetter arbeid og tiltak for å bedre situasjonen. Her vil vi i PF bidra og delta aktivt i arbeidet. Dette kan ikke være et resultat vår etat kan stå inne for, konstaterer Torp.

– Særlig opplevelsen av fryktkultur og at mange har unnlatt å ytre seg i frykt for videre karriere, utpeker seg. Det er svært problematisk, sier lokallagslederen.

Et annet bilde

Ganske nytiltrådt politimester i Øst politidistrikt, Cecilie Lilaas-Skari, opplever også resultatene fra undersøkelsen som bekymringsfulle. Men også Skari peker på at medarbeiderundersøkelsen til POD ga et noe annet bilde enn Politiforums undersøkelse.

«Det er bekymringsfullt at flere ansatte i Øst politidistrikt svarer at de ikke opplever tilstrekkelig rom for å ytre seg internt eller eksternt. Ytringsfrihet og åpenhet er viktige temaer, og det er noe vi har jobbet mye med de siste årene. Ytringsklima er blant annet et sentralt tema i politiets medarbeiderundersøkelse. I undersøkelsen fra 2022 svarer 74 prosent av de ansatte i Øst politidistrikt at det er trygt å si ifra på arbeidsplassen, og 61 prosent opplever at forholdene de sier fra om blir fulgt opp på en god måte», sier Lilaas-Skari i en kommentar.

Hun mener det er viktig med et fortsatt fokus på temaet i ulike drøftingsarenaer som IDF og AMU.

«Jeg synes det er trist at flere rapporterer om at de opplever en fryktkultur, og dette må vi ta tak i og følge opp i tett samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte. Det skal være rom for uenighet og rom for å si sin mening både internt og eksternt», konstaterer politimesteren.

PFs lokallagsleder peker på at Øst politidistrikt besto av tre markant ulike politidistrikter før sammenslåingen.

– Kulturen i de ulike distriktene har vært jobbet med over tid, for å skape en kultur i Øst Politidistrikt. Dette er noe som tar tid, sier Espen Orud.

Han slår fast at det øverste ledelsesnivået i politidistriktet er interessert i tilbakemeldinger og ønsker at de ansatte skal si fra.

– I et stort politidistrikt, med store forskjeller vil det være varierende hvordan styringssignalene blir oppfattet ute i organisasjonen. Slik jeg tolker det, er det ved oversettelsen av styringssignaler ut i organisasjonen som er det største problemet, og blir praktisert ulikt, sier Orud.

Ydmyk politimester

Tilbake til Agder politidistrikt og politimester Kjerstin Askholt i Kristiansand. Da Politiforum lørdag 19. august varslet Agder politidistrikt om funnene i undersøkelsen, sa politimesteren først ja til å stille til intervju. 

Få timer senere svarte kommunikasjonssjefen i Agder, på vegne av politimesteren, at en uke ikke var nok tid til å sette seg inn i undersøkelsen.

Etter tre dager tok imidlertid politimesteren direkte kontakt med Politiforum og tilbød seg på ny å stille til et intervju. Dette ble gjennomført som et telefonintervju senere samme dag, der også visepolitimester Morten Sjustøl deltok.

– Hva tenker du om egen og tidligere politimesteres rolle som kulturbærere i egen organisasjon?

– Jeg skal være ydmyk i forhold til det. Hvis dette har noe med min lederstil å gjøre, må de tillitsvalgte være ærlige med meg og gi meg konkrete tilbakemeldinger, selv om det ikke er noe i materialet som tyder på det. Men det er jeg veldig åpen for tilbakemeldinger på. Tidligere ledelse har jeg ikke lyst til å uttale meg om, sier Askholt.

Hun er nedslått over at nesten 76 prosent av de ansatte i Agder som har svart på undersøkelsen mener at det er en fryktkultur i politiet.

– Det er ganske sjokkartede tall, der Agder gjør det ekstremt mye dårligere enn resten av politi-Norge. Hvorfor det?

– Det er tall som vi synes er utrolig krevende å få. Jeg hadde virkelig håpet at vi hadde kommet lenger. Det er viktig for meg. Jeg vet ikke hvorfor vi ikke er kommet lenger. Dette må jeg nesten be om innspill fra hele organisasjonen på, svarer politimesteren.

– Vi ønsker jo de ansatte som tør å stille spørsmål ved hvordan vi løser oppgaver, både store og små, skyter visepolitimesteren inn.

– Det er ikke bare en viktig faktor for arbeidsmiljøet, men også for hele virksomheten. Ved å ha kritiske røster, så tar vi bedre beslutninger. Det er alle tjent med, sier Sjustøl.

– Men det er jo åpenbart slik internt i Agder politidistrikt at man ikke tør å si meningene sine. Kan manglende korrektiver internt ha medvirket til at Baneheia-saken fikk det utfallet den fikk?

– Det vil jeg overhodet ikke kommentere. Vi er under gransking i forhold til Baneheia-saken, svarer politimesteren.

– Men du skjønner hvorfor jeg spør om dette?

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Det vil rett og slett ikke være rett av meg.

– Men det er jo naturlig å spørre om dersom folk i større grad hadde turt å si fra internt, dersom det var flere korrektiver i egen organisasjon, om dette kunne ha avverget at saken til slutt fikk det utfallet den fikk?

– Jeg vil heller svare på en annen måte. For Morten og meg, for alle våre siste tilsettinger på ledernivå ønsker jeg medarbeidere som utfordrer meg og mitt syn. Det er viktig at vi får gode diskusjoner, med ulike syn. Det er viktig i stabssammenheng, det er viktig i etterforskning og i alle andre sammenhenger. Slik ønsker jeg at det skal være nedover i organisasjonen også, at man tør å ha ulike ytringer og meninger. Da får vi et bedre beslutningsgrunnlag.

– Dette handler jo ikke bare om at politifolk skal ha det greit på jobb, men også om rettssikkerheten til de som havner i politiets søkelys?

– Det passer godt inn i min lederfilosofi. Og nettopp derfor er tallene veldig skuffende. Derfor ønsker vi også å bruke undersøkelsen veldig aktivt framover, for å intensivere dette arbeidet, svarer Askholt.

Støtter politimesteren

PFs lokallag i Agder gir nåværende politimester en støtteerklæring.

– Politiets Fellesforbund Agder ser alvorlig på de tilbakemeldinger som kommer fra våre medlemmer i denne undersøkelsen. Dette er dessverre en utvikling vi har sett over tid. Agder politidistrikt har i løpet av de siste årene fått både ny politimester og visepolitimester som representerer en endring og fornyelse. Vi har tillitt til våre nye toppledere, men de behøver selvsagt tid og endringsvillige ledere i organisasjonen for å bedre både på kultur, holdninger og ledelse i politidistriktet, sier lokallagsleder Trond Haugmoen til Politiforum.

Politimester Kjerstin Askholt kvitterer ut med å erkjenne at politidistriktet har stramme økonomiske rammer og at arbeidsbelastningen er blitt større for mange av de ansatte.

– Det vi har snakket om, for å kunne holde den økonomiske rammen, er om vi presser organisasjonen for mye. Vi ønsker å anerkjenne de ansatte på at det er krevende å stå i den økonomiske situasjonen som vi gjør, sier Askholt.

Hun har derfor bedt Politidirektoratet avklare sine forventninger til politidistriktet.

– Det at vi har tatt opp en sak rundt dette med POD, ligger det også at vi er bekymret for arbeidspresset totalt sett, sier Askholt og legger til at med såpass stramme rammer for driften kan det også ende opp med å prege dialogen mellom ledelsen og de ansatte.

Dette sier de andre politimestrene:

«Denne undersøkelsen reiser viktige spørsmål. Dette er problemstillinger vi kontinuerlig jobber med i Oslo politidistrikt, og den viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre. For meg er det avgjørende at vi har et trygt ytringsklima hvor vi kan utfordre hverandre i hverdagen slik at polititjenesten til befolkningen blir best mulig», sier politimester Ida Melbo Øystese i  Oslo politidistrikt.

Hun legger til: 

«Politiet har monopol på bruk av tvangsmakt og det stiller enda større krav til at vi belyser alle sider av en sak. Folk som jobber hos oss skal føle at det er trygt å si hva de mener. Vi trenger de stemmene som tenker litt annerledes og kan stoppe opp og si «gjør vi det riktige nå?» Som ledelse er det viktig at vi sikrer at disse stemmene kommer frem.»

Politimester Astrid Elisabeth Nilsen i Troms politidistrikt gir følgende kommentar:

«Undersøkelsen gir uttrykk for noen tendenser og bekymringer hos våre medarbeidere som jeg vil se nærmere på og følge opp i dialog med vårt lokallag. I vår egen medarbeiderundersøkelse måler vi også ytringsklima, og i resultatene fra 2022 oppgir 76 % av medarbeiderne at vi har stor grad av åpenhet på vår arbeidsplass. Samme andel oppgir at de opplever det som trygt å si fra. Jeg er opptatt av at det skal være et godt ytringsklima hos oss - resultatene fra undersøkelsen viser at vi har forbedringspotensiale. Det tar vi på alvor og vil følge opp på videre.»

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt kommenterer undersøkelsen slik: 

«Jeg synes det er trist at en del ansatte ikke føler at det er stor nok takhøyde eller et godt ytringsklima på jobben, og at de ikke blir godt ivaretatt av ledelsen. Jeg vil ta dette opp i IDF slik at vi kan se på resultatene sammen med de tillitsvalgte og diskutere hva vi kan gjøre.»

I Vest politidistrikt er det visepolitimester Arne Johannessen som svarer opp. 

– Vi synast det var mange interessante funn i Politiforum si undersøking og vi ønsker å følgje desse opp med tillitsvalgte og vernetenesta, sier Johannessen.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt kommenterer undersøkelsen på denne måten: 

«Som politimester i Innlandet er jeg opptatt av at våre ansatte skal ha en trygg og god arbeidsplass. Undersøkelsen til Politiforum viser at flere ansatte opplever det som utrygt å varsle og utrygt å ytre seg. Det er delvis i tråd med egne undersøkelser, men våre egne undersøkelser viser også at en stor andel, over 80 prosent, opplever at det er trygt å si ifra. Jeg er opptatt at vi skal ha et ytringsklima hvor det skal være trygt å si ifra, ansatte skal kunne ytre sin mening uten å være bekymret for konsekvenser. Vi skal behandle hverandre med respekt og det er null toleranse for mobbing. Dette er noe vi tar på alvor, og som vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på.»

Han mener det er vanskelig å kommentere på særskilte spørsmål i undersøkelsen, utover å peke på at politiledelsen ser en økning i vold, trusler og sjikane mot ansatte i politiet, både på jobb og på fritiden.

«Politidirektør Benedicte Bjørnland påpekte under Arendalsuka behovet for styrking av politiet og behovet for en mer helhetlig og langsiktig tilnærming til den videre utvikling av politiet. Denne undersøkelsen støtter opp under dette behovet», sier Brekke.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt sier følgende om undersøkelsen:

«Jeg registrerer at Politiforum har gjort en spørreundersøkelse som omhandler viktig tematikk, og som det er fint med oppmerksomhet rundt. Jeg ønsker ikke å kommentere undersøkelsen, slik den er presentert for oss. Dersom Politiforum har konkrete spørsmål til resultatene av undersøkelsen som omhandler Nordland politidistrikt, må Politiforum gjerne komme tilbake med slike.»

I Politiforums undersøkelse er det Finnmark politidistrikt som kommer best ut. Politimester Ellen Katrine Hætta gir sine reaksjoner på undersøkelsen i et eget intervju du kan lese her.

PS: Svaret fra politimesteren i Troms kom ved en feiltakelse dessverre ikke med i siste papirutgave av Politiforum. 

Powered by Labrador CMS