HARDE TAK: Det er harde tak internt i Sør-Vest politidistrikt i Stavanger. I mars i år grep Politidirektoratet inn og besluttet at det måtte gjennomføres undersøkelser av arbeidsmiljøet ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) etter flere anonyme varsler om arbeidsmiljøet.

POD gransker arbeidsmiljøet i Sør-Vest politidistrikt:

Tillitsvalgt og verneombud måtte forlate møte

Da Politidirektoratet skulle legge fram resultatene av en lokal arbeidsmiljøundersøkelse i Sør-Vest politidistrikt 15. september, ble tillitsvalgte og lokalt verneombud uten forvarsel bedt om å forlate møtet.

Publisert Sist oppdatert

Hovedverneombud i politiet, Audun Buseth, reagerer sterkt på handlemåten.

— Dette har jeg tatt opp med Politidirektoratet. Dette synes jeg er en svært ugrei måte å gjennomføre en gjennomgang av en arbeidsmiljøundersøkelse på. Det er ingen tvil om at et lokalt verneombud har en rolle i å følge opp en lokal arbeidsmiljøundersøkelse. Slik dette har skjedd, ble dette veldig uheldig, sier Buseth til Politiforum.

Opprivende konflikter

Det er en opprivende og langvarig konflikt i Felles enhet for operativ tjeneste (FOT) i Sør-Vest politidistrikt som ligger til grunn for at Politidirektoratet (POD) i praksis har intervenert i politidistriktet, forteller ulike kilder til Politiforum. 

Operasjonssentralen og innsatsledere sorterer under FOT.

En stor del av konflikten handler om hvordan politidistriktet driver tjenesteplanlegging og praktiserer arbeidstidsbestemmelsene, forteller kilder til Politiforum. 

Når ansatte som går i turnus skal ha fri/ferie eller på kurs, blir de flyttet over fra opprinnelig dagvakt 0630-1500 til dagvakt 0730-1500, som er arbeidstid for ansatte som ikke går i turnus. Slik blir vedkommende «skyldig» en time per arbeidsdag. 

Ved ferie/fri eller kurs på dager turnusansatte går kvelds- eller nattevakter, kan ansatte bli «skyldig» et større antall timer. 

REAGERER: Hovedverneombud Audun Buseth i politiet.

Kvelds- og nattetimer gir et påslag på 15 min. ekstra arbeidstid per time, får Politiforum opplyst. De ansatte taper også skifttillegg. 

Timene de ansatte skylder arbeidsgiver blir deretter plassert ut på dager arbeidstaker har fri. Konsekvensen er krav om ekstra oppmøter og vesentlig mindre fritid for de ansatte. Dette er en praksis som har pågått siden 2021.

Det har også vært uro rundt rollekonflikter, hvordan ledere håndterer personalsaker og store samarbeidsutfordringer internt, herunder også mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

I tillegg ligger Sør-Vest politidistrikt på landstoppen i antall varslingssaker.

POD grep inn

Dette dannet bakteppet da Politidirektoratet i mars i år ba om et møte med ledelsen i Sør-Vest politidistrikt. POD besluttet at det blant annet skulle gjennomføres en egen arbeidsmiljøundersøkelse ved Felles enhet for operativ tjeneste, der konfliktene har vært sterkest.

Oppdraget ble gitt til selskapet Avonova Census, som skal ha gjennomført dybdeintervjuer med en rekke ansatte ved FOT.

I disse intervjuene har mange ansatte gitt tilbakemeldinger om fryktkultur, utskjellinger på jobb og omfattende baksnakking ved enheten.

Det forteller ulike kilder i Sør-Vest politidistrikt til Politiforum.

Det er også fremsatt flere anonyme varsler om kritikkverdige forhold ved arbeidsmiljøet i enheten.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i tidsperioden mai-august i år, opplyser Politidirektoratet til Politiforum. 

Sluttrapporten er datert 16. august og bærer tittelen «Rapport etter arbeidsmiljøkartlegging».

Kalte inn til møte

Fredag 15. september var det kalt inn til møte for å fremlegge resultatene. Mens noen deltok fysisk fra politihuset i Stavanger, var andre med digitalt via Teams. Politidirektoratet ledet møtet, der tillitsvalgte og lokalt verneombud var invitert. Også politimester Hans Vik deltok. 

DELTOK: Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt var tilstede på møtet med Politidirektoratet der tillitsvalgte og lokalt verneombud fra Sør-Vest ble bedt om å forlate møtet da arbeidsmiljøundersøkelsen skulle fremlegges.

Men da POD og en representant fra Avonova Census skulle legge fram resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen, fant POD plutselig ut at de tillitsvalgte og verneombud måtte forlate møtet.

— Det virker ikke som det var ordentlig gjennomtenkt hvordan møtet skulle gjennomføres. Og da endte det med at hovedverneombudet lokalt ble kastet på gangen. Det har jeg reagert på, sier hovedverneombud Audun Buseth. 

Jeg kan bekrefte at vi ble kastet ut av møtet av arbeidsgiver, selv om vi var invitert inn til møtet av POD. Opplevelsen kan beskrives som uverdig.

Per Anders Røsjorde, leder PF Sør-Vest

— Har du opplevd denne type saksbehandling før, at verneombud blir vist på gangen når det skal legges fram resultater fra en arbeidsmiljøundersøkelse? 

— Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ikke tatt opp dette før på denne måten på vegne av vernetjenesten, svarer Buseth.

Også lokallagsleder for Politiets fellesforbund (PF) i Sør-Vest, Per Anders Røsjorde, reagerer sterkt på PODs opptreden.

— Jeg kan bekrefte at vi ble kastet ut av møtet av arbeidsgiver, selv om vi var invitert inn til møtet av POD. Opplevelsen kan beskrives som uverdig, sier Røsjorde til Politiforum. Han mener opptredenen forteller noe om arbeidsgivers holdninger til vernetjenesten og fagforeningene.

— Det er vanskelig å være en konstruktiv bidragsyter i partsamarbeidet når vi er uønsket. Det oppleves viktigere for arbeidsgiver å kontrollere informasjon, enn å være åpne om utfordringer, mener Røsjorde.

POD beklager

Politidirektoratet beklager i ettertid måten møtet ble gjennomført på.

Leder for HR/HMS-seksjonen i Politidirektoratet, Rune Pedersen.

— Det er riktig at det ble en uheldig situasjon ved innledningen av dette hybride møtet. Noen satt i samme møterom, mens de fleste deltok på Teams. Dette er PODs ansvar og POD beklager dette, sier leder for HR/HMS-seksjonen i Politidirektoratet, Rune Pedersen, til Politiforum. 

Pedersen bekrefter at arbeidsmiljøundersøkelsen ble utløst av flere anonyme varslingssaker om arbeidsmiljøet ved Sør-Vest politidistrikt.

— Når det gis tilbakemeldinger etter undersøkelser av et varsel, har vi av omsorgshensyn rutiner for at den omvarslede får informasjon uten andre til stede, sier Pedersen og fortsetter:

Det var PODs ansvar at de rette personer skulle være til stede i møtet, og det var svært beklagelig at denne situasjonen oppstod.

Rune Pedersen, HR/HMS-leder, Politidirekoratet

— Sammensetningen av møtedeltakere var noe vi dessverre først ble fullt klar over da det hybride møtet startet. Det var PODs ansvar at de rette personer skulle være til stede i møtet, og det var svært beklagelig at denne situasjonen oppstod.

Ifølge Pedersen har POD og Avonova Census senere informert om undersøkelsen på et AMU-møte i politidistriktet. Dette møtet fant sted 21. september.

— I dette møtet var også PF og hovedverneombudet til stede, sier Pedersen. Hans uttalelser er sendt til Politiforum av pressekontakt Sidsel Linden i POD.

Hovedverneombud i politiet, Audun Buseth, avviser imidlertid overfor Politiforum at han hittil har fått tilgang til resultatene fra undersøkelsen. Heller ikke lokale tillitsvalgte skal fram til onsdag denne uken ha fått tilgang til resultatene.

Skarp motstrid

Innad i Sør-Vest politidistrikt er det en betydelig frykt for at POD og ledelsen i politidistriktet skal «sminke» resultatene og fremstille disse som mindre dramatiske enn de faktisk er.

Da Politiforum spurte POD om hva resultatene viser, svarte pressekontakt Sidsel Linden dette:

«Rapporten konkluderer med at arbeidsmiljøet overordnet sett er godt ved enheten, men den anbefaler oppfølging av arbeidstidsbestemmelser, avklaring av rollen som avsnittsleder og operativ lederfunksjon, oppfølging av samspillet mellom arbeidsgiver og vernetjenesten/tillitsvalgte. Sør-Vest er bedt om å følge opp arbeidsmiljøet og tiltaksforslagene fra rapporten med god involvering av partene lokalt, samt gi tilbakemeldinger til POD.»

Denne beskrivelsen står i tildels skarp motstrid til bildet som en rekke kilder overfor Politiforum tegner av arbeidsmiljøet internt ved FOT i Sør-Vest politidistrikt.

Avslår innsyn

Politiforum har bedt om innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen og resultatene av denne.

AVSLÅR INNSYN: Sør-Vest politidistrikt har avslått å gi innsyn i arbeidsmiljøundersøkelsen ved fellesoperativ enhet i distriktet.

Denne innsynsbegjæringen ble onsdag avslått av Sør-Vest politidistrikt, etter at distriktet først ikke ville svare på begjæringen før i neste uke.

«Vi må få anledning til å lese rapporten for at vi skal kunne vurdere innsyn. Ellers er undersøkelsen og gjennomgangen av resultatene i møtet du refererer til initiert og håndtert av POD. Du må derfor rette spørsmålene dit», skrev kommunikasjonssjef Linda Leifsen i en e-post til Politiforum.

Ved 21.30-tiden onsdag kveld kom det imidlertid avslag på innsynsbegjæringen.

«På nåværende tidspunkt er unntatt offentlighet påkrevd av hensyn til en forsvarlig personalforvaltning (offentleglova 23 første ledd) og av hensyn til en forsvarlig intern saksbehandling (offentleglova § 15 andre ledd)», heter det i avslaget. 

Sør-Vest politidistrikt legger imidlertid til at det vil kunne bli vurdert å utlevere resultatene av undersøkelsen på et senere tidspunkt.

«Behovet for unntatt offentlighet kan falle bort når rapporten er forsvarlig behandlet og fulgt opp ovenfor den enhet og det personell den omhandler, slik at offentliggjøring da kan bli forsvarlig», heter det i brevet til Politiforum.

Sør-Vest politidistrikt har ikke svart på Politiforums øvrige spørsmål om saken, herunder knyttet til hvordan ledelsen ser på at POD har valgt å gripe direkte inn i politidistriktet.

PS: Artikkelen er oppdatert klokken 11.38 torsdag 28. september 2023 etter at POD opplyser at uttalelsene derfra skal tillegges leder for HR/HMS-seksjonen i direktoratet. Dette fremgikk ikke av PODs opprinnelige svar til Politiforum.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS