Polititoppenes nyttårsforsett: Dette ønsker topplederne seg for 2024 

De som styrer politi-Norge håper på bedre økonomiske tider for det nye året, men frykter trange rammer og kutt. Her er deres mål og håp for det nye året.

Bildet er et illustrasjonsfoto, tatt under Nobelprisutdelingen i Oslo.
Publisert

Politietaten har lagt bak seg noen krevende år. Der stramme politibudsjetter har ført til avlyste studier, høye restanser, økt sykefravær, og mer bruk av midlertidig ansatte.  Lav lønn og høy arbeidsbelastning, har også ført til at politifolk slutter i etaten.

I tillegg har politidistriktene det siste året måttet nedbemanne med flere hundre politistillinger for å få budsjettet til å gå i balanse.

Men nå er det nytt år og nye muligheter.

Står overfor betydelige utfordringer

Politiforum har spurt politimesterne om hvilke forventninger de har for det nye året. Hva de tror blir det mest utfordrende for politietaten, og hvilke nyttårsforsett polititoppene har.

Benedicte Bjørnland, politidirektør.

Under følger svarene fra politimesterne som har svart, men aller først har vi gitt politidirektør Benedicte Bjørnland ordet.

– Hva slags forventninger har du til det nye året?

– Flere kommisjonsrapporter peker på at samfunnet står overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Etter mitt syn er det behov for en helhetlig satsning på tvers av sektorer som er gjensidig avhengig av hverandre for å evne å møte denne utviklingen.

– Jeg har tatt til ordet for at politiet bør inngå som en del av et bredt totalforsvarsforlik som favner både den militære og sivile beredskapen i landet, og at en slik satsning bør bygge rundt en langtidsplan for politiet. Det er min oppfordring når regjeringen og Stortinget skal behandle rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, sier hun.

Vil ha ny diskusjon

Bjørnland peker på at politiet må tilpasses en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, og en kriminalitetsutvikling med mer alvorlig og grensekryssende organisert kriminalitet, som det mest utfordrende.

– Den digitale kriminaliteten er i rask vekst, og det kreves økt innsats samt betydelige investeringer for å modernisere og digitalisere politiet. Det bør starte med en fornyet diskusjon om politiets rolle i en ny tid, men også om hvordan ressursene skal prioriteres i møte med endringer i samfunnet, fortsetter hun.

 – Hvilke nyttårsforsett har du for etaten?

– Politietaten skal evne å gi tydelige faglige råd og god beslutningsstøtte til politisk nivå. Vi skal delta i samfunnsdebatten om utfordringer som treffer vårt ansvarsområde på en presis og faglig måte, avslutter Bjørnland.

Klare mål

Politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt har mange forventninger til 2024.

– Internt skal vi i gang med flere viktige prosjekter for å bedre arbeidsmiljø og ytringsklima i Agder politidistrikt. Vi skal ha en gjennomgang av den lokale personalpolitikken inkludert lønnspolitikken, sier hun.

Distriktet skal også i gang med lederutviklingsprogrammer for å gi lederne en «bedre verktøykasse» for ledelse.

– Vi etablerer en ny ramme rundt partssamarbeidet i hele distriktet. Målet er helt klart å skåre langt bedre på tema som arbeidsmiljø og ytringsfrihet framover, sier hun.

Kjerstin Askholt, politimester i Agder politidistrikt.

Eksternt skal distriktet jobbe på bred front med å øke tillitten hos innbyggerne sine.

Det er den krevende økonomiske situasjonen, samt behov for fremover å få mulighet til å legge planer for flere år, inkludert økonomisk forutsigbarhet, som blir det mest utfordrende for politidistriktet.

– Hvilke nyttårsforsett har du for distriktet?

– Innenfor de rammer Agder politidistrikt er gitt; klare å levere godt og solid på det brede samfunnsoppdrag til innbyggerne i Agder. I tillegg klare å ivareta 775 utrolig flotte ansatte i politidistriktet som jeg setter stor pris på og kjenner et stort ansvar for, avslutter Askholt. 

Vil ha større handlingsrom 

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt er inne på mye av det samme som Bjørnland.

– Jeg har forventninger til kommende saksbehandling av Totalberedskapskommisjonens og Forsvarskommisjonens rapporter, og at dette medfører fremtidig styrking av politiet som er viktig del av totalforsvaret, samt at politiet får en langtidsplan som vil skape større forutsigbarhet. Samtidig ønsker jeg et større økonomisk handlingsrom for politidistriktet, sier han.

Johan Brekke, politimester i Innlandet politidistrikt.

Brekke tror året som kommer også blir preget av trange rammer og kostnadskutt for politidistriktene, som i hovedsak tas ut gjennom å holde stillinger ledige.

– Dette får konsekvenser for innbyggerne i form av for lang responstid selv ved hasteoppdrag, at etterforskningen selv i alvorlige straffesaker tar for lang tid, og at de forebyggende ressursene i større grad må bidra inn i forhold til vakt og beredskap, fortsetter han.

 – Hva blir det mest utfordrende for Innlandet politidistrikt?

 – Forespeilet økonomiske ramme sett opp mot samfunnsoppdraget i stort vil være utfordrende. I tillegg ser vi en økning i organisert kriminalitet/kriminelle nettverk som er svært ressurskrevende å etterforske, sier han.

Brekkes nyttårsforsett for 2024 er at politidistriktet skal levere så mye og så god polititjeneste som mulig innenfor de rammene som politikerne bevilger.

Skryter av de ansatte

– Mine forventninger til det nye året er at vi skal være tettere på kriminaliteten i politidistriktet, starter politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt med å si.

Før hun legger til:

Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt.

– Om jeg skulle fremheve ett spesielt område, vil det være å fortsatt ha fokus på forebygging og bekjempelse av ungdomskriminalitet. Her må politiet sørge for at flere samarbeidende aktører bidrar i det forebyggende sporet.

– Hva blir det mest utfordrende for Nordland politidistrikt?

Mest utfordrende er å på best mulig vis opprettholde den aktiviteten i politidistriktet innen viktige politifaglige oppgaver. I en tid hvor vi får reduserte budsjetter og er inne i en fase hvor vi nedbemanner for å klare å holde budsjettene.

Kløkstads nyttårsforsett for politidistriktet er å skape best mulig rammebetingelser for alle de dyktige medarbeiderne de har. 

–  Som hver dag gjør en fabelaktig innsats for å opprettholde tryggheten til innbyggerne i hele Nordland politidistrikt, sier hun avslutningsvis.

2024 blir et krevende år

Ida M. Øystese har vært politimester i Oslo politidistrikt i over et halvt år, og er imponert over alle de flinke medarbeiderne hun har møtt.

– Jeg tror 2024 på mange området kan bli et krevende år, men jeg er overbevist om at vi sammen skal håndtere de utfordringene vi møter, sier hun.

Ida Melbo Øystese, politimester i Oslo politidistrikt.

– Hva blir det mest utfordrende for Oslo politidistrikt?

– Den største utfordringen blir å få nok politikraft ut i førstelinjen, det vil si der vi møter innbyggerne. I Oslo har vi satt i gang et endringsarbeid for å sikre at vi får best mulig polititjenester ut av de pengene vi har til rådighet, svarer Øystese.

– Hvilke nyttårsforsett har du for distriktet?

– Mitt nyttårsforsett er å være mer ute i organisasjonen for å møte de dyktige medarbeidere der arbeidet utføres, avslutter hun.

Gjøre så godt de kan

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sør-Øst politidistrikt trekker frem at politiet har gjennomgått en rekke store hendelser, som har hatt direkte betydning for deres arbeid de siste årene.

Ole Sæverud, politimester i Sør-Øst politidistrikt.

– Både kriger, flyktninger, sikkerhetspolitiske endringer og dyrtid påvirker politiets oppdragsløsning. Vi forventer at disse faktorene også vil påvirke oss i 2024, sier han. 

- Vår største utfordring blir da å finne den beste måten vi kan til å bidra til at vi i så stor grad som mulig klarer å bidra til at dette ikke får unødige konsekvenser, og at vi er godt i stand til å håndtere og følge opp det som måtte skje. Nyttårsforsettet blir da at vi skal gjøre så godt vi kan for å få dette til, sier han.

Må støtte hverandre

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt trekker frem den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Den ser ut til å være varig endret, med alle konsekvensene det har både i det store bildet og i vår hverdag. Forventningene er for det første at politikerne forstår dette og gir politiet de rammene vi trenger for å ivareta samfunnsoppdraget vårt. Mange kjenner på usikkerhet og dyrtid, og våre ansatte står i et stadig høyere arbeidspress, sier han.

Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Vik håper at de klarer å støtte hverandre på arbeidsplassen, og at de klarer å se det store i det små.

– At vi klarer å utnytte hver enkelt kontakt med innbyggerne til å gjøre en forskjell for våre medmennesker, sier han.

Det er budsjettet som blir det mest utfordrende for politidistriktet i 2024.

– Jeg er litt forsiktig med nyttårsforsetter, men jeg vil at vi skal finne en riktig balanse i distriktet slik at vi slipper å belaste våre ansatte med svingninger i ressursrammene. En viktig del av dette forsettet er å bli bedre på å bestemme hva som må prioriteres ned. Og så vil jeg at partssamarbeidet skal utvikles, avslutter han.

Drømmer om stabil drift

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt har en forventning for 2024 om at de får mer forutsigbare rammevilkår.

 – Slik at driften vår blir håndterbar for ledere på alle nivåer. Jeg har også en forventning om at vi i 2024 kommer videre på å nå frem med vårt budskap om at det er riktig å satse mer på politiet i en sikkerhetspolitisk situasjon som er endret, og at dette konkret fører til noe for politiet allerede fra 2024, sier han.

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt.

 – Hva blir det mest utfordrende for Vest politidistrikt?

– Balansering av aktivitetsnivå, bemanning og økonomi er alltid utfordrende for Vest. Slik signalene er nå, er den største utfordringen å redusere aktiviteten vår selv om alle i Vest politidistrikt ønsker å gjøre MER for de som bor i distriktet.

Songstad har to nyttårsforsett for det nye året.

– Nyttårsforsett 1 er av det kjedelige slaget og handler om drømmen om stabil drift, bemanning og aktivitetsnivå. Nyttårsforsett 2 er kanskje viktigere og handler om at jeg ønsker at vi i 2024 lykkes med vår innsats mot ungdomskriminaliteten og for ungdom som bor i Vest politidistrikt, sier han.

 Er bekymret

Politimester Cecilie Lilaas-Skari i Øst politidistrikt sier at et nytt år alltid er spennende.

– Vi har et omfattende samfunnsoppdrag og situasjonen rundt oss blir stadig mer kompleks. Derfor er samarbeid både internt og med andre helt sentralt for at vi skal lykkes best mulig. Våre 29 kommuner er viktige for vår oppdragsløsning og jeg ser særlig frem til å bli bedre kjent med dem. Vi skal også etablere tre nye tjenestesteder, så god dialog med de respektive kommunene blir ekstra viktig, sier hun.

Også Lilaas-Skari trekker frem stramt budsjett som årets utfordring, men hun er også bekymret for andre forhold.

Cecilie Lilaas-Skari, politimester Øst politidistrikt.

– Det norske samfunnet har, sammenlignet med andre, lite kriminalitet og Norge er et av verdens tryggeste land å vokse opp i. Samtidig skaper den samfunnsøkonomiske utviklingen vi ser nå bekymring, og jeg er urolig for hvordan dette vil påvirke kriminalitetsbildet generelt, både når det gjelder vold i nære relasjoner, bedrageri og ungdomskriminalitet spesielt, sier hun.

Økende ungdomskriminalitet

Lilaas-Skari trekker frem at forskning viser at dårlig økonomi og utenforskap er sterke drivere.

– Som for resten av landet ser vi en bekymringsfull økning i ungdomskriminaliteten i Øst politidistrikt, og det er særlig blant de under 15 år at vi ser den kraftigste veksten, fortsetter hun.

Lilaas-Skari er redd for at utenforskap kan gjøre veien til kriminelle nettverk kort.

– Synlig og tilstedeværende politi er viktig, og politiets forebyggende innsats i samarbeid med andre helt sentralt. Tilsvarende vil en målrettet innsats mot kriminelle nettverk være nødvendig. De må ikke få større fotfeste enn de har i dag, da det vil kunne forsterke rekruttering og utbredelse, økt konfliktnivå og flere alvorlige hendelser som de vi har sett i Drøbak og i Moss denne høsten, fortsetter hun.

Denne utfordringen er ikke er noe vi i politiet kan løse alene, her er vi avhengige av et tett og godt samarbeid på tvers av distriktsgrenser, fagområder og samarbeidende etater.

– Hvilke nyttårsforsett har du for distriktet?

– Skal vi lykkes i arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet, er vi avhengig av godt samarbeidet og god dialog internt og eksternt. Mitt nyttårsforsett er derfor at vi blir enda flinkere til å utvikle oss gjennom tett kontakt og dialog med hverandre og innbyggerne i Øst politidistrikt, avslutter politimesteren.

Powered by Labrador CMS