BLOKKERT AV POLITILEDELSEN: Da Heimevernet og Forsvaret ønsket å bruke avanserte antidronesystemer for å sikre viktige landanlegg på oppdrag for politiet, sa Politidirektoratet nei. Det avanserte antidronesystemet C-AUDS er levert av et konsortium av tre britiske sikkerhetsselskaper.

Politiforum avslører:

Politiledelsen nektet HV å bruke antidronesystem

Heimevernet ønsket å bruke et avansert antidronesystem under oppdraget med å beskytte Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland i fjor høst. Men Politidirektoratet sa nei.

Publisert Sist oppdatert

Det avanserte containerbaserte dronedeteksjonssystemet C-AUDS, som eies av Forsvarsmateriell, ville raskt ha oppdaget alle droner som dukket opp i flere kilometers omkrets rundt landanlegget, som er sentralt for prosessering av gass fra Åsgard og andre felt på norsk sokkel.

Antidronesystemet ville også kunne ha sporet fremmede droner, identifisert hvor eventuelle dronepiloter befant seg og, dersom politiet sa ja, også kunne ta kontroll over de fremmede dronene.

Henvist til visuell kontroll

Men Politidirektoratet (POD) ville det annerledes. POD sa nei til at Heimevernet (HV) kunne bruke det containerbaserte systemet, som Heimevernet hadde tilgang til å disponere og som HV hadde trent på å bruke i forkant av den allierte militærøvelsen Cold Response i Norge få måneder tidligere.

Det forteller politi- og forsvarskilder med innsikt i dronehåndteringen i fjor høst.

VISUELL KONTROLL: HV-soldater som deltok i oppdraget med å sikre Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland i fjor høst fikk ikke lov til å bruke avansert teknologi. Det sa Politidirektoratet nei til. Her HV-soldater fra Tysvær HV-område under vakthold på Kårstø.

I stedet ble Heimevernets soldater fra Agder og Rogaland HV-distrikt 08 henvist til å drive visuell observasjon, noe som ga flere upresise og uriktige varslinger om mulige droneobservasjoner i området rundt Kårstø-anlegget.

POD bekrefter

Politidirektoratet bekrefter overfor Politiforum at politiledelsen sa nei til HVs ønske om å bruke dronedeteksjonssystemet.

«Slike beslutninger bygger på en helhetlig vurdering rundt hva som er nødvendig for å løse oppdraget. I dette tilfellet var bistanden fra Forsvaret avgrenset til å gjelde vakthold. Dersom trusselvurderingen hadde tilsagt at det var et behov for å utvide oppdraget til Forsvaret, ville POD hatt dialog med dem om dette. På det aktuelle tidspunktet var det ikke aktuelt», sier seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til Politiforum. Uttalelsene er tilsendt via e-post fra kommunikasjonsstaben i POD.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politiforum har i en serie artikler avslørt at politidirektør Benedicte Bjørnland i oktober i fjor avslørte en hemmelig politioperasjon da hun offentlig uttalte at det var utplassert dronedeteksjonssystemer på flere norske olje- og gassinstallasjoner. Dette førte til et umiddelbart fall i antall innrapporterte dronehendelser på norsk sokkel. Eksperter mener at dette dermed ødela direkte for muligheten til å avdekke hvem som stod bak den omfattende droneaktiviteten.

Politiforum kan nå avdekke at Politidirektoratet også sa nei da Heimevernet ville ta i bruk avansert teknologi som kunne gjøre det enklere å spore og avdekke ukjent droneaktivitet ved viktige olje- og gassinstallasjoner på land.

«Vi har forståelse for at slike beslutninger både kan føre til spørsmål og oppfattes ulikt på tvers av nivåer. Sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen er det en erkjennelse at det kan være utfordrende å opprettholde felles situasjonsforståelse over tid, både med tanke på samhandling internt i etaten, men også ut mot ulike samvirkeaktører. Dette et viktig læringspunkt vi tar med oss, og som vi kommer til å ha forsterket fokus på i tiden fremover», sier Schjelderup i POD.

Uklar årsak

Politidirektoratet vil ikke svare direkte på hva som var årsaken til beslutningen, når denne ble tatt og på hvilket nivå.

«Det har vært løpende dialog mellom Politidirektoratet og Sør-Vest politidistrikt, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke operasjonelle vurderinger som er gjort til hvilken tid», sier Schjelderup.

Men etter hva Politiforum forstår, fra ulike kilder, skal politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt ha vært positiv til HVs ønske om å bruke det avanserte antidronesystemet.

«Vi ønsker ikke å gå inn på våre vurderinger rundt spesifikke beredskapsmessige tiltak. Det vi på generelt grunnlag kan si er at i den sikkerhetspolitiske situasjonen vil det være nødvendig å avklare eventuelle bistandsanmodninger med Politidirektoratet (POD). Politidistriktet forholder seg til POD sin beslutning», uttaler Hans Vik til Politiforum i en e-post sendt via politidistriktets fungerende kommunikasjonssjef Linda Leifsen.

Britisk antidronesystem

I en video som Forsvaret la ut på Youtube 30. mai i fjor, blir det vist hvordan Heimevernet har testet ut avansert teknologi til styrkebeskyttelse av norske og allierte styrker. Dette foregikk på Borg havn i Fredrikstad i forkant av militærøvelsen Cold Response 2022. Cold Response-øvelsen fant sted 14. - 31. mars i fjor. Over 30 000 soldater fra 27 land samt en rekke sivile etater deltok.

SENSORSYSTEM: I forkant av militærøvelsen Cold Response våren 2022, øvet Heimevernet på bruk av avanserte antidronesystemer på Borg havn i Fredrikstad. Det fremgår av en video som Forsvaret har lagt ut på Youtube. Utstyret eies av Forsvarsmateriell (FMA).

I videoen blir det vist fram både akustiske sensorer, som benyttes for å detektere fremmede droner, og elektro-optiske sensorer, som er avanserte jammesystemer som kan brukes som mottiltak og til å ta kontroll over fremmede droner.

Mange av disse sensorene er samlet i et containerbasert system som blir kalt C-AUDS, og som blir levert av et konsortium bestående av de tre britiske selskapene Blighter Surveillance Systems, Chess Dynamics og Enterprise Control Systems,

Dette utstyret er i dag i løpende bruk av Forsvaret til beskyttelse av styrker og kritisk infrastruktur, etter hva Politiforum forstår, men blir også aktivt benyttet under ulike øvelser.

Også det amerikanske forsvarsdepartementet og britiske myndigheter har kjøpt og bruker aktivt det samme antidronesystemet.

Politiforum har gjort forsøk på å komme i kontakt med Chess Dynamics, men det britiske selskapet har ikke respondert på vår henvendelse. Chess Dynamics yter teknisk veiledning til Forsvaret i bruk av systemet.

Sterke reaksjoner

At Politidirektoratet sa nei til Heimevernets ønske om å bruke antidronesystemet skapte sterke reaksjoner innad i Agder og Rogaland HV—distrikt 08.

— Det gikk en del sikringer i 08, sier en forsvarskilde til Politiforum.

Distriktssjef i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen.

Distriktssjef i HV-08, oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen, har ikke besvart gjentatte henvendelser fra Politiforum.

Andre kilder forteller imidlertid at reaksjonene har vært ekstra sterke fordi deler av HV-mannskapene føler at de underveis er blitt møtt med indirekte bebreidelser og kritikk fra politiets side.

Ved 21.30-tiden torsdag 13. oktober meldte nemlig HV-soldater som var utplassert ved en utkikkspost nordøst for Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland om et blinkende lys i skylaget som man mente kunne være en stor drone på to ganger to meter. Observasjonen ble gjort med en termisk kikkert. Innrapporteringen førte til en storstilt dronejakt fra politiets side, der det også ble iverksatt kontroll av en rekke kjøretøy i et forsøk å finne dronepiloten(e).

Drone var passasjerfly

Den 28. oktober skrev Stavanger Aftenblad, basert på lekkede opplysninger fra politiavhør, at det HV-soldatene hadde rapportert inn som en drone trolig var et passasjerfly fra SAS på vei inn for landing på Stavanger lufthavn.

«Aftenbladet kjenner til at Heimevernets egne skarpskytter-eksperter i avhør med politiet har avvist at det er mulig å identifisere en dronepilot på så lang avstand med et slikt varmekamera», skrev avisen og la til: «Aftenbladet kjenner også til at etterforskningen har skapt frustrasjon internt i politiet. De frykter at Heimevernets soldater er uforberedt på oppdraget, samt ikke i stand til å håndtere teknologien og utstyret de er blitt tildelt.».

I et tidligere intervju med Politiforum, formulerte distriktssjefen i HV-08 seg diplomatisk om reaksjonene i egne rekker.

— Hvis du snakker med folk som leser aviser, så tenker jeg da at de vet at de gjorde en bedre jobb enn det som ble beskrevet der. Og de snakker med sine. Min jobb er ikke å kommentere hva politiet gjør eller sier i media. Det overlater jeg til politimesteren, sa oberstløytnant Øystein Fossum Nilsen.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Politimester Hans Vik har i ettertid beklaget lekkasjene og kritikken av HV overfor HV-ledelsen og på politiets intranett Kilden, men ikke utad.

— Ny og krevende situasjon

Det har tidligere ikke vært kjent at Heimevernet hadde enda sterkere grunn til å reagere, fordi Politidirektoratet også sa nei til at HV kunne trekke veksler på avansert teknologi som kunne garantert at alle feilobservasjoner av mulige droner ble avverget.

Det har ikke lykkes Politiforum i å få avklart om Politidirektoratet sa nei til bruk av antidronesystemet før eller etter den feilaktige droneobservasjonen ved Kårstø 13. oktober i fjor.

— Hva tenker POD om at ved å si nei til bruk av slikt utstyr i HV-regi kan gjennomføringen av sikringsoppdraget på Kårstø ha fått vesentlig lavere kvalitet og merbruk av tid også for Sør-Vest politidistrikt?

«I denne situasjonen var oppdraget og bistanden fra Forsvaret avgrenset til å dreie seg om vakthold. Det ble ikke vurdert som nødvendig å utvide oppdraget. Samtidig ser vi at dette var en ny og krevende situasjon, og det er viktig at vi tar med oss alle læringspunkter fra håndteringen. Vi har dialog med Sør-Vest om hvordan de oppfattet situasjonen, og ønsker å se på hvordan vi kan bli enda bedre koordinert neste gang, svarer seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

TIPS POLITIFORUM: Vet du noe om denne saken eller ønsker å fortelle oss om noe annet du vil vi skal skrive om? Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post kjetil@pf.no eller tlf. 4177 5050, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Powered by Labrador CMS