Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.
Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Oppklaringsprosenten fortsetter å falle

I fjor oppklarte politiet under halvparten av alle anmeldelsene som kom inn.

Publisert Sist oppdatert

Selv om målet er at politiets etterforsking skal føre til oppklaring, så fortsetter den samlede oppklaringsprosenten å falle.

Det kommer frem i det siste rundskrivet fra Riksadvokaten.

«Den samlede oppklaringsprosenten er redusert siden 2015, og var i 2022 på 44 prosent. Denne fortsatte negative utviklingen fra i fjor må snus. Høy oppklaring er spesielt viktig for de prioriterte sakene, som skal søkes oppklart så langt råd er», heter det i rundskrivet.

Laveste siden 2011

Ifølge tall fra politiet har oppklaringsprosenten falt jevnt og trutt hvert år siden 2016.

Også i Mål og prioriteringer-rundskrivet for 2022 ba Riksadvokaten om en høyere oppklaringsprosent.

«Denne negative utviklingen må snus», skrev Riksadvokaten da.

Fjorårets oppklaringsprosent er ifølge politiets tall den laveste siden 2011, og er det største fallet på ett år i løpet av perioden.

Tema i møte i fjor

I et referat fra et møte mellom Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet var oppklaringsprosenten et tema i fjor.

«Det er positivt at gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra anmeldelse og frem til påtaleavgjørelse er nedadgående, og at det også gjelder de prioriterte saksområdene. Imidlertid er den negative utviklingen i oppklaringsprosent, både samlet sett og for prioriterte saksområder, bekymringsfull. Departementet merker seg dessuten at POD vurderer risikoen som høy knyttet til de sakstypene som fordrer spesialistkompetanse», heter det i møtereferatet.

Her forklares noe av utviklingen med et «større antall vinningssaker, hvor oppklaringsprosenten erfaringsmessig er lav».

«Departementet mener det i de kommende fellesrapporteringene fra POD og riksadvokaten (RA) vil være behov for en analyse av årsaker og en beskrivelse av tiltak for å stanse den uheldige utviklingen i oppklaringsprosenten, særlig for de prioriterte saksområdene», heter det videre.

POD: Ingen kommentar

Politiforum har bedt POD om en kommentar til saken, men direktoratet mener det er Riksadvokatembetet som er riktig instans i denne saken.

- Vi vil vurdere resultatene for 2022 i fellesrapporten som skal avgis til departementet medio mars og finner det derfor ikke riktig å uttale oss om dette nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas hos Riksadvokatembetet i en e-post til Politiforum.

I Riksadvokatens og PODs fellesrapport om straffesaksbehandlingen i politiet for andre tertial 2022 ble oppklaringsprosent drøftet.

I mars i fjor rettet Riksrevisjonen alvorlig kritikk mot politiet på flere punkter. Oppklaringsprosenten var ett av dem.

Powered by Labrador CMS