Økokrim holder til i Ibsenkvartalet i Oslo sentrum.

Økokrim: Voldsom økning i antall bedragerier

Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport.

Publisert

I rapporten fremgår det at både politiet og bankene registrerer en voldsom økning i antall bedragerier. Kriminelle opparbeider seg betydelige økonomiske midler, og befolkningens tillit til private og offentlige instanser samt digitale sikkerhetsløsninger svekkes, skriver særorganet.

For å møte denne økningen vil Økokrim i år opprette en nasjonal bedragerienhet. Formålet med enheten er å identifisere bedragerilovbrudd som rammer innbyggere på tvers av politidistrikter og/eller som har internasjonale forgreninger.

Målet er også å få i stand en mer effektiv og strukturert bedrageribekjempelse blant annet ved å iverksette forebyggende tiltak i samarbeid med banker og andre i næringslivet. Dette skal også styrke etterforskningen av bedragerier som er organisert og systematisk utført, skriver Økokrim.

«Videre ser vi at kriminelle aktører blir mer profesjonelle, globale og digitaliserte, og det utfordrer hvordan politiet tradisjonelt har innrettet innsatsen for å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet», heter det.

Skal utrede politiets økokriminnsats

I år har Økokrim fått i oppdrag å utrede om politiets arbeid med økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet medvirker til en målrettet og effektiv løsning av samfunnsoppdraget.

Utredningen vil inkludere en vurdering av roller, ansvar og myndighet og belyse og vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering. Økokrim skal innhente informasjon, synspunkter og vurderinger fra alle politidistrikter, særorgan, Den høyere påtalemyndighet og andre interessenter.

Rapporten med eventuelle anbefalinger om organisatoriske endringer skal gis til Politidirektoratet innen utgangen av august i år.

Prosjekt for økt inndragning

I løpet av året vil Økokrim iverksette et eget prosjekt for å øke inndragningen av utbytte fra kriminelle handlinger som identifiseres gjennom hvitvaskingsmeldingene særorganet mottar.

Gjennom prosjektet skal Økokrim blant annet identifisere og forby gjennomføring av transaksjoner der det mistenkes at midlene har et ulovlig opphav.

Ved et slikt forbud skal de rapporteringspliktige stanse/fryse transaksjoner. Slik sikres det at midlene er i behold før en etterforskning starter, og før eventuell bruk av tvangsmidler som beslag og heftelse.

I 2022 arbeidet Økokrim med 76 saker og ga bistand til politidistriktene i 117 saker.

Powered by Labrador CMS