Odd Einar Dørum, Venstre.
Odd Einar Dørum, Venstre.

Venstre - spørsmål og svar

Politiforum stilte likelydende, politirelaterte spørsmål til de største politiske partiene. Her er Venstres svar.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan vurderer Venstre tilstanden i politiet i dag?

Det er mange dyktige medarbeidere som fortjener god ledelse, bedre organisering og bedre datautstyr. Det gir resultater når flinke folk gjør det de er utdannet til å gjøre.

Har politiet nok økonomiske ressurser i dag?

Politiet trenger ekstra ressurser til IKT-satsning og til å ansatte de mange nyutdannede som kommer.

Hvordan skal politiet nå målet om to polititjenestemenn per 1000 innbyggere i 2020?

Det er ved å ansatte de nyutdannede, fortsette å bruke sivile under politiets ledelse som arrestforvarere, og på andre områder der man teknisk og administrativt kan frigjøre politiutdannede til operativ tjeneste som etterforskere og ute på gata.

Hvordan vil Venstre følge opp politianalysen?

Først ved å stille spørsmålet vi synes analysen ikke har stilt: hva skal til for at mennesker i Norge om ti og tjue år fortsatt sier vi om politiet og ikke de og vi. Dernest vil vi forsterke forståelsen for forebyggende politiarbeid på alle områder.

Hvor mange politidistrikter bør det være i Norge, og hvorfor?

Dagens 27 politidistrikter må reduseres, men forslaget om 6 er for lite. Med så få vil det fort blir for stor avstand mellom politiledelsen og befolkning.

Bør politiet fritas fra de fleste sivile oppgaver, slik politianalysen skisserer?

Det er et spørsmål vi diskuterer fordi en del av disse sivile oppgavene mange steder skaper kontakt med tillit mellom politiet og befolkningen. Vi er åpne for å drøfte endringer, men først og fremst må vi sikre tillitten mellom politi og befolkningen. Det er selvsagt tillitsvekkende når politiet rykker ut, men de fleste situasjonene handler om å være tilstede ut over det dramatiske og at folk vet at det er slik.

Hva vil Venstre gjøre for å hente inn IKT-etterslepet i politiet?

Venstre har gått inn for ekstra satsning på data i det offentlige. Det gjelder helsevesenet, NAV og politiet.

Bør politiet være generelt bevæpnet?

Nei, men våpen må være tilgjengelig i bilene og politiet må være godt trent for våpenbruk. Venstre mener det er denne kombinasjonen som best forener kriminalitetsbekjempelse, befolkningens trygghet og politifolks sikkerhet.

Har politiet nok politiutdannete ansatte i dag?

Nei, det er jo derfor kapasiteten på politihøgskolen er kraftig utvidet.

Hva vil Venstre gjøre for at alle nyutdannete politifolk skal få seg jobb?

Vi vil jobbe for god ledelse, effektiv organisering og de ressursene som trengs for at politifolk ikke skal gå ledig.

Hvordan vil Venstre gjøre politiet mer synlig og tilgjengelig?

Organisere politiet slik at vi får flere politifolk ute i gatene, bedre politiets IKT-tjenester og effektivisere uttrykningsrutiner.

Hva vil Venstre gjøre for å sette politiet bedre i stand til å jobbe forebyggende?

Vi vil forsterke kunnskapsbasert politiarbeid og for eksempel systematisere og spre erfaringene om politiets forebyggende arbeid med ungdom. Kunnskapsbasert politiarbeid har gitt effekter både i Norge og i mange andre vestlige land.

Hva blir den største utfordringen for norsk politi de neste fire årene?

Det er å opprettholde den store tillitten som norsk politi har i befolkningen når det blir flere mennesker i landet og når kriminalitetsbildet endrer seg. Det trengs en omorganisering av politiet. Det krever en fortsatt nærhet mellom politi og befolkning.

Bør antallet små tjenestesteder reduseres i så stor grad som politianalysen skisserer?

Tjenestestedene bør henge sammen med kommunene og Venstre ønsker færre kommuner i Norge. Det bør opprettes politiposter i tillegg til de stasjonene vi har, spesielt i de største byene.

Hvis ja, hvordan ser ditt parti for seg å få til et reelt nærpoliti med færre lokale tjenestesteder?

Et reelt nærpoliti krever godt og tett samarbeid mellom politikere og mennesker i norske kommuner og politiet. Det er i evnen og viljen til et slik samarbeid at et moderne nærpoliti kan fungere.

Hva mener Venstre er politiets kjerneoppgaver?

Politiets kjerneoppgaver er selvsagt kriminalitetsbekjempelse. Det betyr etterforskning og oppklaring av straffesaker, men det betyr også å forebygge at kriminalitet oppstår eller får utvikle seg. To eksempler: Norsk politi har stor suksess med å forebygge kriminalitet blant ungdom. Et annet eksempel er samarbeidet mellom politiet på Manglerud og PST som stoppet utviklingen av høyre ekstreme grupper for ca 10 til 12 år siden. Politianalysen vektlegger alt for lite forståelse av forebygging.

Hvordan vurderer Venstre framtiden til politiets særorganer:
Politiets data- og materielltjeneste, Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet?

Vi er åpen for at PDMT skal inngå i politidirektoratet. UP er foreslått nedlagt, men vi savner et godt nok forslag for hvordan trafikksikkerhet fortsatt skal trygges i Norge. Når det gjelder PU, er vi kritiske til at politiet skal miste denne kontrollen med asylsøkere og andre utenlandske borgere i Norge.