Ansatte truer Øst politidistrikt med søksmål: – Har hatt ulovlige arbeidsplaner

Politiets Fellesforbund Øst representerer over 50 sivilt ansatte i Øst politidistrikt, som krever tilbakebetalt lønn og overtidsbetaling. De ansatte mener de utsettes for pågående brudd på arbeidsmiljøloven.

Politimester i Øst politidistrikt Cecilie Lilaas-Skari trues med søksmål.
Politimester i Øst politidistrikt Cecilie Lilaas-Skari trues med søksmål.
Publisert Sist oppdatert

I midten av januar sendte Politiets Fellesforbund Øst (PF Øst) krav om etterbetaling av lønn og overtidsbetaling på vegne av en rekke sivilt ansatte til Øst politidistrikt.

Brevet er adressert til politimester Cecilie Lilaas-Skari. Politiforum erfarer at det er snakk om over 50 ansatte og at enkelte krav kan bli på godt over 100.000 kroner. De ansatte jobber i passforvaltningen og på Felles straffesaksinntak (FSI).

Bakgrunnen er at de ansatte har arbeidet utover alminnelig arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser (AML) og hovedtariffavtalen i staten (HTA), ifølge kravet.

For lite lønn

For i motsetning til politiutdannende er ikke disse sivilt ansatte omfattet av særavtalen om arbeidstidsbestemmelser (ATB) i politietaten.

Dermed er det arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen som gjelder. Her er det satt en grense på henholdsvis 37,5 arbeidstimer i uka.

«XX (navn på ansatt, red.anmerkning) har dermed over tid jobbet etter en arbeidsplan som ikke er i samsvar med AML eller HTA, og hen har følgelig heller ikke fått den riktige betalingen for sitt merarbeid», skriver PF Øst i et av kravene, som er sendt til distriktet og som Politiforum har fått tilgang på.

Har sagt ifra før

Videre kommer det frem i kravet at det også tidligere er gitt «både muntlige og skriftlige innsigelser fra Politiets Fellesforbund angående videreføringen av ulovlige arbeidsplaner i Øst Politidistrikt. Spesielt bemerkes det at videreføring av den aktuelle turnusen fortsatt pågår, til tross for skriftlig informasjon til arbeidsgiver om pågående brudd på Arbeidsmiljøloven».

TIPS POLITIFORUM

Har du tips til denne eller andre saker? 

Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

Det understrekes også at arbeidsgiver ikke kan pålegge de ansatte å jobbe utover 37,5 timer i uka uten skriftlig avtale.

«Det eksisterer for øyeblikket ingen skriftlig avtale slik Arbeidsmiljøloven krever, og derfor burde XX (navn på ansatt, red.anmerkning) arbeidsplan vært praktisert i tråd med HTA §7. På bakgrunn av dette er det blitt utbetalt for lite i lønn og overtidsgodtgjørelse per arbeidet time utover alminnelig arbeidstid», heter det videre i kravet.

Det kreves tilbakebetalt lønn og overtidsgodtgjørelse for den enkelte tilbake til 1. januar 2022.

«Det bes om tilbakemelding fra arbeidsgiver på om kravet aksepteres innen 29.01.2024. For det tilfelle at kravet ikke aksepteres, vil det vurderes å ta saken videre for Forliksrådet og domstolene», skriver PF Øst avslutningsvis.

Økende behov

Kravet er ført i pennen av Per Otto Kolsvik, som er nestleder i PF Øst.

BRUDD: – Det er åpenbart at arbeidsgiver ikke har vært grundig nok med å sette seg inn i det lovverket og regelverket som regulerer dette, sier nestleder Per Otto Kolsvik i PF Øst.
BRUDD: – Det er åpenbart at arbeidsgiver ikke har vært grundig nok med å sette seg inn i det lovverket og regelverket som regulerer dette, sier nestleder Per Otto Kolsvik i PF Øst.

– De siste årene har vi sett en gradvis økning av ansatte i norsk politi, som ikke omfattes av ATB-avtalen, men som arbeidsgiver har et økende behov for at også jobber utover alminnelig arbeidstid, sier han.

Kolsvik trekker frem passkrisen, der en av løsningene var å utvide åpningstidene, og med det jobber de ansatte utover alminnelige arbeidstid.

 – Det er åpenbart at arbeidsgiver ikke har vært grundig nok med å sette seg inn i det lovverket og regelverket som regulerer dette. Da står man her og har avdekket brudd på arbeidsmiljøloven og arbeidsplaner som ikke er i tråd med hovedtariffavtalen, fortsetter han.

– Ikke gjort bevisst

Kolsvik bekrefter at PF Øst har sendt inn over 50 krav. Han har store forventninger til at de skal klare å løse saken utenfor domstolene.

– Jeg forventer at Øst politidistriktet og politimesteren fikser dette. Samt at man finner en god løsning der hvor de ansatte får betalt, hvis det viser seg at de har jobbet mer enn de skal. Da er det bare rett og rimelig at politidistriktet, som en ansvarlig arbeidsgiver, gjør opp for seg, sier han.

Kolsvik presiserer at det er arbeidsgivers ansvar.

– Når vi drøfter arbeidslister gjøres det i et såkalt partssamarbeid med tillitsvalgte og arbeidsgiver. Men vi skal aldri glemme at det er arbeidsgiver som er den profesjonelle part og har ansvaret for at de ansatte jobber etter tariffavtalen og det loven åpner for, sier han.

Kolsvik tror ikke dette er et bevisst spill fra distriktet for å spare penger.

– Jeg tror dette handler om et ønske og vilje om å levere godt og raskt, som da passkrisen kom. I ettertid ser man at man kanskje burde ha brukt noe mer på hvordan dette skal reguleres og gjøres, avslutter han.

–  Arbeidsplanen har vært risikovurdet

I en e-post til Politiforum skriver Merete Beck at Øst politidistrikt kan bekrefte at de 17. januar mottok krav om etterbetaling av lønn og overtidsbetaling for flere ansatte som arbeider til ulik arbeidstid/turnus ved Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Øst politidistrikt.

Beck er fungerende enhetsleder for FUF i Øst politidistrikt.

«Arbeidsplanene for ansatte i Øst politidistrikt er til enhver tid gjenstand for drøftinger med fagforeningene i tråd med Hovedavtalens og Hovedtariffavtalenes bestemmelser», heter det videre i e-posten.

Videre skriver Beck at Politiets Fellesforbund Øst fremmet innsigelser mot gjeldende arbeidsplan for ansatte ved FUF i november 2023, med bakgrunn i at det ikke forelå skriftlig avtale for gjennomsnittsberegning, og arbeidsplanen var basert på gjennomsnittsberegning.

«Det har tidligere ikke fremkommet innsigelser til arbeidsplanene i de skriftlige drøftingene av de konkrete arbeidsplanene med fagforeningene. Arbeidsplanene har også vært risikovurdert sammen med vernetjenesten. Arbeidsgiver og fagforeningene har i tiden etter dette sett på ulike løsninger for fremtidige arbeidsplaner, og er fortsatt i prosess knyttet til dette. Arbeidsgiver er også i dialog med Politidirektoratet knyttet til arbeidsplaner for sivile som ikke er underlagt ATB» skriver Beck videre.

Avslutningsvis skriver hun at arbeidsgiver er i saksbehandlingsprosess knyttet til de konkrete krav som er fremsatt, og vil gi PF Øst tilbakemelding innen fastsatt frist.

Powered by Labrador CMS