BLYTUNGT: Prøvene fra skytebanene skulle analyseres for en standard pakke med tungmetaller, men bly-konsentrasjonen var så høy at de forstyrret øvrige tester.

Åtte skytebaner gransket:

Ansatte utsatt for helseskadelige stoffer

En rekke av politiets innendørs skytebaner får hard medfart i en ny kartlegging. – Vi kan ikke utelukke at enkelte har fått forhøyet bly-konsentrasjon, innrømmer seksjonssjef Rune Pedersen ved HR-seksjonen i POD.

Publisert Sist oppdatert

I fjor bestilte Politiets Fellestjenester (PFT) en kartlegging av åtte av politiets innendørs skytebaner. Bakgrunnen var usikkerhet knyttet til om ansatte som vasket på skytebanene hadde blitt ekspo­nert for bly og andre helse- og miljøska­delige stoffer.

I tillegg påløp den samme risikoen for underleverandører av PFT, som hadde ut­ført oppgaver i de samme lokalene.

Multiconsult ble derfor hyret inn for å se på saken og gjennomførte kartleg­gingen i perioden september til oktober. Under kontrollene tok Multiconsult en rekke prøver som ble sendt til laboratoriet Eurofins for videre kartlegging av bly og andre tungmetaller.

Funnene overrasket selv det garvede laboratorieselskapet.

«Prøvene er i utgangspunktet analysert for en standard pakke med tungmetaller, men dessverre viste det seg at analyseme­todikken og valgt matrix fra laboratoriet ble forstyrret av at prøvene hadde svært høye forekomster av bly. Det var forventet høye forekomster, men laboratoriet beskri­ver konsentrasjonene i enkelte prøver som ekstremt høye», heter det i Multiconsult-rapporten som Politiforum har fått innsyn i.

Store deler av rapporten, som bærer navnet «Forurensing av bly og andre helse- og miljøfarlige stoffer på innendørs skyte­bane til politiet», er unntatt offentlighet.

Vi vet derfor ikke hva kartleggingen sier om hver enkelt skytebane, ei heller hvilke det er. Men Politiforum erfarer at det er snakk om skytebaner i politidis­triktene Oslo, Innlandet, Øst, Trøndelag, Nordland og Sør-Øst, samt hos Kripos.

Betydelig eksponering

De høye blyforekomstene i prøvene førte til at man valgte å prioritere bly-analyser på bekostning av analyser for andre stan­dard tungmetaller.

«Alle 19 prøvene som ble analysert i den­ne kartleggingen viser store mengder bly og en del andre helse- og miljøfarlige stoffer», oppsummeres det i Multiconsults sam­mendrag.

At det er høye verdier av bly, kobber sink og andre tungmetaller på en skyte­bane, er ikke helt uvanlig. Men det som ikke er like vanlig er at samtlige prøver, og da spesielt prøvene av svevestøvet, viste svært høye blyverdier.

Dette svevestøvet finnes over alt på skytebanene. På alle overflater.

«Dette svevestøvet finnes over alt på skytebanene. På alle overflater. Støvet lig­ger både foran på standplass, bak stand­plass og rundt kulefanger og blink», fort­setter Multiconsult i rapporten.

Alle de åtte skytebanene som er kartlagt har samme type støv, men i ulik mengde.

HÅNDFAST BEVIS: I en ny kartlegging kommer det frem at det er svevestøv «overalt» på en rekke av politiets innendørs skytebaner.

«Det er grunn til å anta at dette støvet lett kan virvles opp under alle former for aktivitet på en skytebane. Herunder ren­hold, vedlikehold og under skyting. Det er lett å få dette støvet på klær, hender og sko», skriver Multiconsult videre.

Det påpekes også at ubeskyttet kontakt med svevestøv sannsynligvis vil kunne gi betydelig eksponering for bly- og andre helse- og miljøfarlige stoffer.

«Det er vanskelig å se for seg at det er mulig å uføre arbeid eller utføre skyting i disse utvalgte skytebaner som er kartlagt her uten at en utsettes for forhøyede bly­verdier iht grenseverdiene om en ikke be­nytter tilfredsstillende verneutstyr», rap­porters det videre.

Det anbefales derfor en rekke tiltak som kan bidra til å redusere sannsynlig­heten for eksponering.

«Det er ikke noe grunnlag til å si at noen av de skytebanene bør stenges, forutsatt at det gjennomføres tiltak», står det i rappor­ten.

Dette er svevestøv

› Svevestøv består av små, luftbårne partikler som kan stamme fra forbrenningsprosesser, eller mekanisk slitasje. Svevestøv kan være både menneskeskapt og forekomme naturlig.

› I denne saken omtales blyholdig støv, som ifølge Multiconsults rapport ligger overalt på politiets skytebaner. Får støvet ligge helt i ro er det ikke farlig, men det skal lite til for at støvet virvles opp.

› Svevestøvet kan være helseskadelig å puste inn. Hvor farlig det er, avhenger av hvor mye en puster inn og hvor ofte.

› Blyforgiftning kan gi skade på beinmarg, nervesystem, lever, nyre og hormonproduserende organer. Hos gravide kan bly bli overført til fosteret og forårsake skader.

KILDE: FHI og Arbeidstilsynet

Dette må gjøres

Multiconsults forslag til tiltak er sanering av alle overflater og materialer som er forurenset på skytebanene, og som ikke er satt opp etter de nye kravspesifikasjonene for utforming av innendørs skytebaner.

KNUSKTØRT: Her har det helseskadelige støvet lagt seg rundt kulefangerne.

Det ble også avdekket at ikke alle lokalene blir rengjort like ofte, og at det bidrar til spredning av ekstra mye støv. Også ødelagte overflater, som lydabsorberedende plater, anbefales det at byttes ut. For også her ble det ble funnet materialer med høy konsentrasjon av bly.

Det trekkes også frem at politiet bør installere tidsur på ventilasjonen, som bør stå på 1-2 timer etter endt skyting. Dette for å lufte ut mest mulig av den delen av svevestøvet som kan sveve rundt i lang tid.

«Det må iverksettes rutinemessig og tilfredsstillende renhold på alle skytebaner som er i bruk. Alle overflater må rengjøres jevnlig. Ammunisjon uten blyholdig tennhette og helmantlet prosjektil skal i teorien ikke medføre forurensing av bly. All bruk av ammunisjon som gir forurensing til lokalet vil gi utfordringer også i ettertid. Renhold kan forebygge dette noe. Men det skal være effektiv renhold i lokaler der det benyttes blant annet blyholdig tennhetter må alle overflater rengjøres systematisk og forholdsvis ofte», rådes det videre.

Multiconsult presiserer at «instrukser på de skytebaner der brukerne selv skal koste og gjøre rent, må opphøre», og at renholdet og vedlikeholdet må gjennomføres av personell med kompetanse og tilfredsstillende utstyr.

Multiconsult anbefaler også at alt av unødig utstyr ryddes ut fra skytebanen. Samt at håndvask alltid er tilgjengelig ved inngangen til skytebanen. Videre bør «absolutt» all mat, drikke og snus unngås på skytebanen.

«For alt personell som kan benytte beskyttelse, må det brukes: hansker, støvmaske P3, engangsdress og overtrekk over sko. Det kan vurderes om en skal forby all bruk av ammunisjon med blyholdig tennhette og/eller annen ammunisjon som ikke har heldekkende kobbermantel», heter det videre.

VIKTIG Å FOREBYGGE: Blyforgiftning kan gi skade på bein­marg, nervesystem, lever, nyre og hor­monproduserende organer. Hos gravide kan bly bli ført over til fosteret og for­årsake skader, sier Lena Blomdahl i Arbeidstilsynet.

Krav til kartlegging

– Det kan være helseskadelig å puste inn blyholdig støv. Hvor farlig, er avhengig av hvor mye en puster inn og hvor ofte, sier senioringeniør Lena Blomdahl i Arbeidstilsynet.

Hun konstaterer at det «dessverre» er høy forekomst av deponert støv, som inneholder store konsentrasjoner av bly og andre metaller, på politiets skytebaner. Blomdahl forteller at bly ikke omsettes i kroppen, men kan hope seg opp og forår­sake organskade.

– Blyforgiftning kan gi skade på bein­marg, nervesystem, lever, nyre og hor­monproduserende organer. Hos gravide kan bly bli ført over til fosteret og for­årsake skader. Derfor er forebygging av blyforgiftning viktig, forklarer seniorin­geniøren.

I likhet med Multiconsult, trekker Blomdahl frem at det vil være stor risiko for at støvet virvles opp under aktiviteter i og rundt skytebanene.

– Og det vil medføre en økt risiko for inhalering av blyholdig støv. I tillegg vil blyholdig støv på flater gi økt risiko for hudkontakt og derigjennom opptak gjen­nom huden, og oralt, trekker hun frem.

Slik kan blyeksponeringen skje på skytebanene innendørs:

› Innånding av blydamp ved skyting hvis det benyttes blyholdig tennhette, eller innånding av svevestøv som inneholder bly.

› Oralt, via mat og snus som er forurenset av bly fra urene hender og/eller urene overflater der mat har kommet i kontakt med.

› Kontakt med støv som inneholder bly som igjen er forurenser klær, utstyr hår og hud. Dette tas med videre på arbeidsplassen og til slutt hjem til den enkelte.

› Tobakksrøyking i lokalet og/eller med urene hender kan også gi eksponering for blydamp da støv fra fingre eller luft blir oppvarmet via sigaretten og inhalert som damp sammen  med tobakksrøyken.

KILDE: Rapporten Forurensing av bly og andre helse- og miljøfarlige stoffer på innendørs skytebaner til politiet.

Skal gjennomgå helseundersøkelser 

Det er i dag et krav at arbeidstakere som kan bli utsatt for bly, som skyteinstruktø­rer og andre som arbeider på skytebaner, skal gjennomgå helseundersøkelse med måling av blyinnholdet i blodet.

– Det er krav til arbeidsgiver å kartleg­ge og kunne dokumentere forekomst av forurensinger i arbeidsatmosfæren. Det betyr at det kan være behov for å gjen­nomføre målinger av bly i luften. I tillegg er det krav til arbeidsgiver om å sørge for regelmessige blodprøvetakinger av aktu­elle arbeidstakere. I utgangspunktet skal det måles hver tredje måned, fortsetter hun.

Avslutningsvis trekker hun frem at det kan være hensiktsmessig at andre som ikke anses som arbeidstakere, og som ofte bruker slike skytebaner, jevnlig kontrol­lerer eventuell blyeksponering med slik prøvetaking.

Nasjonal kartlegging

PFT er ikke kjent med at hverken ansatte eller underleverandører har blitt syke som følge av mulig eksponering. I en e-post skriver avdelingsdirektør Erik Tre­hjørningen og HMS-leder Live Bjørnt­vedt Fredriksen følgende:

TIPS POLITIFORUM

Har du jobbet på en av politiets innendørs skytebaner og har tips i saken? 

Ta kontakt med Politiforums journalist på e-post oda@pf.no eller tlf. 92 05 15 45, gjerne via den krypterte meldingstjenesten Signal.

«PFT tar arbeidsmiljø på alvor og jobber kontinuerlig med tiltak som skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I forbindelse med risikovurderinger av arbeidsforhol­dene i seksjon for Facility management (FM) i Politiets fellestjenester høsten 2021, ble det avdekket et behov for å ytterligere kartlegge arbeidsforholdene til våre med­arbeidere og underleverandører som ut­fører oppgaver på innendørs skytebaner/ skytehus. Dette med tanke på eksponering for bly og andre tungmetaller.»

I samarbeid med HMS-leder, foretok FM-seksjonen en større kartlegging med bistand fra innleid yrkeshygieniker i 2022.

«Da usikkerheten knyttet til eksponerin­gen ble vurdert som høy, ga vi pålegg om bruk av verneutstyr og andre vernetiltak for alle medarbeidere og underleveran­dører som utfører arbeid på skytebaner/ skytehus. Disse nødvendige tiltakene har vi beholdt for medarbeidere og underleve­randører etter at rapporten forelå

MÅ RYDDE: Multiconsult anbefaler at politiet rydder bort alt som ikke må være på skytebanen. Støvet samler seg på gjenstandene.

Orienterte POD

Da resultatet av PFTs kartlegging var klar, ble HMS-seksjonen i Politidirekto­ratet (POD) og hovedverneombudet i po­litiet informert.

«Hensikten var å løfte informasjonen til øverste hold i etaten da vi var bekymret for at arbeidsmiljøforholdene, som ble av­dekket ved de utvalgte banene, også kunne være en utfordring ved andre skytebaner og påvirke flere medarbeidere i etaten», skri­ver Trehjørningen og Bjørntvedt videre.

Etter dette, ble det foreslått et nasjo­nalt, tverrfaglig prosjekt for å kartlegge de mange aspektene ved innendørs skytetre­ning og opphold på skytebaner/skytehus, opp mot den risikoen og de gevinstene dette gir.

«Hva gjelder HMS blir skytetrening om­talt både som et HMS-tiltak i seg selv, men som det dessverre er knyttet en HMS-usik­kerhet til hva gjelder eksponering for hel­se- og miljøskadelige stoffer. PFT har gitt en tilbakemelding til POD på et foreløpig mandat for et slikt tverrfaglig prosjekt», skriver de avslutningsvis.

Må følges opp

Hovedverneombud Audun Buseth i poli­tietaten, synes det er bra at PFT har satt søkelyset på etatens skytebaner og risiko for eksponering av bly som kan gi helse­skader.

MÅ GJØRES NOE MED: - Stikkprøvene viser at det kan være til dels høye verdier, sier hovedverneombud Audun Buseth i politiet.

– Stikkprøvene viser at det kan være til dels høye verdier. Disse skytebanene må det gjøres noe med. Det betyr i praksis sa­nering/rengjøring. I tillegg må brukere av skytebanen få nødvendig informasjon slik at de kan forebygge og redusere risiko for helseskadelig påvirkning, sier han.

Buseth trekker frem at dette spesi­elt gjelder personell som oppholder seg på skytebanen over lengre tid og de som utfører renhold.

– Noen tiltak er enkle å iverksette som riktige rutiner for renhold, vask av hender og eventuelt klær, ikke spise på skytebanen, bruk av verneutstyr, og så videre. Andre tiltak, som sanering og nedvask, tar mer tid og koster penger, men må også gjennomføres, fortsetter han.

Buseth presiserer at det er viktig at dette arbeidet følges opp.

– Det vil være konkrete vurderinger av hver enkelt skytebane som avgjør om de fortsatt kan brukes, og på hvilken måte, eller om det må en større rengjøring til. Samtidig må politiet sørge for å ha tilgang på skytebaner for nødvendig trening, uten at de utsetter arbeidstakerne for helsefare, avslutter han.

Seksjonssjef Rune Pedersen i HR-seksjonen i POD sier at alle kartlegginger som viser et risikonivå som kan utfordre et forsvarlig arbeidsmiljø, tas på alvor.

FØLGES OPP: - Vi anerkjenner at politiet har flere uavklarte risikofaktorer knyttet til eksponering for bly og andre helse- og miljøskadelige stoffer, sier seksjonssjef Rune Pedersen i HR-seksjonen i POD

«Tidligere utførte helsekontroller har ikke, etter den kommunikasjonen POD har hatt med politidistrikt og særorgan, påvist farlig forhøyet blykonsentrasjon i blodet hos ansatte. I noen avdelinger forekommer verdier noe over bakgrunnsnivå uten at de er såpass forhøyet at tiltak må gjøres. Med bakgrunnsnivå mener vi lave verdier slik som man finner i normalbefolkningen som ikke er eksponert for bly», skriver han i en e-post.

Pedersen avviser at POD har registrert tilfeller der ansatte har blitt syke eller har tydelige symptomer på blyforgiftning. Videre understreker han at ved eventuelle funn/forhøyede verdier vil den ansatte bli fulgt opp lokalt av arbeidsmedisiner i bedriftshelsetjenesten.

«Vi anerkjenner at politiet har flere uavklarte risikofaktorer knyttet til eksponering for bly og andre helse- og miljøskadelige stoffer ved opphold og utførelse av arbeid/skytetrening på innendørs skytebaner/skytehus og kan ikke utelukke at enkelte har fått forhøyet blykonsentrasjon», vedgår Pedersen.

Av beredskapshensyn vil ikke POD opplyse om hvor mange innendørs skytebaner det er totalt i politiet.

– Vil POD pålegge politidistriktene å gjennomføre tiltakene som er foreslått?

«POD anbefaler at de strakstiltak som er foreslått; gjennomføres. I de tilfeller der dette ikke er mulig å gjennomføre dette skal det utarbeides lokale risikovurderinger», svarer Pedersen.

Følger anbefalingene

Selv om Politiforum er nektet innsyn i hva kartleggingen av de ulike skytebanene vi­ser, har vi bedt de ulike enhetene om å kommentere sammendraget i rapporten. Dette svarer de ulike.

MÅ OPPHØRE: Multiconsult presiserer at «instrukser på de skytebaner der brukerne selv skal koste og gjøre rent, må opphøre», og at renholdet og vedlikeholdet må gjennomføres av personell med kompetanse.

«Kripos har fulgt opp anbefalingene som ble gitt i rapporten fra Multiconsult, og er opptatt av helsen og sikkerheten til våre ansatte. Derfor er tiltak igangsatt. Ut over dette må vi henvise til POD og PFT for spørsmål om oppfølging av rapporten», skriver seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i kommunikasjonsavdelin­gen til Kripos i en e-post til Politiforum.

Øst politidistrikt opplyser i en e-post om at distriktet har innendørs skytebaner som er i bruk.

«Disse banene er godkjent til innendørs skyting med de rutiner og krav som følger til renhold, ventilasjon og øvrige HMS-krav. Andre innendørsbaner er stengt for bruk inn til videre. Det er vurdert ulike tiltak, men på grunn av den utfordrende økonomiske situasjonen i politiet, er dette satt på vent», skriver Erik Ulfeng Hansen, seksjonsleder eiendom, materiell og IT i Stab for virksomhetsstyring.

Følger opp

Også i Trøndelag har politidistriktet innført de anbefalte strakstiltakene.

«Vi vil følge opp eventuelle nye tiltak som anbefales av Politidirektoratet», skri­ver rådgiver Audun Hoem Musinoi Ha­gen i kommunikasjonsavdelingen i politi­distriktet i en e-post til Politiforum.

Fungerende FOT-leder i Innlandet po­litidistrikt, Jan Egil Gilberg, sier distriktet har lest rapporten til Multiconsult.

«Vi har fulgt opp anbefalingene gitt i rapporten. Vi er opptatt av HMS og har justert instruks for bruk av skytebane», skriver han i en e-post.

Det har også Nordland politidistrikt gjort.

VIRVLES OPP: Svevestøvet er ufarlig dersom det får ligge helt i ro, men det er lite som skal til før det virvles opp.

«Vi er kjent med rapporten og vurderer ulike tiltak for å redusere eksponeringen til de som benytter skytebanene», skriver senior kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen i en e-post til Politiforum.

- Har ikke tilgang til rapporten

Mens seksjonssjef Louise Elenora Grorud ved HMS-seksjonen i Oslo politidistrikt sier at distriktet gene­relt tar alle kartlegginger innen hel­se, miljø og sikkerhet på alvor.

 «Oslo politidistrikt har ikke tilgang til rapporten, men har fått et notat fra POD som sammenfatter funnene og skisserer tiltak for å redusere risiko. Kartleggingen det vises til omfatter ikke skytebaner som i dag benyttes av ansatte ved Oslo politidis­trikt, med unntak av èn», skriver hun i en e-post.

Videre sier Grorud at denne skyteba­nen ifølge PFT er grundig kartlagt og utformet på best mulig måte, for å unngå eksponering for alle brukere og ansatte.

«Målingene viser at det jevnt over er tilfredsstillende forhold på skytebanen for både brukere og renholdere. Dette funnet bekreftes av egne målinger gjennomført av Norconsult på vegne av OPD, der man også har målt eksponering på kropp og i brukernes innåndingssone», avslut­ter hun.

Det har ikke lykkes Politiforum å få en kommentar Sør-Øst politidistrikt.

Powered by Labrador CMS