Frist: 15. Oct

Politioverbetjent/risikoanalytiker- Prosjekt November

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeider

Prosjekt November: https://www.regjeringen.no/contentassets/30a5d3d0a34d47c7a324688eeb10d2c2/nova-rapport-8-2019-k.pdf

 

Arbeidsoppgaver
 • foreta risikovurdering i saker som omhandler vold i nære relasjoner ved hjelp av  risikobedømmingsverktøy
 • ved tverrfaglig samhandling identifisere riktig forebyggende tiltak og igangsette disse ovenfor trusselutsatte og trusselutøver ved hjelp av polisiære tiltak, kompetanse i egen seksjon og ressurser hos eksterne samarbeidspartnere
 • veilede medarbeidere på seksjonen ved erfaringsoverføring og kompetansedeling av "Prosjekt November-modellen"
 • bidra til kompetansedeling og kompetanseheving i fagfeltet gjennom å holde innlegg, foredrag, svare ut problemstillinger fra fagpersoner, gi innspill til høringer og delta i tverrfaglige arbeidsgrupper
 • være en aktiv deltager i seksjonens øvrige arbeid 
Kvalifikasjoner:
 • bestått grunnutdanning ved politi(høg)skole
 • gjennomført kurs i risikoverktøyene SARA  og PATRIARK
 • du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • du må kunne sikkerhetsklareres  for  "HEMMELIG" jfr.  Sikkerhetsloven 

Ønskelig: 

 • utdanning/kurs innen fagfeltet etterforskning, spesielt etterforskning av familievoldssaker
 • utdanning/ kurs innen analyse
 • utdanning/  kurs innen kulturforståelse  
 Erfaring:
 • bred erfaring fra politiet og kjennskap til politiets organisering og arbeidsmetoder. Erfaring fra politiet kan kompenseres av særlig relevant erfaring utenfor politiet   
 • erfaring fra arbeid med voldsrisikovurdering og håndtering av saker innenfor vold i nære relasjoner
 • erfaring fra etterforskning av familievoldssaker 
 • erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig arbeid  
 • god kjennskap til og bruk av politiets systemer/generelt gode IT kunnskaper
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk. Fordel med språkkunnskaper utover dette                                          
    
Personlige egenskaper
 • gode samarbeids- og kommunikative evner, særlig god muntlig fremstillingsevne
 • ønske om stadig faglig utvikling gjennom interesse for ny kunnskap innenfor fagfeltet
 • evne til å utarbeide kvalifiserte vurderinger og ta veloverveide raske beslutninger
 • være nytenkende, positiv og lojal
 • selvgående med evne til å ta nødvendige grep innenfor avklarte rammer         
Vi tilbyr
 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som Politioverbetjent SKO 0287, p.t. kr 605.500 - 627.700 brutto pr. år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer info)
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden       

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.  

Rolf Krokene
Fungerende leder - Prosjekt November
 458 75 536
 Rolf.Krokene@politiet.no
 
Cathrine Lise Saroea
Politioverbetjent
 404 49 122
 Cathrine.Lise.Saroea@politiet.no
 
Vakttelefon Prosjekt November
  22 66 89 40
Gå til søknadsskjema
Til toppen