Ledige Stillinger

Fag- og opplæringsansvarlig / etterforskning Oslo Politidistrikt

Fag- og opplæringsansvarlig / etterforskning Oslo Politidistrikt

Det er opprettet en ny funksjon i fagstab som politioverbetjent/spesialist med fag- og opplæringsansvar (FOA) i distriktets fagutvikling og fagforvaltning på etterforskning. Stillingen skal i tillegg inngå i nasjonalt fagnettverk innen etterforskningsfeltet. Som FOA skal du legge til rette for utvikling og etablering av kunnskapsbasert erfaringslæring, hvor systematisk evaluering og tilbakemelding er sentralt. FOA legge til rette for obligatorisk årlig opplæring for etterforskere. Du vil være en pådriver i utvikling og oppfølging av nasjonale faglige retningslinjer og prosedyrer.

Avdelingsdirektør

Avdelingsdirektør

Tolletaten er en viktig samfunnsbeskytter og grenseetat der hovedoppgaven er å verne samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legge til rette for korrekt og effektiv varefl yt over grensene. Vi tilbyr spennende og krevende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.

Til toppen