Arkiv

Fant 88 artikler om emnet Fagartikler [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Strategisk toppledelse i politiet?

Lite handlingsrom og manglende strategisk ledelse utfordrer beslutningsprosesser i politidistriktets toppledelse, skriver Johannes Sjo Steinsvåg, politioverbetjent ved PHS og Lena R. Tomren, politibetjent ved Oslo politidistrikt.

MENINGER: Det operative politiets portvoktere

Operasjonssentralens beslutninger om hvordan de håndterer innkommende meldinger, bygger på komplekse prosesser.

MENINGER: Blir mistenkte «Gjort kjent med saken» slik lovkravet tilsier?

Dilemmaet: Hvor mye skal mistenkte få vite før avhøret starter av avhørstaktiske årsaker? Hvor mye har mistenkte lovkrav på å få vite?

MENINGER: Tankesett og beslutninger i skarpe, operative situasjoner

Kan bestemte måter å tenke på påvirke kvaliteten på beslutningene man tar i skarpe, operative situasjoner? Det skal et nytt forskningsprosjekt undersøke.

MENINGER: Samlokaliserte 110-, 112-, og 113-sentralene: - Vi løser felles oppdrag bedre

Vår erfaring er at samlokalisering av alle de tre nødetatene bidrar til forbedret samvirke mellom etatene. Nærhet til hverandre løfter kvaliteten.

MENINGER: Kan mobbing være drap?

Mobbing er aggressiv atferd rettet mot en person – et overgrep med intensjon om å skade. I ytterste konsekvens kan det koste offeret livet. Kan mobbing være drap?

MENINGER: Politiet gir stadig oftere begrenset politimyndighet til ansatte uten politiutdanning

2500 personer er tildelt begrenset politimyndighet. Det gir rettigheter, men også plikter som handlingsplikt og varslingsplikt. I dag er grensene uklare for hvor og når politimyndigheten gjelder, skriver Per Håkon Sand.

MENINGER: Politiet bør automatisere datafangsten

I dag møter et analogt og lokalt forankret politi virkningene av den globale informasjonsalderen. Dette utfordrer allerede nå en etat med en noe utdatert tilnærming til informasjonsbehandling.

MENINGER: Ny DNA-teknologi: Alle kan identifiseres

Nå er det mulig å identifisere hvem et biologisk spor stammer fra, selv om personen ikke allerede finnes i politiets DNA-register.

MENINGER: Å tenke sakte på det digitale hurtigtoget

Kompetanse utover politifaget er nødvendig for å utnytte teknologien på en klok måte, og for å forstå konsekvenser av borgernes teknologibruk som ender som politisaker.

Hvordan kan mellomledere tilrette­legge for kunnskaps­deling når det blir geo­grafiske avstander?

En endring i politiets struktur som en følge av nærpolitireformen betyr at medarbeidere og ledere ikke nødvendigvis er fysisk lokalisert på samme sted. For politiet som en hierarkisk politiorganisasjon kan dette være en utfordring.

MENINGER: Hvordan politiledere lærer å lede

Ledelse er praksis og ledelse læres gjennom å praktisere som leder – men hva betyr det?

MENINGER: Svenske tilstander i Oslo - kun fryktretorikk

Gjengkriminalitet og skyting i Oslo har preget politikk, media, samfunn og folk det siste drøye halvåret. Noen beskriver utviklingen som svenske tilstander og skylder på innvandring. Er denne sammenligningen holdbar?

MENINGER: Statens pensjonskasse redegjør: Dette er reglene for yrkesskader

Når du er ansatt i Politi- og lensmannsetaten er du dekket av yrkesskadeforsikring, uavhengig av hvilken stillingsstørrelse du har. Yrkesskadedekningen har du i NAV og SPK.

MENINGER: Profesjonelt politiarbeid ved bruk av «Stopp og sjekk»: Hva er det og hva krever det?

Politiets egne undersøkelser viser at noen deler av befolkningen stoppes og sjekkes mer enn andre og at deler av befolkningen har mindre tillit til politiet enn andre innbyggere.

MENINGER: Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?

I motsetning til mange andre yrker, jobber kvinner i politiet i liten grad deltid. Vår forskning tyder på at kvinnene som søker seg til politiyrket allerede i utgangspunktet er mindre innstilt på å jobbe deltid, og sterkere dedikerte til yrket enn sykepleierne.

MENINGER: Ikke fall for fristelsen til å snoke i registrene!

Skriver advokaten.

MENINGER: Politiarbeid på stedet mangler opplæring om æresbasert vold

Betydningen av kulturforståelse i etterforskningens initialfase.

På jobb når det smeller

Jan Henrik Pappas skriver om den vanskelige beredskapen.

Ser du feilen på de nye sperrebåndene?

Politidirektoratet og Politiets fellestjenester burde ha viet politiets nye sperrebånd litt mer oppmerksomhet, skriver statsadvokat Stein Vale.

MENINGER: De fleste som deler overgrepsbilder har lite datakunnskap - her skal våre nyutdannede gjøre en forskjell

Behovet er stort for å øke kompetansen på digitalt politiarbeid, skriver Robert Furuhaug fra PHS.

MENINGER: Varslingssaker er vanskelige å håndtere riktig: Lider politiet av læringsangst?

I etterkant av Monika-saken har det kommet kraftig kritikk mot politiledelsens håndtering av varselet.

Hvilke rettigheter har ektefelle og barn når et medlem av Statens Pensjonskasse dør?

Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) sammen med Folketrygden danner grunnlaget for en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Har du vurdert når du skal gå av med pensjon?

Vet du hvilke muligheter du har?

Er det skadelig å delta i politiavhør?

Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning.

Politistudentene er positive til bevæpning

Mer enn ni av ti studenter er positive til bevæpning av politiet. Dette er en tydelig holdningsendring siden sist gang studentene ble spurt, i 2013.

Blir ikke politi for heltestatus

Ny forskning avviser at politistudenter ønsker å bli politi fordi de søker action, adrenalinkick og heltestatus.

Migrasjon, menneskehandel og menneskesmugling

Begrepene kan være forvirrende.

Bruk av mageleie og halsgrep i forbindelse med pågripelser

Både mageleie og halsgrep brukes i ulik grad av politiet for å få kontroll på personer. Følgende må du være klar over.

Når skal politiet ta innover seg at det eksisterer et kulturproblem i etaten?

Overskriftene om kvinner, politi, Politidirektoratet, ansettelser og kultur har vært mange de siste dagene.

Fornying og forbedring av politiets ledelsespraksis

De største ledelsesutfordringene politiet nå står overfor er å sette opp tempoet ganske betydelig for strategisk og operativ fornyelse.

Blir politiet etterdiltere i eget felt?

Om kompetanse, makt og tilgang i det polisiære feltet.

Samvirke mellom nødetater: «Mange hadde problemer med å forklare hva samvirke er»

Nødetatene har flere ganger fått kritikk for at samvirke mellom dem ikke er godt nok under oppdragsløsningen. Men hva innebærer egentlig det?

Mellomledere i politiet og deres lojalitet

I politiforskning er mellomlederen omtalt som endringsnøkkelen i organisasjonen. Men hvordan lojalitetsforventinger knytter seg til oppgaveløsning er ikke undersøkt.

Fra legalist til Dirty Harry – politistudenter og nyansattes syn på politirollen

Politirekruttenes syn på politirollen endres lite i løpet av den tiden de er under utdanning. Imidlertid ser det ut til at de blir mindre legalistiske og mer positive til Dirty Harry-inspirerte arbeidsmetoder når de kommer ut i jobb.

Fryktkulturen i politiet

De som belønnes i politiet, er de som sitter stille i båten.

Nye perspektiver i voldtektsdebatten

Twitter-tagene #1av100 og #jegharopplevd viser ikke rettstatlig fallitt. De viser et samfunn med et konfliktfylt seksuelt samhandlingsfelt og overforbruk av rettsbegreper, skriver Marianne Sætre.

Med rett til å bite?

Hvordan hundeføreren opererer i balansegangen mellom effektivitet og legalitet i sin hverdag synes i betydelig grad å være overlatt til eget personlig skjønn.

Klare for virkeligheten?

Det er delte meninger om utdanningen blant studentene ved Politihøgskolen (PHS).

Hvor ble det av satsingsområdet kultur?

Er det mulig og nødvendig med en enhetlig kultur i politiet, og kan man endre kultur?

Bekymring er bra for barn og ungdom

De aller fleste av oss ønsker færrest mulig bekymringer i våre liv. Men det er en bekymring vi må ta vare på: Det inderlige ønsket om at våre barn og ungdommer ikke havner på skråplanet.

Endringskraft i fellesskap - fra «en til en»-ledelse til ledelse av grupper

Politiet er i endring. Ny organisering er foreslått. Hva kan ledere gjøre for å forløse medarbeidernes ideer, integrere disse, og samle mennesker om veien videre?

Når det uvirkelige blir virkelig

En studie av politiets innsatspersonell i Hordaland og Sør-Trøndelag.

Avhør med avvikende spørsmålsgjengivelse

En avhørsrapport er en skriftlig gjengivelse av det muntlige avhøret. Men er det samsvar mellom det som står i rapportene og det som sies i avhøret?

Politistudenters karriereønsker: Menn ute, kvinner inne?

Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.

Familievold er ikke en konflikt som politiet skal mekle på stedet

Denne artikkelen framhever betydningen av at politiet ser at familievold handler om alvorlige overgrep.

Øvelse gjør mester

Noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten.

Er manglende vandelskontroll en sikkerhetsrisiko i politidistriktene?

Er det en sikkerhetsrisiko at politidistriktene ikke har noe hjemmel til vandelskontroll av eksterne aktører på lik linje med personer som ansettes i politiet?

Fortellinger, småprat og kunnskapsdeling

Politiledere bør delta i og derved påvirke småpraten med sine medarbeidere, skriver høgskolelektor Rune Glomseth i denne fagartikkelen.

Politivirksomhet på anbud

Påvirker veksten i vaktbransjen statens evne til å gi sikkerhet og beskyttelse for befolkningen?

Fant 88 artikler. Viser 1–50.

Emner

Til toppen