Arkiv

Fant 712 artikler om emnet Debattinnlegg [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: «Birgitte-saken er en sak det er mulig å oppklare»

I alvorlige saker hvor det er lite bevis, skjer det noen ganger at «troens overbevisning» får feste hos etterforskningsledelsen.

MENINGER: Stadig færre kriminalitetsutsatte tar kontakt med hjelpeapparatet

Opprettelsen av støttesentrene har medført rasering av et velfungerende tilbud som har gjort at langt færre kriminalitetsofre får den hjelpen de trenger og fortjener.

MENINGER: Et stort, globalt årlig landemerke markeres 17. mai

«Sett et klistremerke på inngangsdøren til politihuset eller i et bilvindu, mal en vegg inne på politihuset i regnbuefarger. Små aktiviteter kan gjøre en stor forskjell», skriver Bård Stensli, i i Politiets Fellesforbunds sentrale Likestillings- og mangfoldsutvalg.

MENINGER: Politiet er forberedt

PFT er sikret tilgang på mer utstyr fremover, gjennom de sentrale rammeavtalene, og vi er forberedt for neste fase.

MENINGER: Ikke nedleggelse av UP i nord

Det omtalte prøveprosjektet hvor UP-mannskap er innlemmet i ordinær polititjeneste i Nord-Troms og Finnmark er ikke noe prøveprosjekt for å legge ned UP.

MENINGER: Sigve sier:  Viktig med optimal beredskap nå og for framtida

For oss er det helt klart at de 400 stillingene må gjøres om fra midlertidige til faste stillinger. Det vil fortsatt være behov for disse dyktige politiutdannede når verden kommer mer i normalt gjenge igjen.

MENINGER: - Lite gjennomtenkt og vanskelig å gjennomføre i praksis

Politiet vil straffe ungdom hardere enn voksne.

MENINGER: Forslaget om avkriminalisering bør gjelde alle

«Denne normdanningen har ført til at brukere av alternative rusmidler utsettes for stigma, straff og utstøting også i nærmiljøet», skriver Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk.

MENINGER: - Et tilbud om en mulig ressurs på 1000 personer «gikk under radaren» i direktoratet

Jeg håper det er siste gang at jeg, som tidligere politiansatt opplever at min tidligere arbeidsgiver regner meg som «ubrukelig», og ikke ressurs, hvis det oppstår en ny krise i Norge.

MENINGER: Systemet er laget for å beskytte hverandre i stedet for å ivareta arbeidstakernes rettsikkerhet

Politidirektoratet, Sivilombudsmannen, og Arbeidstilsynet har alle myndighet til å gripe inn i slike saker. Jeg opplevde manglende inngripen som en legitimering av mobbingen.

MENINGER: Narkotikapolitiet bør tåle saklig kritikk

«De bør avstå fra å bruke illustrasjoner som knytter reformen til truende salgssituasjoner», skriver Kenneth Archtander Johansen, daglig leder i RIO.

MENINGER: Som politimester må jeg advare

Forslaget om avkriminalisering av narkotika bør kun omfatte de tyngste brukerne, og ikke ungdom under 18 år.

MENINGER: Et angrep på ytringsfriheten politiet er satt til å beskytte

Flere er redd for at oppfatningen innad i politiet om at selve debatten utgjør en del av kriminalitetsbildet, kan føre til praktisk overvåking av legitime og demokratisk nødvendige, samfunnsaktører.

MENINGER: La oss diskutere sak, ikke angripe meningsmotstandere

«Kritikken fra RIO faller på sin egen urimelighet, og vil være tydelig for enhver som ser helhetlig på bildebruken i kampanjen», skriver Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening.

MENINGER: Fysiske eksamener utgår: Krav i en krevende tid

«Det betyr ikke at alle krav er kastet over bord, eller at studentene ikke har fremvist tilstrekkelig kompetanse», skriver rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

MENINGER: Norsk Narkotikapolitiforening bør slutte med propaganda på rusfeltet

«Det er svært uheldig at NNPF bruker virkemidler som spiller på fremmedfrykt for å støtte krigen mot narkotika», skriver Kenneth Archtander Johansen, daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

MENINGER: Etter i lang tid å ha forespeilet befolkningen mer synlig politi, nevnes nå ikke slike utsikter

«Når politiet nå i stor grad har blitt borte for publikum, undres jeg om det er noen i dagens politiledelse som ofrer tanker på nivået av yrkesstolthet og arbeidsglede i vårt omreformerte politi?», skriver Einar Johan Nilsen, tidligere lensmann i Hemnes. 

MENINGER: Politi i krise

Fra å ha et forebyggende politi, har vi fått et reaktivt politi som strengt prioriterer hvilke oppdrag de kan respondere på og etterforske.

MENINGER: Sjeldent har jeg opplevd et sterkere fellesskap i politietaten for å skape trygghet i landet vårt, enn nå

De midlertidige stillingene må gjøres om til faste, selv etter krisen er over. Vi trenger dem alle.

MENINGER: Refleksjoner fra en erfaren barneavhører

Et hospiteringsopphold på Stine Sofie-senteret i Grimstad ga meg fornyet motivasjon til å fortsette kampen mot vold og overgrep mot barn.

MENINGER: Politiets håndhevelse av mishandlingsbestemmelsen

Straffelovens §282 og §283, som skal fange opp langvarig mishandling i hjemmet, er krevende å følge opp. En ny studie viser at suksess i stor grad er avhengig av at politiet er villig til å lete og grave etter bevis.

MENINGER: Varsko – troen på risikovurderinger kan bli en selvoppfyllende profeti

Politiet må ikke naivt omfavne en risikoorientert politimodell, men ha enkritisk vurdering av virkningene av en risikobasert politipraksis.

MENINGER: Lederskap i krisetider

I disse pandemitider utsettes samfunnet for krise med konsekvenser for nasjonen, næringsliv, familier og enkeltmennesker. Klokt og effektivt lederskap er en avgjørende faktor for å håndtere de beredskapsmessige trusler vi står overfor.

MENINGER: Sigve sier:  En spesiell situasjon for Norge

Sammen skal vi sørge forat vi som etat kommer oss styrket gjennom en pandemi, der politiet har klart å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen.

MENINGER: Nye kompetansekriterier – men hva med forebyggende?

Politiets primærstrategi skal være forebygging, men vi som jobber med faget ser igjen at vi blir glemt i en viktig sak.

MENINGER: Vedlikehold av samfunnskontrakten

Hva er egentlig ideen i å bruke store summer med skattepenger på å ha så god en utdannelse i en statlig etat, hvis ikke dette skal ses som en investering i og vedlikehold av samfunnskontrakten?, skriver Daniel Hegner Frantzen, arbeidsledig polititjenestemann.

MENINGER: Bør få faste stillinger - også etter at dette er over

«Vi trenger et oppegående politkorps til enhver tid. Det kommer flere kriser og staten må slutte å leke med folk», skriver Frode Hermann Bøe.

MENINGER: Koronaviruset: Kjære medmenneske, - det er nå det gjelder

Dette er starten på en global, nasjonal og lokal dugnad, som jeg heier på av hele mitt hjerte.

MENINGER: – Det er ingen fare for at kriminelle nettverk gis anledning til å vokse

Tonje Jevari i Foreningen for Human Narkotikapolitikk svarer Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

MENINGER: Hvorfor har vi så få kvinner i politibilene?

Jeg synes det er nedslående at vi kun har 17 prosent kvinner i patruljeavsnittene i Øst. Vi har et potensial vi ikke får utnyttet og som kunne ha gitt oss enda bedre polititjenester.

MENINGER: Norske arbeidsgivere er fortsatt for dårlige på å forebygge seksuell trakassering

Jeg ønsker at Ap tar jobben med å skape en arbeidslivspolitikk som bedre bekjemper og forebygger seksuell trakassering i arbeidsliv og organisasjonsliv, skriver Ove Sem, tidligere forbundssekretær i Politiets Fellesforbund.

MENINGER: - Straff øker sosiale skiller, og forsterker utenforskap for allerede marginaliserte grupper

Det gir ingen mening i å fortsette å «skrive ut mer av den medisinen som ikke virker», skriver Ivar Solum, medlem av LEAP og pensjonert forebygger i politiet.

MENINGER: Det mest sannferdige en politiker kan si om nærpolitireformen, vil faktisk være at han ikke så langt kan si noe sikkert

Det er ikke helt greit, at erfarne politikere tror at deres parti er bærere av mer sikre fakta og mer troverdig informasjon enn motpartens, i dette tilfelle; om politireformens skjeve eller rette gang.

MENINGER: Nærpolitireformen er en varslet fiasko

- Regjeringens skryt av nærpolitireformen ligner rosemaling av et vaklevorent skap. Den ene undersøkelsen etter den andre viser at færre politifolk er til stede lokalt, og politiet blir fjernere fra folk, skriver Emilie Enger Mehl (Sp).

MENINGER: Et HR ute av kurs

Politiets Fellesforbund har lenge vært tydelige på at vi har utviklet en personaloppfølging i norsk politi som er på feil kurs.

MENINGER: Ikke skyt på pianisten

- HR er på lik linje med virksomhetsstyring, etterforskning, påtale, forebygging, IKT og beredskap et fagområde vi trenger for å videreutvikle et moderne og kompetent politi, skriver syv politimestre i dette felles innlegget.

MENINGER: Ein fartssyndars hyllest til UP

Eg trur regjeringa har noko på gang. Regjeringa liker jo veldig godt å omorganisere, heilt uavhengig av kva risikoen ved omorganiseringa kan vera.

MENINGER: Ny politistasjon i Elverum: Har man ikke tenkt på samvirke mellom nødetatene?

Kan det være betimelig å spørre hvorfor det i det hele tatt er satt i gang en lokaliseringsprosess for politiet i Elverum? Er ikke valget selvsagt?

MENINGER: Engasjement - en energivampyr?

Engasjement utover studiene vil få deg til å tenke på andre ting enn skole. Jeg tror det er sunt for hodet å skru av skolebryteren av og til. Videre vil det kanskje også bety noe for ettertiden.

MENINGER: I det ferdige resultatet er nærmest ingenting lyttet til. Hva er poenget med å hente innspill da?

Dette var en dårlig inngang til 2020. Dersom involvering av ansatte og medbestemmelse skal ha en verdi, må vi oppleve at vi blir sett og hørt, skriver PF Sør-Øst.

MENINGER: Det handler om mye mer enn UEH og deres treningssted

Halvannen spalte i kronikken handler om UEH og treningsstedet. Resten av stoffet peker oppover og innover i distriktet, dette handler om en omfattende kultur, der ledelsen har et tungt ansvar.

MENINGER: Politiet og media

Hvis politiet som etat går offentlig ut og kritiserer kommunens folkevalgte politikere for hvordan de disponerer midlene, vil det være oppsiktsvekkende, kritikkverdig og ikke minst en utilbørlig innblanding i politiske vedtak, skriver Espen Jentoft, pensjonert politioverbetjent i Tromsø.

MENINGER: Krass kritikk av UEH-kulturen i Vest politidistrikt

I siste utgave av Politiforum kritiseres UEH-kulturen og ledelsen i Vest politidistrikt av to forskere som har undersøkt hvorfor ikke vi har flere kvinner i UEH. De treffer et sårt punkt, men funnene er delvis utdatert og tidvis unyansert.

MENINGER: Snakk høyt, Kenneth. Folk lytter

Gjelder ikke ytringsfrihet for politibetjenter? Denne typen sensur hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

MENINGER: Trusler uten konsekvenser

Siden 14. januar har det kommet hele 190 trusler om skoleskyting i Norge. Bak denne konstateringen ligger noen interessante poeng. Alvorligst er at politiet ikke avslører avsenderne. Hva skyldes det?, skriver lektor Steinar Larssen.

MENINGER: Du er ikke kommet til dekket bord, men til tomt bord. Lykke til!

Gratulerer som nyutnevnt justisminister. Det er enormt mye å ta tak i.

MENINGER: Hvem skal kalles inn til jobbintervju?

Arbeidsretten vektlegger viktigheten av å finne riktig arbeidstaker, og hvor kostbart det kan være for bedriften å velge feil.

MENINGER: Ville gitt totalberedskapen i Finnmark et stort løft

Politiet har nylig anskaffet flere nye helikopter. Slik jeg har forstått det, så har vi opsjon på ytterligere to. Hvorfor ikke la de være til felles bruk for nødetatene og Forsvaret i Finnmark?

MENINGER: Vi skal være glade vi ikke har dødsstraff i Norge

Tolkningen av blomsterspråket i Eirik Jensen-saken minner om konspirasjonsteorier og burde vært utenfor en rettsal, mener innleggsforfatter.

MENINGER: Fornærmedes krav på voldsoffererstatning kan avskjæres allerede på etterforskningsstadiet

Det er skjeldent gjengitt i politidokumentene om fornærmede er informert om at de kan nektes erstatning dersom hun eller han ikke krever erstatning tatt med i en eventuell straffesak.

Fant 712 artikler. Viser 1–50.

Til toppen