Arkiv

Fant 85 artikler om emnet Politijuss [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Suspensjon – å bli tatt midlertidig ut av tjeneste

Etter vårt skjønn benyttes suspensjon i større utstrekning enn nødvendig ut fra virksomhetens eller tjenestens behov, og i enda større grad uten at bevisene for en adferd som kan medføre avskjed er sterke nok.

MENINGER: Politiets håndtering av politiske markeringer

Politiet har i praksis bare adgang til å nekte en politisk markering når den vil bli gjennomført med ulovlige midler som vold og skadeverk.

MENINGER: Hvem bestemmer hvis du ikke kan?

Polititjenestemenn eksponeres for mange risikofaktorer i tjenesten som kan medføre alvorlig skade. Hvordan er du forberedt om «worst case scenario» skulle inntreffe og du mister evnen til selv å ta beslutninger i eget liv?

MENINGER: Spesialenheten intensiverer – ingen nåde for politifolk som søker i registrene

Jeg ser nå en fryktkultur bre om seg i flere politidistrikt, hvor polititjenestemenn vegrer seg for å benytte registrene i frykt for anmeldelse.

MENINGER: Oppskriften på en vilkårlig faktaundersøkelse

Å bruke en faktaundersøkelse som virkemiddel i den hensikt å bli kvitt en brysom varsler eller påvarslet ansatt, er intet mindre enn et skalkeskjul for å omgå det arbeidsrettslige stillingsvernet, skriver Berit Koksvik.

MENINGER: Hemmelig lydopptak av politiansatte

Selv om det er lovlig å ta opp samtaler man selv deltar i, kan publiseringen av dem være rettsstridig.

MENINGER: Med status som mistenkt har ikke polititjenestepersoner forklaringsplikt under etterforskning

Hovedregelen etter § 230 innebærer at tjenestepersoner i utgangspunktet ikke har forklaringsplikt for Spesialenheten. Men de bør – og ønsker å – bidra til sakens opplysning, skriver Berit Koksvik.

MENINGER: I sikkerhetssaker bortfaller rettighetene nærmest umiddelbart

Mange stillinger innen politiet forutsetter sikkerhetsklarering. Hvis klareringen tilbakekalles kan tjenestepersonen stilles i en svært svak arbeidsrettslig situasjon.

MENINGER: PU anmeldte transportledsagere,
men ble selv ilagt foretaksstraff

Politiets Utlendingsenhet (PU) ble selv straffet etter at de anmeldte tjenestepersoner til Spesialenheten, for brudd på regelverket om bruk av maktmidler.

MENINGER: Politiet og påtalemyndigheten utleverer
politiansattes personopplysninger
– alvorlige feil begås

Behovet for vern av identitet og personopplysninger må i det minste undersøkes, og de vanskelige vurderingene må gjøres.

MENINGER: Det er ingen lovbestemmelse som regulerer rettskrav på stilling

- Det er viktig at man i omstillingsavtaler også regulerer situasjoner hvor flere «konkurrerer» om en stilling, skriver Anniken Astrup.

Henlagt hos Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker behandler årlig flere hundre saker. Her er noen som er egnet for en viss lærdom – og en sak til en viss forundring.

MENINGER: Varsling til besvær

Varsling er ikke bestandig riktig virkemiddel når man er uenig med sjefen, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

MENINGER: Arbeidsgivers styringsrett

Fjerningen av skriftlig irettesettelse som ordenstraff i statsansatteloven, gir økt bruk av tjenstlige tilrettevisninger og midlertidige og varige omplasseringer.

MENINGER: Advokaten forklarer Sendte SMS om hvordan siktet burde forklare seg. Tjenestefeil, mener Høyesterett

Politiførstebetjent ble bøtelagt med 15.000 kroner for grovt å ha brutt sin tjenesteplikt.

MENINGER: Du har krav på en annen stilling hvis stillingen din bortfaller

Én av utfordringene i forbindelse med gjennomføringen av reformen, er hva som skal skje med en ansatt som opplever at stillingen bortfaller.

MENINGER: Advokaten forklarer: Anmeldt for ulovlig ransaking

Anmeldelser med påstand om ulovlig ransaking, brudd på taushetsplikten eller overdreven maktbruk under pågripelse, er blant de hyppigst forekommende sakene som Spesialenheten for politisaker etterforsker.

Kripos-sjefen overrasket over synkende kompetanse og ulikheter i politiets etterforskning

...og løfter fram et godt gammelt forslag for å bøte på problemet.

Spesialenheten overreagerte: Et førerkortbeslag til besvær

På fritiden stanset polititjenestemannen en bilfører han trodde var ruset.

MENINGER: Skriftlig irettesettelse er bortfalt som ordensstraff

Det er det utfordringer med, påpeker advokaten.

MENINGER: Når får du erstatning for en yrkesskade?

Folk flest er av den oppfatning at så lenge man har skadet seg på jobb, så har man fått en yrkesskade. Det er ikke bestandig tilfellet.

MENINGER: Hva er uaktsom kjøring under utrykning og hva er ikke det? Her er noen eksempler.

På julebordet som ellers gjelder den gylne regel: Oppfør deg som folk!

Hvor går grensen for hva ledelsen aksepterer av utskeielser på julebord, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

Fikk 1000 kroner i bot: Rettsmaraton over tre år og i tre instanser

Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten domfelte. Lagmannsretten frifant og Høyesterett opphevet.

MENINGER: Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten frifant

På forsommeren bisto advokat Jens-Ove Hagen en tjenestemann som opplevde opp- og nedturer i en sak som hadde utspring i en trafikkontroll. 

Hva betyr egentlig arbeidsteknikken «Tegn og symptom»

De fleste politifolk er godt kjent med metoden tegn og symptomer. Men hva er dette rettslig sett? Er det ransaking? Er det kroppslig undersøkelse? Er det fritt fram?

Mer makt til arbeidsgiver

Den 34 år gamle tjenestemannsloven er erstattet. Nå regulerer den nye statsansatteloven alt som har med politiansattes arbeidsforhold å gjøre. Politiets Fellesforbund er bekymret.

Påtalevedtak om påstått brudd på taushetsplikten

Påstått brudd på taushetsplikten er en gjenganger i anmeldelser som Spesialenheten har til behandling. Nedenfor vil jeg presentere tre saker fra 2016.

Utrykningskjøring med noen begrensninger

Hensynene bak adgangen til å kjøre utrykning tilsier at viktige «sperrer» som ellers gjelder i trafikken, er tillatt fraveket.

Sluttbehandling av skyteepisoden på Grønland i Oslo

Riksadvokaten tar ikke fornærmedes klage til følge. Saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Skyteepisoden på Grønland i Oslo

I fjor høst fant en tjenestemann det nødvendig å løsne et skudd mot en somalisk kvinne på Grønland i Oslo.

Hvilken informasjon om de ansatte kan arbeidsgiveren lagre?

I personalmappen lagres det informasjon om den ansatte som omfatter fødselsnummer, adresse, nærmeste pårørende mv. Dette er legitimt og nødvendig i alle ansettelsesforhold.

Stopp og sjekk av person på gaten

En ung tjenestemann i Oslo har sendt meg et spørsmål om hvor grensen går for når politiet, i forbindelse med en samtale med en tilfeldig person på gaten, kan foreta politimessige inngrep overfor vedkommende hvis situasjonen tilsier det.

Høyesterett: Polititjenestemann domfelt for utilbørlig opptreden

Dømt for utsagn mot arrestant.

Politimann frifunnet etter reflekshandling

I to rettsinstanser har jeg bistått en polititjenestemann som ble frifunnet for å ha slått en kvinnelig arrestant.

MENINGER: Etterforskning – sett med forsvarerøyne

Etter 16 år som politijurist byttet jeg beite og ble forsvarer. «Omplasseringen» har vært en meget interessant erfaring. Daglig er jeg nå i berøring med etterforskning – fra utsiden

Se opp! Dronene kan bli bevæpnet

En lovtvist utenom det vanlige gjør at amerikanske politidroner nå kan bevæpnes med ikke-dødlige våpen

Henleggelse av saker mot politimenn

Det iverksettes oftere etterforskning mot polititjenestemenn enn andre yrkesgrupper. Hva betyr det egentlig at Riksadvokaten henlegger etter bevisets stilling?

«Har jeg fått ordensstraff?»

Med jevne mellomrom mottar jeg dette spørsmålet fra medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF).

Hva hvis du blir skadet?

Politistudenters rettigheter og plikter – del 3.

Politistudenters rettigheter og plikter

Politiutdannelsen er 3- årig. I denne perioden har studentene forskjellige oppgaver. Dette er fra vanlig skolearbeid til så realistiske øvelser som mulig.

Fortrinnsrett og ventelønn

Å miste jobben anses av de fleste som dramatisk, polititjenestemenn inkludert. Man mister sitt levebrød og mange vil ha problemer med å betjene gjeld og løpende utgifter.

Risikosport å bringe diskrimineringssaker inn for rettssystemet

29. april fant Høyesterett at det ikke forelå kjønnsdiskriminering da Louise Dedichen ble ansatt som leder for Forsvarets skolesenter i 2008. En annen, mannlig søker mente han var bedre kvalifisert.

Vikar i fire år - krav på fast ansettelse

Etter arbeidsmiljøloven har du krav på fast ansettelse dersom du har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år. Men har du som tilsatt i politietaten også denne retten i medhold av tjenestemannsloven? Ja, sier Høyesterett i en fersk dom fra 29. januar 2014.

Nye diskrimineringsregler

Rett til innsyn i kollegaens lønn og utvidet rett til erstatning. Diskriminering forekommer i alle bransjer, også i politiet.

En anmeldelse og et påtalevedtak til ettertanke

Jeg opplever til tider at etterforskningen mot polititjenestemenn igangsettes på et litt spinkelt grunnlag. Andre ganger avdekker etterforskningen noe som tilnærmet kan kalles en ukultur i politietaten. Historien nedenfor er et eksempel på begge deler.

Oppreisningserstatning – ikke bare ved fysisk personskade

Politibetjenter ble tilkjent erstatning for å ha blitt truet på livet.

Ble diskriminert - politidistrikt må betale erstatning

Politidirektoratet har tilkjent en kvinnelig etterforsker erstatning og oppreisning som følge av at politidistriktet diskriminerte kvinnen i en tilsettingsprosess.

Påtalepraksis i strid med rettspraksis og Riksadvokatens direktiver

Jeg har skrevet det tidligere: Spesialenheten for politisaker gjør generelt et meget grundig arbeid når det gjelder å etterforske straffesaker mot politiet.

Matforgiftet i Liberia – nektet yrkesskadeerstatning

En politibetjent fra PST ble matforgiftet under tjenestereise til Liberia. Først da en tilsvarende sak fikk medhold i Høyesterett, aksepterte Statens Pensjonskasse yrkesskaden.

Fant 85 artikler. Viser 1–50.

Emner

Til toppen