Arkiv

Fant 24 artikler om emnet Politijuss [fjern] med artikkeltype Meninger [fjern]

Tittel Dato

MENINGER: Det er ikke private initiativ som skal sikre etaten smittevernutstyr

Koronakrisen gjør at flere ledere stiller spørsmål ved om hvor langt man skal måtte gå uten å sette liv og helse i fare i risikosituasjoner der smittevernutstyr mangler.

MENINGER: Ulovlig utrykning, men frifunnet for grovt uaktsom tjenestefeil

En tjenestemann ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 172 – grovt uaktsom tjenestefeil – etter å ha kjørt utrykning en sen nattestid.

MENINGER: Skriftlig advarsel: Den ansatte er fratatt muligheten til å klage og få fram fakta

Som advokat for polititjenestemenn har vi det siste året sett en økning av ileggelse av skriftlige advarsler i etaten.

MENINGER: Suspensjon – å bli tatt midlertidig ut av tjeneste

Etter vårt skjønn benyttes suspensjon i større utstrekning enn nødvendig ut fra virksomhetens eller tjenestens behov, og i enda større grad uten at bevisene for en adferd som kan medføre avskjed er sterke nok.

MENINGER: Politiets håndtering av politiske markeringer

Politiet har i praksis bare adgang til å nekte en politisk markering når den vil bli gjennomført med ulovlige midler som vold og skadeverk.

MENINGER: Hvem bestemmer hvis du ikke kan?

Polititjenestemenn eksponeres for mange risikofaktorer i tjenesten som kan medføre alvorlig skade. Hvordan er du forberedt om «worst case scenario» skulle inntreffe og du mister evnen til selv å ta beslutninger i eget liv?

MENINGER: Spesialenheten intensiverer – ingen nåde for politifolk som søker i registrene

Jeg ser nå en fryktkultur bre om seg i flere politidistrikt, hvor polititjenestemenn vegrer seg for å benytte registrene i frykt for anmeldelse.

MENINGER: Oppskriften på en vilkårlig faktaundersøkelse

Å bruke en faktaundersøkelse som virkemiddel i den hensikt å bli kvitt en brysom varsler eller påvarslet ansatt, er intet mindre enn et skalkeskjul for å omgå det arbeidsrettslige stillingsvernet, skriver Berit Koksvik.

MENINGER: Hemmelig lydopptak av politiansatte

Selv om det er lovlig å ta opp samtaler man selv deltar i, kan publiseringen av dem være rettsstridig.

MENINGER: Med status som mistenkt har ikke polititjenestepersoner forklaringsplikt under etterforskning

Hovedregelen etter § 230 innebærer at tjenestepersoner i utgangspunktet ikke har forklaringsplikt for Spesialenheten. Men de bør – og ønsker å – bidra til sakens opplysning, skriver Berit Koksvik.

MENINGER: I sikkerhetssaker bortfaller rettighetene nærmest umiddelbart

Mange stillinger innen politiet forutsetter sikkerhetsklarering. Hvis klareringen tilbakekalles kan tjenestepersonen stilles i en svært svak arbeidsrettslig situasjon.

MENINGER: PU anmeldte transportledsagere,
men ble selv ilagt foretaksstraff

Politiets Utlendingsenhet (PU) ble selv straffet etter at de anmeldte tjenestepersoner til Spesialenheten, for brudd på regelverket om bruk av maktmidler.

MENINGER: Politiet og påtalemyndigheten utleverer
politiansattes personopplysninger
– alvorlige feil begås

Behovet for vern av identitet og personopplysninger må i det minste undersøkes, og de vanskelige vurderingene må gjøres.

MENINGER: Det er ingen lovbestemmelse som regulerer rettskrav på stilling

- Det er viktig at man i omstillingsavtaler også regulerer situasjoner hvor flere «konkurrerer» om en stilling, skriver Anniken Astrup.

MENINGER: Varsling til besvær

Varsling er ikke bestandig riktig virkemiddel når man er uenig med sjefen, skriver advokat Jens-Ove Hagen.

MENINGER: Arbeidsgivers styringsrett

Fjerningen av skriftlig irettesettelse som ordenstraff i statsansatteloven, gir økt bruk av tjenstlige tilrettevisninger og midlertidige og varige omplasseringer.

MENINGER: Advokaten forklarer Sendte SMS om hvordan siktet burde forklare seg. Tjenestefeil, mener Høyesterett

Politiførstebetjent ble bøtelagt med 15.000 kroner for grovt å ha brutt sin tjenesteplikt.

MENINGER: Du har krav på en annen stilling hvis stillingen din bortfaller

Én av utfordringene i forbindelse med gjennomføringen av reformen, er hva som skal skje med en ansatt som opplever at stillingen bortfaller.

MENINGER: Advokaten forklarer: Anmeldt for ulovlig ransaking

Anmeldelser med påstand om ulovlig ransaking, brudd på taushetsplikten eller overdreven maktbruk under pågripelse, er blant de hyppigst forekommende sakene som Spesialenheten for politisaker etterforsker.

MENINGER: Skriftlig irettesettelse er bortfalt som ordensstraff

Det er det utfordringer med, påpeker advokaten.

MENINGER: Når får du erstatning for en yrkesskade?

Folk flest er av den oppfatning at så lenge man har skadet seg på jobb, så har man fått en yrkesskade. Det er ikke bestandig tilfellet.

MENINGER: Hva er uaktsom kjøring under utrykning og hva er ikke det? Her er noen eksempler.

MENINGER: Spesialenheten henla. Riksadvokaten omgjorde. Tingretten frifant

På forsommeren bisto advokat Jens-Ove Hagen en tjenestemann som opplevde opp- og nedturer i en sak som hadde utspring i en trafikkontroll. 

MENINGER: Etterforskning – sett med forsvarerøyne

Etter 16 år som politijurist byttet jeg beite og ble forsvarer. «Omplasseringen» har vært en meget interessant erfaring. Daglig er jeg nå i berøring med etterforskning – fra utsiden

Fant 24 artikler. Viser 1–25.

Artikkeltyper

Emner

Til toppen