ESER UT: Troms politidistrikts husleiekostnader har økt med 70 prosent siden 2016. Nye sikkerhetskrav gjør nå at også det splitter nye politihuset i Troms må oppgraderes.
ESER UT: Troms politidistrikts husleiekostnader har økt med 70 prosent siden 2016. Nye sikkerhetskrav gjør nå at også det splitter nye politihuset i Troms må oppgraderes. (Foto: Bent Raanes Sørensen/Statsbygg)

Husleieprisen eksploderer: Fører til boligkrise i distriktene

Siden 2016 har politidistriktenes husleiekostnader est ut med nær 200 millioner kroner. Prognoser viser at de bare vil fortsett å øke i årene som kommer. Nå varsler flere politidistrikter drastiske tiltak for å endene til å møtes.

Tirsdag 3. mars 2015 er det offisiell åpning av det splitter nye politihuset i Tromsø. Bygget på nær 15.000 kvadratmeter er lokalisert ved fjorden på Tromsøya og med den mektige Tromsdalstinden i bakgrunnen.

Her lå det tidligere en nedlagt rekefabrikk og et gammelt kjølelager. I dag er det snorklipping og daværende justisminister Anders Anundsen har tatt turen opp.

– Det er en utrolig viktig dag for Troms politidistrikt og Tromsø. Og å sikre dette lokalet for å videreutvikle Troms politidistrikt. Også inn i en ny politireform, sier justisministeren.

Samtidig benytter han anledningen til å skryte av politidistriktets arbeid og trekker særlig frem politiets samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører.

– Det å da få et lokale som kan romme den virksomheten på en moderne og fremtidsrettet måte er utrolig viktig.Det å ha barnehuset, konfl iktrådet, friomsorgen og rådgivningskontoret for kriminalitetsofre under samme tak er veldig bra for politiet. Men det er også veldig bra for
borgene. Det at de får ett sted å forholde seg til justissektoren på i dette området
er veldig viktig. Og et stort fremskritt. Det er rasjonelt og det er brukervennlig, fortsetter Anundsen.

Så overrekker han nøkkelen til politihuset over til daværende politimester i
Troms Ole B. Sæverud. Som de eneste i landet får politiet i
Troms en innendørs skytebane på 50 meter, fire meter under bakken. I tillegg inneholder det nye politihuset en gymsal som kan gjøres om til et auditorium med sitteplasser til 150 personer.

Ved siden av huser politihuset operasjonssentralen, åtte varetektsceller og ti glattceller, kriminaltekniske rom, flere oppbevaringsrom for politiutstyr, hundestall og en rekke egne avhørsrom – som gjør at etterforskene ikke lenger trenge bruke sine egne kontorer. For å nevne noe.

Året etter innføres nærpolitireformen, og siden da har husleiekostnadene i Troms eksplodert.

LES OGSÅ: Jan Bøhler om Høies svar om koronatesting for politifolk: - Bør testes underveis i karantenen

Størst husleieøkning

Bare fra 2016 til 2019 økte de såkalte EBA-utgiftene i Troms med 70 prosent. EBA er
forkortelsen for eiendom, bygg og anlegg, og de typiske utgiftene er husleie, drift, energi og vedlikehold. Aller mest går det til husleie.

En gjennomgang av alle de tolv politidistriktenes boutgifter, viser at det er Troms som bruker størst prosentandel av budsjettet sitt på EBA.

ØKER: - Med få unntak får vi økte utgifter på alle lokasjoner, sier avdelingsdirektør Børre Walquist i stab for virksomhetsstyring i Troms politidistrikt. Foto: Politiet

– Det er riktig at vi har relativt høye EBA-utgifter. Økningen i husleien de siste par årene skyldes i all hovedsak at gamle Troms politidistrikt i mai 2017 ble sammenslått med en tredjedel av gamle Midtre Hålogaland politidistrikt, sier avdelingsdirektør Børre Walquist i stab for virksomhetsstyring i Troms politidistrikt.

Som en konsekvens av sammenslåingen har Troms mer areal enn det distriktet strengt tatt trenger.

– Harstad var tidligere hovedsete for et politidistrikt, og er nå etter reformen en politistasjon med omtrent dobbelt så mye areal som det er beregnet at en stasjon på denne størrelsen har behov for. Det betales fortsatt husleie for lensmannskontor i Salangen, som nå ikke er bemannet, fortsetter Walquist.

Som følge av nye sikkerhetskrav må det «nye» politihuset også oppgraderes.

– Politihuset i Tromsø er et relativt nytt bygg og utgjør en forholdsmessig stor andel av distriktets bygningsmasse. Ny kontrakt bidrar til å trekke gjennomsnittsprisen i
distriktet opp, sier Walquist.

De siste par årene har Troms måttet bruke store beløp til bygningsmessige tiltak,
blant annet tilpasning til ny organisering og soneinstruks. En betydelig del av
disse kostnadene er finansiert gjennom ikke planlagte vakanser.
Politidistriktet består av fem geografiske driftsenheter med tilsammen åtte lensmannskontorer og to politistasjoner, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber.

I disse dager forhandler Walquist og hans kollegaer om inngåelse av seks nye leiekontrakter som er utløpt eller utløper i de nærmeste årene.

– Med få unntak får vi økte utgifter på alle lokasjoner. Det er bildet. Det er igangsatt flere utredninger for å sikre en forsvarlig drift innenfor tilgjengelige økonomisk rammer de nærmeste årene. Utredningene pågår slik at det ikke er mulig å konkretisere mulige tiltak på nåværende
tidspunkt, avslutter han.

Prognoser: Øker med 10 - 15 prosent

Det er ikke bare i Troms at husleiekostnadene eser ut. Det har de også gjort i de andre politidistriktene. Bare fra 2016 til 2019 har EBA-utgiftene totalt sett økt med nær 200 millioner kroner.

I 2016 ble som kjent nærpolitireformen innført, og 27 politidistrikter ble til tolv.
Samtidig startet en større prosess med å slanke politidistriktenes lokale struktur. Færre tjenesteenheter og tjenestesteder skulle sørge for kroner spart i husleie for
politidistriktene. Men selv om antallet tjenesteenheter og tjenestesteder er redusert
fra 340 til 225, så øker likevel utgiftene.

Og høyere skal de bli i årene som kommer. For etter at oppdraget med å effektivisere den lokale tjenestestrukturen ble gjennomført har flere av politidistriktene flyttet inn i nye politibygg. Eller ligger i forhandlinger om nye bygg. Selv om sammenslåingen, kombinert med en økning
i antall politiansatte, har bidratt til en reduksjon i antallet kvadratmeter per ansatt og dermed dratt ned andelen EBA-utgifter, spises reduksjonen opp av at prisen per kvadratmeter for de nye lokalene som politiet leier har økt kraftig. I tillegg har det kommet betydelige kostnader i forbindelse med ombygging av nye lokaler.

– Prognosene tilsier en økning på 10 - 15 prosent i leiekostnader for politiet de
nærmeste fem årene, dersom ingen tiltak iverksettes for å redusere kostnadsveksten,
forteller kommunikasjonsdirektør Espen Strai i Politiets fellestjenester (PFT).

Hvordan PFT, som inngår leieavtaler på vegne av politidistriktene, har kommet frem til sine prognoser, får vi ingen detaljer om. Samtidig er signalene fra POD at det ikke vil komme mer penger over driftsbudsjettet til husleie. Da må kuttene tas over de allerede stramme driftsbudsjettene til politidistriktene. Det innebærer at de må ta drastiske grep.

Vurderer å selge biler

– Våre estimater viser at Finnmark politidistrikt får en dobling i husleien de nærmeste
årene, forteller Jan Rudi Pedersen, som er leder for stab for virksomhetsstyring i Finnmark politidistrikt.

Han presiserer at andre driftskostnader som energi, vedlikehold og reparasjon av politibygg kommer i tillegg. Finnmarks nye hovedsete i Kirkenes vil stå klart først i 2021. Året etter er politistasjonen i Hammerfest ferdig. For landets nordligste politidistrikt innebærer det en betydelig økning i husleie.

VURDERER BILSALG: – Våre estimater viser at Finnmark poli- tidistrikt får en dobling i husleien de nærmeste årene, forteller Jan Rudi Pedersen, som er leder for stab for virksomhetsstyring i Finnmark politidistrikt. Foto: Politiet

– Vi har besluttet å kutte i antall arrestlokasjoner, slik at vi i Finnmark poli-
tidistrikt skal ned fra 14 til fem arrestlokasjoner. I tillegg ser vi på politidistriktets kjøretøyplan og ser på muligheten for en reduksjon av bilparken på i overkant av 20 prosent. Det er ikke tatt endelig beslutning, da dette er under utredning. I så fall vil kjøretøyene avhendes, som oftest ved salg, fortsetter han.

Politidistriktet ser også på om de kan kutte i andre investeringer som utstyr.

– Når vi har gjort alt dette, så må vi ta stilling til om vi skal beholde eller kutte
i stillinger for å fi nansiere den økte husleiekostnaden. Det kan i verste fall gå ut
over blant annet vakt og beredskap, sier Pedersen.

De nye kravspesifi kasjonene til byggene trekker kostnadsbildet opp.

– Det blir en veldig dramatisk kostnadsøkning over ganske kort tid, fordi man
kjører nye anskaffelser med nye kravspesifi kasjoner med dagens markedspris, som gjør at man dobler og tripler husleiekostnader på enkelte lokasjoner, fortsetter han.

Finnmark har i dag leieavtaler på 25 bygg. Mens de før måtte ut med rundt 1000
kroner per kvadratmeter for de gamle byggene, må de nå punge ut nærmere 3000
kroner per kvadratmeter på flere av de nye byggene. De har også måttet leie midlertidige lokaler for å huse alle de ansatte etter sammenslåingen.

– Slik jeg har skjønt det så er det samme som skjer i hele politietaten. Vi har tatt det opp i den årlige styringsdialogen med Politidirektoratet. Tilbakemeldingene er at POD er oppmerksomme på problematikken og at det er en utfordring å håndtere
økningen for hele politietaten. Så foreløpig er beskjeden at det må tas rett ut av politiets
drift, fortsetter Rudi Pedersen.

– Har ikke politidistriktene fått betydelig økning i driftsbudsjettene de siste årene som burde dekke inn for økt husleie?

– Vi er veldig klar over at vi har fått en ganske stor vekst de siste årene rent budsjettmessig, men midlene er øremerka opp mot konkrete tiltak. Det gjør at vi ikke kan bruke midlene fritt, og det begrenser det økonomiske handlingsrommet vårt, sier han.

 

I politiets siste tilgjengelige ressursanalyse, kommer det frem at politidistriktenes utgifter til personell utgjorde 81 prosent i 2018, mens andelen EBA-utgifter var ni prosent. Den resterende potten på 10 prosent er de såkalte frie driftsmidlene. Dette er midlene politidistriktene har tilgjengelig når de «faste» utgiftene er dekket. Disse midlene skal gå til drift og innkjøp av biler, politiutstyr, reiser, kurs og ekstern bistand.

Effektiviseringstrekk

En del av de frie midlene går også tilbake igjen til staten. I 2015 innførte regjerningen ABE-reformen, som er forkortelsen for avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform, for å effektivisere offentlig forvaltning. Dermed ble politiet trukket 117 millioner kroner i 2018.

– Vi har de siste årene hatt ganske kraftig effektiviseringskutt. Både innad i etaten
for å finansiere sentrale prosjekter, men også til ABE-reformen til regjeringen. Det
har medført at det økonomiske handlingsrommet til politidistriktene er ytterligere
begrenset med tanke på de frie midlene, fortsetter Pedersen.

Siden 2015 har Finnmark politidistrikt blitt trukket 35 millioner i ulike effektiviserings- og gevinstuttak, mens distriktet i samme periode har fått tilført 10 millioner i ikke øremerkede midler. Pedersen forteller at det har vært utfordrende å hente ut
gevinstene all den tid forventningene på leveranser og kvalitet har økt.

– Kombinasjonene av ganske store effektiviseringstrekk og økt husleie vil skape
store utfordringer for politidistriktene i årene som kommer. Midler som skal gå til etterforskning eller til nye politistillinger, må i stedet brukes til økte husleiekostnader og trekk. Det er rom for effektivisering også i Finnmark politidistrikt, men det som gjenstår henger tett opp mot digitaliseringstiltak. Dette er oppgaver som vi faktisk ikke rår så mye over, fordi de er sentralisert. Så handlingsrommet politidistriktene har er ganske begrenset,
avslutter han.

Må trolig kutte

Også i Sør-Øst politidistrikt ser de på hvilke konsekvenser den økte husleia og ABE-trekkene får.

– Det betyr at vi ikke har penger til å lønne så mange årsverk. Færre årsverk vil bety at vi må effektivisere ytterligere, sier Gard Hagen, som er avdelingsdirektør for stab for virksomhetsstyring.

Her betaler de husleie for 30 bygg. I tidsperspektivet frem til 2023 er de på jakt etter nye lokaler for Kragerø og Gol. Politiforum har tidligere fortalt at Kragerø politistasjon, som opprinnelig ble bygget som et bolighus, ble oppført mellom 1797 og 1803. Det over 200 år gamle huset er fredet av Riksantikvaren, og kan ikke moderniseres til å tilpasses dagens standard for politistasjoner. Det har de ikke tillatelse til, på grunn av fredningen.

Men Hagen sier at det kan bli aktuelt å leie flere bygg på andre mindre steder.

– Vi tror ikke at husleien vil øke mer enn marginalt de kommende år; det vil si
at husleien trolig ikke vil øke mer enn én til to millioner kroner utover dagens nivå
frem til 2023. De potensielt store endringene vil trolig inntreffe fra 2025 og 2027,
sier han.

Hagen sier det er vanskelig å spå om fremtidens husleienivå.

– Men hvis vi veldig grovt legger til grunn en vekst i dagens husleienivå med konsumprisindeksen, vil jeg tro at vi potensielt snakker om en økning i husleie på
circa 25-30 millioner kroner gitt samme areal. Men vi vil helt sikkert bli mer arealeffektive og energikostnadene vil gå noe ned slik at merkostnadene ikke vil bli fullt så høye, fortsetter han.

I fjor betalte politidistriktet 131 millioner kroner i EBA-utgifter. Også Hagen trekker frem at leienivået i gamle kontrakter er betydelig lavere enn i nye kontrakter, og at et høyere sikkerhetsnivå, samt kostnader for ombygginger knyttet til tilpasninger for utstedelse av nye pass, drar opp husleien.

– Hvordan dekker dere de økte husleiekostnadene?

– Gjennom å redusere kostnader på andre områder. Distriktet bruker i overkant av 80 prosent av kostnadene på lønn og cirka 10 prosent på EBA, så det er trolig at det må kuttes i stillinger/lønn, avslutter han.

Også her vil de vurdere antallet arrestlokasjoner, og vurdere/analysere behovet
for antall kjøretøy.

Avventer ny kontrakt

I Trøndelag politidistrikt har de nylig inngått avtale for et nybygg for Stasjon Sør som er en samlokalisering av Heimdal politistasjon, Melhus og Klæbu lensmannskontorer og Namsfogden.

– Det er nok flere steder vi kan trenge nye lokaler som bedre passer til virksomheten vår, men dette er satt på vent med tanke på den økonomiske situasjonen, forteller Nina Aaden Brobakke, seksjonsleder i seksjonen for administrativ støtte i stab for virksomhetsstyring i Trøndelag politidistrikt.

Før den nye inndelingen i lensmanns- og politistasjonsdistrikter ble gjennomført, var Trøndelag politidistrikt delt inn i 38 lensmanns- og politistasjonsdistrikter og
hadde 40 ulike lokasjoner i de to tidligere fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. I dag består politidistriktet av syv lensmanns- og politistasjonsdistrikt, og 20 tjenestesteder.

Brobakke sier at politidistriktet forholder seg til det tildelte budsjettet og at de ved
årets slutt skal ha balanse mellom regnskap og budsjett.

– Når mer av totalpotten går til å betale husleie, blir det mindre igjen til blant annet bemanning og investeringer. Vi må husholde med tildelt budsjett, noe som er krevede ut i fra de forespeilte budsjettrammene fremover, sier hun.

– Går utover annen drift

I Nordland politidistrikt betalte de 48 millioner kroner i husleie i fjor. Det er faktisk det eneste politidistriktet som har hatt en nedgang i husleiekostnadene siden politireformen ble innført, men også her regner de med å få økte husleiekostnader i årene som kommer.

MILLIONØKNING: - Vi estimerer med en økt kostnad knyttet til husleiekontrakter på 15 millioner, sier Tom Arne Arnesen, fungerende leder for stab for virksomhetsstyring i Nordland politidistrikt. Foto: Politiet

– Totalkostnaden vet vi ikke før kontrakter er inngått, men vi estimerer med en økt kostnad knyttet til husleiekontrakter på 15 millioner dersom vi ser på perioden fra 2019 fram til 2021, sier fungerende leder for stab for virksomhetsstyring Tom Arne Arnesen.

I dag betaler Nordland politidistrikt husleie for 29 bygg.

– Det er behov for å gjøre endringer flere steder i dagens lokaler, men det er ikke gitt at det blir nye bygg alle steder. Det er ni-ti avtaler som utløper der nye prosjekt og/eller avtaler må på plass i perioden 2019-2021, fortsetter han.

Arnesen viser til at politidistriktet har en rekke gamle husleieavtaler.

– Disse ble inngått for mange år siden og har derfor en kostnad som er betydelige lavere enn det markedsprisen er i dag. Nye lokaler vil i tillegg måtte utformes i henhold til nye krav både hva gjelder innhold og funksjonalitet slik at lokalene tilpasses dagens polititjeneste, noe som også gir høyere kostnad. Dette medfører at selv om vi reduserer arealet i forhold til i dag så vil kostnadene til husleie øke, sier han.

Arnesen sier det er åpenbart at omdisponering av 15 millioner kroner vil gå ut
over annen drift.

– Dette er noe som må jobbes med gjennom budsjettprosessene, og hvordan vi
skal løse dette er det for tidlig å svare på nå, sier han.

Hodepine i Vest

I Vest politidistrikt jakter politiet åtte nye bygg innen 2021. I år estimerer politidistriktet
at EBA-utgiftene vil ligge på 112 millioner kroner. Når byggene står klare vil husleien ha økt med circa seks millioner kroner.

– Vi jobber for det første kortsiktig med umiddelbare kutt for 2020, som minimale investeringer i biler, utstyr og materiell, samt streng ansettelsesstyring. Vi må også prioritere strengt hvilke oppgaver vi skal utføre, sier Katrine Stura, som led er for stab for virksomhetsstyring i Vest.

HODEPINE: - Den økte husleien er en av våre største utfordringer, sier Katrine Stura,som leder for stab for virksomhetsstyring i Vest politidistrikt. Foto: Politiet

Hun sikter til konsekvensene ved økt husleie og ABE-trekk.

– Samtidig ser vi på alle prosesser, og hver driftsenhet må vurdere hvilke kutt som må foretas. Vi må rigge oss nå for enda strammere budsjett i 2021 og fremover. Anskaffelse av nye lokasjoner blir kun gjennomført dersom man klarer å holde nye leiekostnader på dagens nivå eller lavere. Vi kan ikke begynne nye anskaffelsesprosesser hvis risikoen for økt husleie er stor. Vi må også gjennomføre noen analyser på hvordan få ned utgifter
til overtid, fortsetter hun.

I Vest har de mange gamle leieavtaler.

– Det er helt naturlig at prisene på de nye byggene er mye høyere nå enn de var
for kanskje 20 år eller enda lengere siden, da vi inngikk disse avtalene. Den økte hus-
leien er en av våre største utfordringer, sier Stura.

Hun trekker frem at det ble et vakuum da nærpolitireformen ble innført, fordi man var usikre på hvor politiet skulle være. Hun tror det er mange av politidistriktene som sliter med etterslepet av husleieavtaler.

– Det store spørsmålet er hvordan vi skal dekke inn de økte husleiekostnadene.
Det er noen bygg som går ut, og det kompenserer for litt. Også ønsker vi å redusere
arealet slik at det dette kanskje går litt opp i opp, men vi sliter med å få dekket inn
husleien de neste to til tre årene. Så da er vi nødt til å se på investeringene og på
hvordan vi kan effektivisere oss for å klare å dekke det inn, fortsetter Stura.

Hun utelukker ikke at det kan komme i form av kutt i antallet ansatte.

– Vi har ikke besluttet noe kutt, men det er selvfølgelig noe vi ser på hele tiden. Vi er veldig restriktive med nyansettelser og vurderer hvert eneste behov veldig nøye. Så har vi et dilemma, fordi vi er pålagt å ansette flere politi, slik at målet om to politifolk per 1000 innbyggere oppnås. Så vi kan i prinsippet ikke kutte der. Samtidig har vi sagt at vi trenger juristene, på grunn av restansene våre innenfor straffesaker, sier Stura.

I Vest politidistrikt blir det minimalt med investeringer fremover.

– Det går for det første utover biler, det er de store kostnadene ligger. Det er veldig problematisk fordi vi har en gammel bilpark, og trenger sårt nye. Materiell, utstyr og uniformer som vi må ha, det kjøper vi selvfølgelig inn. Men vi har ikke råd til å gjøre de store investeringene med mindre det er helt absolutt nødvendig. Det er også behov for ny politibåt, men det har vi ikke hatt anledning til, og vi må flikke på den vi har, sier hun.

– Betydelig økning

Leder for stab for virksomhetsstyring Siri Krohn Dalen i Møre og Romsdal, forteller
at de også her regner med økte husleiekostnader i årene som kommer. Krohn Dalen sier det er vanskelig å estimere hva kostnadene kan bli i fremtiden.

– Det er vanskelig å si noe om per dags dato, men gjennom pågående forhandlinger om nye leieavtaler ser vi at det i mange tilfeller dreier seg om en betydelig økning i årlig leiesum ved flere lokasjoner. Dette har nok med at vi har hatt mange gamle og lange leieavtaler og at vi i omtrent alle tilfeller hvor det har vært mulig har utløst opsjoner for å kunne fortsette å leie på samme rimelige vilkår som i opprinnelige avtaler, sier hun.

Krohn Dalen tilskriver også de økte husleiekostnadene til flere ansatte, nye sikkerhetskrav og dermed økt arealbehov, og utgående kontrakter der nye avtaler må tilpasses dagens krav. Per i dag betaler Møre og Romsdal leie for 30 lokasjoner, som vil gi høyere EBA-utgifter.

– I løpet av 2019 bygget vi om totalt åtte lokasjoner for ny pass/ID-løsning, hvorav
en ikke blir ferdigstilt før på vårparten 2020. For øvrig holder vi på med nyanskaffelse av fem lensmannskontorer som vi håper å få landet i løpet av 2020. I tillegg følger flere nyanskaffelser som perler på en snor, på grunn av gamle leieavtaler som utløper, fortsetter hun.

Krohn Dalen peker på at langsiktige avtaler må betales uansett, og må dekkes
enten via økte bevilgninger eller omprioriteringer innen tildelt ramme.

Også i Agder politidistrikt har de økt husleien. Avdelingsdirektør Lene Holtskog
for stab for virksomhetsstyring ønsker ikke å være mer konkret i sine uttalelser.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi skal inngå flere nye leiekontrakter i 2020,
2021 og 2022. Erfaringene våre så langt fra nye leieavtaler inngått i 2019 stemmer med PODs ressursanalyse, sier hun.

I PODs ressursanalyse heter det: «På den ene siden har nedlegging av tjenestekontor i forbindelse med nærpolitireformen og kraftig vekst i antall ansatte bidratt til en effektivisering i form av færre kvadratmeter tilgjengelig per ansatt. På den andre siden har det vært en økning i gjennomsnittlig kvadratmeterpris i husleie. Det skyldes blant annet at man har flyttet inn i nye politibygg med et betydelig høyere gjennomsnittlig prisnivå

– Økes husleieandelen blir konsekvensen at vi har mindre ressurser til andre driftsutgifter, herunder lønn, sier Holtskog.

LES OGSÅ: Stadig flere kriminalitetsutsatte tar kontakt med støttesentrene

Har betalt minst

I Sør-Vest politidistrikt har tradisjonen vært at de har hatt den laveste husleiekostnaden i politidistriktene. Nå kan det være i ferd med å endre seg. Politidistriktet har i dag
19 bygg de betaler husleie for.

FÅR KONSEKVENSER: - Det blir et totalbilde hvor vi kutter både på drift/investeringer og lønn, sier leder for stab for virksomhetsstyring Bengt Sporaland i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Politiet

– Vi har frem til i dag hatt meget gode husleieavtaler og da spesielt i Stavanger.
Når avtalene nå skal reforhandles vil det bli en økning. Sør-Vest har hatt de laveste kostnadene på eiendom per ansatt når vi sammenligner oss med de andre politidistriktene, sier leder for Stab virksomhetsstyring Bengt Sporaland.

Circa syv prosent av Sør-Vests budsjett har gått til EBA-utgifter. I fjor utgjorde disse kostnadene 71 millioner kroner. Når de nye politihuset på Jæren er ferdig ombygget og Forvaltningssentret i Haugesund er på plass, øker husleien med nær seks
millioner kroner. Også her vil økt husleie få konsekvenser.

– Det blir et totalbilde hvor vi kutter både på drift/investeringer og lønn, avslut-
ter han.

I Innlandet politidistrikt står de overfor en svært krevende økonomisk situasjon.
Som Politiforum fortalte i forrige nummer har de en underdekning på 49 millioner
kroner i 2020.

– Vi ser at kostnadene kommer til å stige i årene som kommer, som følge av at vi inngår nye leiekontrakter. Frem til nå så har vi bare underskrevet to nye leiekontrakter, og vi må ta en vurdering av leide lokaler som følge av stram økonomi, sier Siri Stai Vesterås, leder for stab for virksomhetsstyring.

Hun understreker at det er stort fokus på innhold og totalkostnad på nye lokaler med den hensikt å holde kostnadene så lave som mulig.

– Vi må prøve å gjøre økningen så liten som mulig. Vi ønsker ikke å betale mer i husleie. Det vil gå på bekostning av antall ansatte og investeringsmidler, fortsetter hun.

Tyst fra Oslo

I Øst politidistrikt regner nå leder for virksomhetsstyring Erik Ulfeng Hansen på om politidistriktet i det hele tatt har råd til å anskaffe i nye lokaler.

– Vi er i sluttfasen på et omfattende arbeid med å kartlegge framtidens arealbehov, både på kort og lang sikt. Vi ønsker jo å få tilpasset bygningsmassen slik at vi kan ha hensiktsmessige lokaler i Øst, men det må tilpasses våre budsjettmessige rammer. Vårt budsjett er ikke klart ennå, og jeg kan faktisk ikke svare på spørsmålene før vi har besluttet hvordan budsjettmidlene skal disponeres, sier han.

Også i landets største politidistrikt Oslo, er det fl ere store husleieavtaler som ut-
løper i 2022. Distriktet er i en krevende økonomisk situasjon, og betalte i rene
EBA-utgifter nær 270 millioner kroner i fjor. Bare til politihuset i Oslo går det med over 50 millioner kroner.

I år legger Oslo-politiet opp til kutt i anskaffelser på rundt 20 millioner kroner, og de vil ta ned bemanningen i distriktet for å få en mer bærekraftig økonomi.

«Etter et omfattende arbeid med en masterplan for EBA ønsker distriktet å samlokalisere
to politistasjoner i ENØ (Stovner og Manglerud politistasjon, red.anm.) samtidig etablere 1-3
utskutte «politiposter» i de bydeler der behovet synes å være størst», heter det i et referat fra
et møte mellom Oslo politidistrikt og POD fra oktober i fjor.

Oslo politidistrikt har ikke besvart Politiforums henvendelse i denne saken. Vi har også tatt kontakt med POD for å få deres kommentar til denne problemstillingen. I en e-post fra direktoratet, sier avdelingsdirektør Roger Bjerke i PODs styringsavdeling følgende:
– Politidirektoratet er klar over og har forståelse for at politidistriktene har utfordringer med økonomien. POD ser også at kostnadene til husleie øker, ettersom nye
husleiekontrakter inngås etter at langvarige kontrakter, inngått på et tidspunkt hvor kostnadene på leiemarkedet var vesentlig lavere enn hva som er tilfellet i dag, utløper. I tillegg kommer generell prisvekst, endrede krav til lokaler som for eksempel sikkerhetsregelverk, og etterslep
på vedlikehold som alle fører til økte kostnader til EBA. POD er kjent med at PFT,
sammen med politidistriktene, arbeider med tiltak som vil bidra til å begrense økningen i kostnadene fremover.

Status i politidistriktene

Politiforum har vært i kontakt med alle politidistriktene for å få status på distriktenes husleiekostnader. De aller fleste har svart. Her er en oversikt over prosentvis endring i husleiekostnader og de forventede konsekvensene dette får.

AGDER
Her betalte de nær 57 millioner kroner i EBA-utgifter i fjor, som er en økning på 9 prosent på tre år.  Politidistriktet holder kortene tett til brystet når det kommer til EBA-utgifter, men sier at de kjenner seg igjen i PODs beskrivelse i ressursanalysen. Her kommer det frem at det har vært en økning i gjennomsnittlig kvadratmeterpris i husleie i distriktene.

INNLANDET
Økte kostnader til bo vil gå på bekostning av antall ansatte og investeringsmidler. Politidistriktet
står i en krevende økonomisk situasjon og har en underdekning på 49 millioner kroner i år. Har inngått to nye leiekontrakter, og må ta en vurdering på om de kan inngå flere. Har økt EBA-utgiftene med 17 prosent siden 2016.

NORDLAND
Er det eneste politidistriktet som har hatt en nedgang i husleiekostnadene siden politireformen ble innført. Men også her regner de med økte husleiekostnader i årene som kommer. Deres estimater anslår en økning i husleieutgifter på 15 millioner kroner i perioden 2019-2021, som vil gå utover annen drift. Betalte i fjor nær 48 millioner kroner i samlet EBA-utgifter.

FINNMARK
I landets nordligste politidistrikt anslår de at bare husleien alene vil doble seg i årene som kommer. Derfor er det besluttet å kutte i antallet arrestlokasjoner. I tillegg vurderes det å redusere bilparken med 20 prosent, og selge bilene for å ha råd til husleien. Politidistriktet ser også på om de kan kutte i andre investeringer som utstyr, og om de skal beholde eller kutte i stillinger. Siden 2016 har husleien økt med 34 prosent.

MØRE OG ROMSDAL
Regner med en betydelig økning i årlig leiesum ved fl ere av deres 30 bygg. I tillegg følger flere nyanskaf-
felser som perler på en snor, siden flere av de gamle leieavtalene utløper. Også her må de omprioritere innen tildelt ramme. De økte husleiekostnadene skyldes i tillegg flere ansatte, nye sikkerhetskrav og dermed økt arealbehov. Distriktet betalte 45 millioner kroner i EBA-utgifter i fjor, det tilsvarer en økning på 30 prosent siden 2016.

OSLO
I landets største politidistrikt har EBA-utgiftene økt med 25 prosent siden nærpolitireformen ble inn-
ført. De har ingen husleieavtaler som utløper i 2020, men fl ere store som går ut i 2022. Oslo ønsker å
samlokalisere Stovner og Manglerud politistasjon, og etablere 1-3 utskutte «politiposter» i de bydeler der behovet synes å være størst. Har ikke besvart Politiforums henvendelse i saken.

SØR-ØST
Også her vil de vurdere antallet arrestlokasjoner, og vurdere/analysere behovet for antall kjøretøy. Sør-Øst betaler husleie for 30 bygg. I tidsperspektivet frem til 2023 er de på jakt etter nye lokaler for Kragerø og Gol. Forventer ikke større økninger i husleien før mellom 2025 – 2027. Da viser grove estimater at husleien vil øke med mellom 25-30 millioner kroner.

SØR-VEST
Her har EBA-utgiftene historisk sett vært lavest sammenlignet med de andre politidistriktene, men dette kan være i ferd med å endre seg. Politidistriktet leier totalt 19 bygg, og når disse avtalene skal reforhandles i nær fremtid, frykter de at det vil gjøre et større innhogg på budsjettet. Her vurderes det kutt på drift/investeringer og lønn.

TROMS
Bare fra 2016 til 2019 økte de såkalte EBA-utgiftene i Troms med 70 prosent. Ingen andre politidistrikt bruker større prosentandel av sitt budsjett på EBA enn Troms. I fjor utgjorde disse kostnadene 52 millioner kroner. Forventer ytterligere økning i EBA-utgifter nå som distriktet skal inngå nye husleiekontrakter. Er i ferd med
å utrede situasjonen.

VEST
Den økte husleien er deres største utfordring. Her har EBA-utgiftene steget med 13 prosent siden 2016.
Brukte i fjor nær 100 millioner kroner på disse utgiftene. Her jobbes det med umiddelbare kutt for 2020,
som innebærer minimale investeringer i biler, utstyr og materiell, samt streng ansettelsesstyring. I tillegg må
de prioritere strengt hvilke oppgaver som skal utføres.

TRØNDELAG
Brukte i fjor nær 80 millioner kroner på EBA-utgifter. Trøndelag har nylig inngått ny leieavtale for Stasjon Sør for samlokalisering av Heimdal politistasjon, Melhus og Klæbu lensmannskontorer og Namsfogden. Selv om politidistriktet også trenger lokaler andre steder, er prosessen satt på vent med tanke på den økonomiske
situasjonen.

ØST
Er i sluttfasen på et omfattende arbeid med å kartlegge framtidens arealbehov, både på kort og lang sikt. Øst må se på om de i det hele tatt har råd til å anskaffe flere lokaler. Distriktets utgifter til husleie, energi og vedlikehold var i fjor på 145 millioner kroner, det tilsvarer en økning på 24 prosent fra 2016.

LES OGSÅ: Politiets Fellestjenester: - Vi mottar smittevernutstyr daglig

Til toppen